Månadens medlemssamfund är Finska musiketnologiska sällskapet

Nyheter   1.9.2020 8.25   Uppdaterad 1.10.2020 10.22

Finska musiketnologiska sällskapet (SES) grundades år 1974 med målet att sprida information om världens musikkulturer och främja etnomusikologisk forskning och tankesätt.

SES definierar etnomusikologi som en vetenskapsgren som undersöker musik som ett kulturfenomen. Dess uppgift är att främja förståelsen av musik som en del av det omgivande samhället. SES är en vetenskaplig förening till vilkens medlemskår hör speciellt musikforskare, ämnets studerande och andra som arbetar bland musik, såsom musiklärare.

Sällskapet har mångsidig publikationsverksamhet

Sällskapet utger den referentgranskade årsboken Etnomusikologian vuosikirja och nättidskriften Musiikin suunta, som fokuserar på popularisering av musikforskning. Med hjälp av nättidskriften utvecklas musikforskningens publikationsverksamhet mot en allt mångsidigare och mångmedial riktning, som på ett bredare sätt utnyttjar nätpublikationers möjligheter.

Pärmbild på nummer 2/2020 av tidskriften Musiikin suunta.
Finska musiketnologiska sällskapet utger nättidskriften Musiikin suunta som utkommer tre gånger i året. Bild: SES.

Sällskapet har också en publikationsserie i vilken publiceras i första hand monografiavhandlingar i etnomusikologi, annan etnomusikologisk forskningslitteratur och läroböcker i ämnet. För läsare med mer intresse för etnomusikologi erbjuder sällskapets publikationsserie många slags exempel på undersökningar om musikkulturer.

Tillsammans med Musikvetenskapliga sällskapet i Finland ordnar SES årligen ett symposium för musikforskare i Finland, som hålls i Åbo nästa år. Sällskapet har samarbete även med andra organisationer inom musikforskning och närstående ämnen i hemlandet och internationellt.

Tre av sällskapets medlemmar, varav en med mikrofon, vid ett bord på bokmässan.
På bilden från vänster Antti-Ville Kärjä, Nina Öhman och Janne Mäkelä, som representerade Finska musiketnologiska sällskapet på Helsingfors bokmässa 2019.

Sällskapet jobbar för främjandet av likabehandling

Sällskapet har gjort ett långvarigt arbete mot diskriminering genom att producera information och musikevenemang, såsom evenemangen “Etnomusikologia rasismia vastaan!” år 2016 och “Valkoinen akatemia, vähemmistökulttuurit ja musiikki” år 2018. Under våren och sommaren 2020 ordnade sällskapets nättidskrift Musiikin suunta ett virtuellt forum för musikforskare, som hade som ett mål att diskutera arbetet mot rasism och utvecklandet av det inom musikforskningen. Evenemanget var tvådelat, och i första delen presenterades artiklar och publikationer i videoformat och i andra delen streamades föredrag på nätet och ordnades ett öppet diskussionstillfälle. Vid det virtuella forumets diskussionstillfälle begrundades teman kring likabehandling och diskriminerande strukturer inom musikforskningsfältet.

Läs mera om Finska musiketnologiska sällskapets mål och verksamhet på sällskapets webbsidor.