Toiminta

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) on merkittävä ja riippumaton asiantuntijaelin tieteenharjoittamista ja tiedepolitiikkaa koskevissa asioissa. Sen tehtävänä on edistää

  • tieteellisten yhteisöjen yhteistoimintaa
  • tieteellistä tiedonvälitystä ja julkaisutoimintaa sekä
  • tutkimustiedon tunnetuksi tekemistä ja sen käyttöä yhteiskunnassa.

TSVn toiminnan arvot ovat avoimuus, luotettavuus, yhteisöllisyys ja riippumattomuus. TSVn visiona on suomalainen tiedeyhteisö, joka on

  • riippumaton
  • avoin ja kansainvälinen
  • monimuotoinen ja elinvoimainen
  • yhteiskunnassa näkyvä, osallistuva ja vaikuttava.

Valtuuskuntaan kuuluu 298 jäsentä, joista 294 on tieteellisiä seuroja ja neljä tiedeakatemioita. Valtuuskunnan jäsenistö edustaa laajaa tieteellistä asiantuntemusta kaikilta tieteenaloilta.  Seurojen jäsenistö koostuu tieteenharjoittajien lisäksi myös harrastajista. Seuroissa on yhteensä yli 260 000 henkilöjäsentä.

TSV saa toimintaansa opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionavustusta. TSV jakaa valtionavustuksia edelleen tieteellisten seurojen julkaisutoimintaan ja kansainväliseen toimintaan sekä kansainvälisten ja kansallisten tieteellisten konferenssien järjestämiseen. Lisäksi TSV tarjoaa jäsenseuroille julkaisutoimintaan liittyviä palveluja ja Tieteiden talon tiloja kokous- ja seminaarikäyttöön.

TSV, sen yhteydessä toimivat Tutkimuseettinen neuvottelukunta, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Julkaisufoorumi muodostavat yhdessä TSV-yhteisön. Se edistää tiedeyhteisön yhteistyötä ja toimii monipuolisesti hyvän tieteellisen käytännön, tiedeviestinnän, luotettavan tutkimustiedon käytön ja laadukkaan tieteellisen julkaisemisen edellytysten turvaamiseksi.

Päivitetty 19.5.2023 15.10