Månadens medlemssamfund är Föreningen för fredsforskning i Finland

Nyheter   1.7.2021 13.00   Uppdaterad 30.12.2021 10.55

Föreningen för fredsforskning i Finland rf grundades år 1971 och har i juni haft aktiv verksamhet i 50 år. Sällskapets syfte är att främja finländsk freds- och konfliktforskning och att möjliggöra vetenskaplig publikationsverksamhet på de inhemska språken.

Bakom grundandet av föreningen låg ett behov av att skapa ett gemensamt vetenskapligt samfund för fredsforskare och studerande från olika universitet. Den bärande tanken var att med vetenskaplig fredsforskning kan man för sin del bidra till skapandet av en varaktig och rättvis fred. Läs mera om föreningens historia på föreningens webbsida.

En äldre man tittar mot kameran. I bakgrunden finns bokhyllor.
Föreningens stiftande medlem Unto Vesa har representerat föreningen på internationella forum. Bild: Unto Vesa.

Föreningens verksamhet

Föreningen för fredsforskning i Finland har en mångsidig medlemskår som består av generationer av fredsforskare. Med är såväl pensionerade fredsforskare som unga examensstuderande vid Finlands olika universitet. Som sällskapets ordförande fungerar politices doktor Hanna Tuominen vid Helsingfors universitet och som sekreterare doktor i samhällsvetenskap Karim Maiche vid Tammerfors universitet.

Den för medlemmarna mest synliga verksamheten är vår- och höstseminarierna om aktuella ämnen som föreningen ordnar två gånger om året. Dessutom kommer föreningen med idéer till diverse samarbete med för fredsforskning relevanta aktörer, som till exempel fredsorganisationer, forskningsinstitutioner och forskarnätverk.

Vetenskaplig publikationsverksamhet

En viktig verksamhetsform för föreningen är utgivandet av den referentgranskade tidskriften Kosmopolis, som fokuserar på forskning inom freds-, konflikts- och världspolitik. I år är Kosmopolis inne på 51:a årgången. Den har tidigare utkommit under namnen Rauhaan tutkien (1971–1983) och Rauhantutkimus (1984–1992).

Tidskriften utkommer med fyra nummer per år och i den publiceras såväl aktuell forskning som intressanta temanummer. Till exempel nummer 2/2020 Tiedettä koronan aikaan tog tag i coronakrisen som ligger till hands och den finns att läsa på föreningens sidor. Kosmopolis skribenters bakgrunder och artiklarnas ämnen återspeglar tidskriftens tvärvetenskapliga grepp.

Kosmopolis huvudredaktör är för närvarande docent Heino Nyyssönen vid Åbo universitet och redaktionssekreterare doktor i samhällsvetenskap Samu Pehkonen vid Tammerfors universitet. I tidskriftens redaktion är experter från alla universitet i Finland representerade. Föreningen för fredsforskning i Finland deltar i att stärka förutsättningarna för inhemsk vetenskapspublicering. Föreningen är medlem av Vetenskapliga samfundens delegation, Förbundet för vetenskapspublicering i Finland samt Kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifternas förbund.

Pärmar på fyra nummer av tidskriften.
Föreningens referentgranskade tidskrift Kosmopolis främjar vetenskaplig publicering på de inhemska språken och har utkommit redan i 50 år. Bild: Hanna Tuominen.

Internationella dimensioner

Föreningen har aktiva relationer till områdets internationella (International Peace Research Association, IPRA) och europeiska (European Peace Research Association, EuPRA) takorganisationer, i vilka finns även nu en stark representation från Finland. Föreningens medlemmar har deltagit i internationella konferenser som dessa organisationer ordnat och förmedlat information om takorganisationernas verksamhet.

Föreningen har också varit med att ordna internationella fredsforskningskonferenser i samarbete med bland annat nordiska forskningsnätverk. Nästa EuPRA:s konferens ska ordnas i Tammerfors i maj 2022, ifall epidemiläget tillåter.

Jubileumsåret firas

Föreningen ordnade ett 50-årsjubileumsseminarium via Zoom den 4 juni 2021 med temat “Fredsforskning och beslutsfattande”. Som föredraganden i jubileumsseminariet fungerade till sällskapets hedersmedlem kallade president Tarja Halonen, Teemu Matinpuro vid Fredskämparna i Finland, Eeva-Liisa Myllymäki vid Utrikesministeriets enhet för FN samt forskare Eeva Puumala vid Tammerfors universitet. I anförandena behandlades särskilt de ändrade begreppen fred och krig, fredsforskningens relevans i praktiken samt fredsforskningens mångsidiga och alltjämt vidgande forskningsfält.

Skärmdump av Zoom-möte, Tarja Halonen talar.
Föreningens 50-års jubileumsseminarium ordnades via Zoom 4.6.2021. Bild: Karim Maiche.

Jubileumsåret kommer vidare att firas med ett specialnummer av Kosmopolis (4/2021). I jubileumsnumret fortsätts granskandet av den 50-åriga historien, men även fredsforskningens framtida inriktning och ämnesområden.

Föreningen blickar hoppfullt mot hösten och planerar, ifall epidemiläget tillåter, genomföra höstseminariets workshopdag med temat Fredsforskning idag som en närträff. Syftet är att samla ihop fredsforskningens aktörer, olika organisationer samt studerande att diskutera fredsforskningens olika teman.

Läs mera om Föreningen för fredsforskning i Finland och dess evenemang på dess webbsidor och Facebooksida.