Vetenskapliga samfundens delegations medlemssamfundspresentationer

Nyheter   30.12.2021 10.42

Vetenskapliga samfundens delegations presentationer av sina medlemssamfund är på paus tills vidare. Som en del av VSD:s medlemskommunikation utvecklas månadens medlemssamfund-presentationernas koncept. Före de förnyade presentationerna finns presentationerna av 63 medlemssamfund att läsa.

Vetenskapliga samfundens delegation har presenterat sina medlemssamfund på sina webbsidor från och med oktober 2016. I månadens medlemssamfund-presentationerna har samfunden berättat om sin historia och om samfundets verksamhet. Under åren har sammanlagt 63 vetenskapliga samfund presenterats på vår webbsida – fastän 232 av våra medlemssamfund ännu väntar på sina presentationer!

En stor grupp människor fotad ovanifrån.

Finlands matematiska förening ordnar Matematikdagarna vartannat år. På bilden finns deltagare i Matematikdagarna i Joensuu 2018. Samfundets presentation finns i årets 2018 lista. Bild: Finlands matematiska förening.

Som namnet säger består Vetenskapliga samfundens delegation av vetenskapliga samfund, och för närvarande är sammanlagt 291 samfund en del av delegationen. Av dessa är 287 vetenskapliga sällskap och fyra vetenskapsakademier. Nya medlemmar kan godkännas utifrån ansökan vid delegationens vårmöte. Medlemssamfunden ska uppfylla vissa bedömningskriterier innan de kan godkännas som medlemmar i delegationen. En förteckning över delegationens medlemssamfund finns på VSD:s webbsida.

Månadens medlemssamfund-presentationernas koncept utvecklas

Månadens medlemssamfund-presentationerna är på paus tills vidare. Vetenskapliga samfundens delegation vill utveckla sin medlemskommunikation och som en del av denna utveckling förnyas också månadens medlemssamfund-koncept. Vi meddelar om förnyelsen genast när det nya presentationskonceptet är klart! 

Exkursionister går efter varandra på spångar i våtmark.

Finlands Svampvänner ordnar guidade exkursioner för sina medlemmar. Samfundets presentation finns i årets 2018 lista. Bild: Finlands Svampvänner rf.

Tills dess hoppas vi att samfundens verksamhet blir bekant till exempel med hjälp av presentationerna på VSD:s webbsidor. Alla 63 medlemssamfunds presentationer är samlade nedan i kronologisk ordning och genom att klicka på samfundets namn kan du läsa samfundets presentation. Det är värt att komma ihåg att en del av presentationerna är från flera år tillbaka. Således hjälper ett besök på samfundets webbsidor eller sociala medier att bli bekant med samfundets aktuella verksamhet!

2021

Astronomiska föreningen Ursa

Finska Läkarföreningen Duodecim

Hallinnon Tutkimuksen Seura ry

Patristiska samfundet i Finland

Föreningen för fredsforskning i Finland

Societas pro Fauna et Flora Fennica

Finska Sällskapet för Markvetenskap

Föreningen för arbetslivsforskning

Finska Litteratursällskapet

Finska litteratursällskapet i Viborg (VSKS)

Finska Sömnforskningssällskapet

Fyra personer sitter på stolar på en scen.

Föreningen för arbetslivsforskning ordnade i oktober 2020 en paneldiskussion på Vetenskapshörnans Stage. Samfundets presentation finns i årets 2021 lista. Bild: Markku Sippola.

2020

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura

The Westermarck Society

Föreningen för pedagogik- och utbildningshistoria i Finland

Finska musiketnologiska sällskapet

Föreningen för alkohol-, drog- och gamblingforskning i Finland

Suomen väriyhdistys ry

Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap

Luther-Agricola-sällskapet

Statistiska Samfundet i Finland

Finska Fornminnesföreningen

Föreningen för forskning i uppväxt och åldrande

Sällskapet för queerforskning i Finland SQS

Sju personer står i rad och ler mot kameran.

En del av Föreningen för forskning i uppväxt och åldrandes styrelse i maj 2019. Samfundets presentation finns i årets 2020 lista. Bild: Föreningen för forskning i uppväxt och åldrande.

2019

The International Society for Orthodox Church Music (ISOCM) ry

Historian Ystäväin Liitto

Finländska Föreningen för Stadsforskning

Sällskapet för framtidsstudier

Donnerska institutet

Finnish Bone Society ry

Finska Historiska Samfundet

Prologos ry

Finlands Forstvetenskapliga Samfund

Egyptologiska Sällskapet i Finland

Sällskapet för samhällsvetenskaplig miljöforskning i Finland

Religionsvetenskapliga sällskapet i Finland

Skogsforskare på utflykt.

Exkursioner är en väsentlig del av skogsforskarnas möten. Samfundets presentation finns i årets 2019 lista. Bild: Finlands Forstvetenskapliga Samfund.

2018

Suomen Eksegeettinen Seura

Finlands matematiska förening

Nordiska jordbruksforskares förening

Stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae

Finlands Svampvänner rf

Akustiska Sällskapet

Finlands naturskyddsförbund

Finlands Lärdomshistoriska Samfund

Societas Gerontologica Fennica rf

Finska Juristföreningen

Finlands idrottshistoriska förening

Socialmedicinska föreningen rf

Marscherare med banderoll med texten "Luonnon ja retkeilyn puolesta".

Finlands naturskyddsförbunds verksamhet grundar sig på öppenhet och demokratisk medborgarverksamhet. Samfundets presentation finns i årets 2018 lista. Bild: Finlands naturskyddsförbund.

2017

Finska Orientsällskapet

Suomen Kartografinen seura (på finska)

Forskarförbundet i Finland

Sällskapet för kulturstudier i Finland

Samfundet för pedagogisk forskning i Finland

Vattenföreningen i Finland rf och Arkeologiska sällskapet i Finland

Ungdomsforskningssällskapet

Apollonia

Finlands Fysikerförening

Genealogiska Samfundet i Finland

Sjöhistoriska föreningen i Finland

Åhörare i ett auditorium.

Publik på Pedagogikdagarna 2016 som Samfundet för pedagogisk forskning i Finland ordnar. Samfundets presentation finns i årets 2017 lista. Bild: Samfundet för pedagogisk forskning i Finland.

2016

Historiska föreningen i Åbo

Finska kyrkohistoriska samfundet och Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura (på finska)

Kalevalasällskapet (på finska)