Månadens medlemssamfund är Föreningen för arbetslivsforskning

Nyheter   1.4.2021 9.40   Uppdaterad 3.5.2021 8.43

Föreningen för arbetslivsforskning (Työelämän tutkimusyhdistys ry) är en vetenskaplig och yrkesinriktad förening som ökar kännedom om arbetslivsforskning, främjar tillämpning av forskningsresultat och spridning av god arbetslivspraxis samt utvecklar arbetslivsforskarnas och arbetslivsexperternas kunnande. Föreningen firar i år sitt 30:e jubileumsår med temat arbetslivets framtid.

Föreningen för arbetslivsforskning grundades år 2003 för att fortsätta och förnya verksamheten av den år 1991 grundade Föreningen för arbetspolitisk forskning. Arbetslivsforskning är ett multidisciplinärt och mångskiktat forskningsområde utan stränga avgränsningar eller definitioner av forskningsobjekt, teoretiska perspektiv eller metoder. Inom arbetslivsforskningen studeras bland annat dynamik på arbetsplatsnivå, arbetslivets strukturer och samhälleliga fenomen som formar arbetslivet. Arbetslivsforskning kan behandla såväl hjärnans kognitiva belastning i arbetet som den nationella arbetspolitikens helhetsstruktur.

Forskning om arbetslivet

Arbetslivsforskningen har ett brett spektrum av forskningsobjekt. Klassiska intresseområden har varit arbetsmarknaden, arbets- och arbetskraftspolitik, arbetsrätt och -villkor, utbildning, yrken, arbetslöshet, arbetslivshistoria, arbetsförhållanden och -hälsa. Speciellt under de senaste årtiondena har även arbetskulturer och -gemenskaper, könssystem och arbetsplatsernas diversitet blivit föremål för intresse. Arbetsorganisationer och ledandet av dem, innovationer inom arbetslivet samt inlärning i arbete bildar ett eget forskningsfält.

Utvecklandet av smidigare arbetslivspraxis hör också starkt ihop med arbetslivsforskningen. Vi lever i en tid av digital och ekologisk brytning, vilket kan påverka förväntningarna på arbetets innehåll, villkor och betydelse. Forskarna är alltmer intresserade av att utreda hur nya digitala plattformar och självsysselsättning påverkar utvecklingen av nya former av arbete och organisering. Även om forskning om arbetslivet ofta anknyter till förvärvsarbete och granskar arbete som förvärvande av inkomst eller ett livsområde i förhållande till andra livsområden, hör också till exempel oavlönat arbete lik hem- och frivilligarbete till arbetslivsforskningens forskningsobjekt.

Årets tema är arbetslivets framtid

Temat för Föreningen för arbetslivsforsknings 30:e jubileumsår är arbetslivets framtid, vari bland annat arbetslivets ekologiska ramar och arbetets mångsidighet granskas. I programmet för Työelämän tutkimuspäivät 2020 ingick bland annat teman som utveckling av arbetslivet, välbefinnande i arbetet, ledning, kön och makt samt distansarbete och teknologi. Dessutom ordnar föreningen årligen andra evenemang för medlemmar, paneldiskussioner och seminarier.

Fyra personer sitter på stolar på en scen.Föreningen för arbetslivsforskning ordnade i oktober 2020 en paneldiskussion på Vetenskapshörnans Stage. Diskussionen leddes av föreningens styrelsemedlem Laura Haapala (till vänster). Debattörer var Ari Väänänen från Arbetshälsoinstitutet (andra från vänster), Mira Karjalainen från Helsingfors universitet och Jari Hakanen från Arbetshälsoinstitutet. Bild: Markku Sippola.

Samarbetspartner

Föreningen för arbetslivsforskning har länge samarbetat med Tammerfors universitet genom att ordna de ovan nämnda Työelämän tutkimuspäivät. Vid Työelämän tutkimuspäivät har från och med år 2015 utdelats priset Hyvä työ (gott arbete), som har varit en personlig uppskattning, uppmuntran samt ett tack för prismottagarnas betydande arbete bland forskning och utveckling av det finländska arbetslivet. Föreningen för arbetslivsforskning är också medlem i International Labour and Employment Relations Association:in (ILERA). I år ordnar ILERA en världskonferens i Lund i juni 2021.

Närbild på priset i någons händer.Föreningen för arbetslivsforskning ordnar årligen Työelämän tutkimuspäivät varvid utdelas föreningens pris Hyvä työ. Bild: Tapio Rissanen.

Publikationer och medlemskap

Föreningen för arbetslivsforskning utger den tvärvetenskapliga och referentgranskade tidskriften Arbetslivsforskning, som utkommer 3–4 gånger om året som en webbpublikation. Den deltar också i redaktionsarbetet för tidskriften Nordic Journal of Working Life Studies som görs i nordiskt samarbete. Dessutom publicerar föreningen medlemsbrev och skrifter på Twitter samt erbjuder en mötesplats för arbetslivsforskare och andra arbetslivsexperter i sin Facebookgrupp.

Alla som är intresserade av forskning om och utveckling av arbetslivet är välkomna som medlemmar i Föreningen för arbetslivsforskning. Föreningen beviljar också understöd åt sin medlemskår för professionell utveckling.

Du kan läsa mera om föreningens verksamhet och ansluta dig som medlem på Föreningen för arbetslivsforsknings webbsidor.
Föreningens logo.