Månadens medlemssamfund är Finska Sällskapet för Markvetenskap

Nyheter   3.5.2021 9.02   Uppdaterad 1.6.2021 8.46

Finska Sällskapet för Markvetenskaps verksamhet började år 1971 och det firar sitt 50-årsjubileum i år. Sällskapets syfte är att främja alla markvetenskapens områden och deras tillämpning i Finland, fungera som en förenande länk mellan markforskare och personer och sammanslutningar som är intresserade av markforskning, samt främja allmän kunskap om marken och markvetenskaper.

Finska Sällskapet för Markvetenskap fick sin början för 50 år sedan då en egen nationell avdelning bildades i Finland under dåvarande internationella markvetenskapers takorganisation (i dag International Union of Soil Science, IUSS). Sällskapets första medlemmar var i huvudsak markforskare med fokus på lantbruksforskning, och verksamheten angick nästan enbart följandet av internationella evenemang och nationell representation i takorganisationen.

Sällskapets inhemska verksamhet aktiverades avsevärt i mitten av 1990-talet, då verksamheten utsträcktes till alla parter i Finland som är intresserade av marken och dess undersökning. Nya medlemmar inbjöds från forskningsorganisationer, universitet, yrkeshögskolor och företag inom såväl jordbrukssektorn som skogs- och miljöområdena.

Varför är det viktigt att forska om marken?

Marken upprätthåller livet på jordklotet. Nästan all näring som människan använder kommer från marken och då jordklotets folkmängd jämt växer är det för mänsklighetens framtid livsviktigt att ta hand om marken. Störning av markens naturliga funktioner kan som värst leda till extremt allvarliga konsekvenser och påverka vår livsmiljö negativt.

Då efterfrågan på information om markgrunden ständigt växer har Finska Sällskapet för Markvetenskap ett behov av att aktivt entusiasmera unga forskare med i sin verksamhet. Exkursioner i hemlandet och utomlands är ett trevligt sätt att integreras i vetenskapssamfundet och granska markens livsviktiga uppgifter, till vilka hör bland annat återvinning av näringsämnen samt lagring och filtrering av vatten för växternas, djurens och människornas behov. Sällskapet deltar också aktivt i möten och tillställningar samt främjar vetenskaplig och populär publikationsverksamhet inom området.

Fem personer står i en stor utgrävd grop i marken.
En grop i marken har traditionellt varit exkursionernas höjdpunkt. Sällskapets höstexkursion 2017 gjordes till Lundo, var medlemmarna fick bekanta sig med SAVE-projektet och en typisk sydvästfinländsk lerjordsprofil. Bild: Helena Soinne.

Till sällskapets centrala verksamhet hör Maaperätieteiden päivät, som samlar många medlemmar och intressentgruppers representanter till ett tvådagarsseminarium. Föredragen har behandlat ämnen såsom markens roll i begränsningen av klimatförändringen och anpassning till den och upprätthållandet av biodiversiteten – marken är en central aktör i kolets kretslopp då den fungerar som ett avsevärt kollager, och i en matsked mark finns mera organismer än det finns människor på jordklotet. Mera om Maaperätieteen päivät och andra ämnen finns att läsa på finska på sällskapets webbsidor.

Nio personer sitter i en rad på en scen framför en publik.
Maaperätieteiden päivät 2019 samlade utöver forskare och sakkunniga även landets ledande politiker till valårets paneldiskussion som ordnades i Helsingfors universitets Tankehörna. Bild: Helena Soinne.

Sällskapet verkar i samarbete med andra finländska och internationella samfund och aktörer som verkar inom markvetenskap och tangerande områden. Det finns mycket att undersöka i marken och särskilt de många levande organismerna är till dels ännu en okänd genreserv som i framtiden kan bidra fast med nya läkemedel.

Sällskapet firar 50-årsjubileum i år

I sällskapets 50-årsjubileum ingår flera seminarier, såsom webinariet Hyvinvoiva maaperä – Hyvinvoiva puutarha -webinaari som ordnades tillsammans med Hyötykasviyhdistys och Finlands koloniträdgårdsförbund, samt Soil At Risk-symposiet som ordnas tillsammans med Maj och Tor Nesslings Stiftelse, Baltic Sea Action Group och Miljökunskapsforumet i slutet av juni. Till början av hösten planeras XI Maaperätieteiden päivät, vars program läggs ut på sällskapets webbsidor under sommaren. Finska Sällskapet för Markvetenskaps nya logo publicerades på sällskapets födelsedag 16 april 2021. Den nya logon är designad av Helmi Toimela och den återspeglar den allmännaste jordmånen i Finland, podsol. Dessutom signalerar den om naturvetenskaplig markforskning, jordmånsprofilens mångahanda egenskaper i olika lager samt markens viktiga roll som upprätthållare av liv.

Läs mera om Finska Sällskapet för Markvetenskap och dess evenemang på finska på sällskapets webbsidor, Facebooksida och Twitter.

Sällskapets logo.