Hankkeet

Tieteellisten seurain valstuuskunta ja sen yhteydessä toimivat Tutkimuseettinen neuvottelukunta ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ovat mukana hankkeissa, joissa yhteistyökumppaneiden kanssa kehitetään TSV:n ja neuvottelukuntien toiminnan kannalta keskeisiä vastuullisen tieteen tehtäviä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Tällä sivulla on koottuna, millaisissa hankkeissa mukana ollaan tällä hetkellä.

Lisäksi päättyneiden hankkeiden sivulla on koottu jo päättyneitä hankkeiden tietoja.

CRAFT-OA

eli Creating a Robust Accessible Federated Technology for Open Access 20232025

Hankkeen logo.

CRAFT-OA-hanke edistää voittoa tavoittelemattoman avoimen julkaisemisen toimintaedellytyksiä Euroopassa. Tavoitteena on parantaa avointen julkaisujen näkyvyyttä ja löydettävyyttä, vahvistaa avoimen julkaisemisen yhteisöä Euroopassa ja kehittää avoimia julkaisualustoja, erityisesti Tieteellisten seurain valtuuskunnan käytössä olevaa Open Journal Systems -järjestelmää. 

Tieteellisten seurain valtuuskunta osallistuu hankkeessa pääasiassa kahteen hankkeen osioon. 

Osiossa WP3 Technical Standards for professional Institutional Open Access TSV:n erityisasiantuntija Mikael Laakso selvittää haasteita, jotka liittyvät avoimen tieteen standardien ja käytäntöjen omaksumiseen Diamond Open Access -lehtien keskuudessa. Osiossa WP4 Journal Software and Platform Improvement vetäjänä toimii TSV:n suunnittelija Antti-Jussi Nygård. Tässä projektin osiossa TSV kehittää etenkin Open Journal Systems -järjestelmän monikielisyyteen liittyviä ominaisuuksia. Tavoitteena on tunnistaa usealla kielellä toimivien lehtien haasteet ja helpottaa monikielisen sisällön kanssa työskentelyä. Lisäksi TSV kehittää OJS-järjestelmän kuvailutietojen laajennettavuutta parantamalla muun muassa ulkoisten sanastojen ja pysyvien tunnisteiden tukea. Kehitystyöstä vastaa ohjelmistosuunnittelija Jyrki Heinonen

Mukana hankkeessa on noin parikymmentä eurooppalaista organisaatiota ja hanketta koordinoi Saksan Göttingenissä sijaitseva Georg-August-yliopisto. Rahoittaja on Euroopan unionin Horisontti Eurooppa -ohjelma.

Hankkeesta voi lukea tarkemmin sen verkkosivuilta (englanniksi).

Lisätietoa:

Pääsihteeri Janne Pölönen (janne.polonen(at)tsv.fi)
Suunnittelija Antti-Jussi Nygård (antti-jussi.nygard(at)tsv.fi)
Julkaisupäällikkö Sami Syrjämäki (sami.syrjamaki(at)tsv.fi)
Hankkeen erityisasiantuntija Mikael Laakso (mikael.laakso(at)tsv.fi)
Hankkeen ohjelmistosuunnittelija Jyrki Heinonen (jyrki.heinonen(at)tsv.fi)

DIAMAS

eli Developing Institutional Open Access Publishing Models to Advance Scholarly Communication 20222025

DIAMAS-logo.

DIAMAS-projektin tavoitteena on edistää voittoa tavoittelemattoman avoimen julkaisemisen toimintaedellytyksiä Euroopassa. Projektissa kartoitetaan erityisesti Diamond Open Access -julkaisutoiminnan kenttää Euroopan tutkimusalueella ja kehitetään tälle julkaisusektorille yhteisiä standardeja, ohjeita ja käytäntöjä. Projektille on myönnetty kolmevuotinen EU-rahoitus, ja se käynnistyi syyskuussa 2022. 

TSV:lla on vetovastuu hankkeen kolmessa osiossa. Ensimmäisessä tavoitteena on tukea monikielisyyttä ja tasa-arvoa osana avointa julkaisemista, toisessa tunnistaa julkaisupalveluiden tarjoajien, organisaatioiden ja rahoittajien potentiaalisten yhteistyöalueita sekä kolmannessa tehdään katsaus kansallisiin julkaisukäytäntöihin ja julkaisupalveluiden rahoitukseen. Näiden lisäksi TSV on mukana osiossa, jossa kartoitetaan eurooppalaisen avoimen tiedejulkaisemisen kenttää. Kartoituksessa hyödynnetään tieteellisten lehtien kansallisia ja kansainvälisiä tietolähteitä.

DIAMAS-projektiin voi tutustua sen omilla verkkosivuillaan (englanniksi). Lisäksi TSV:n projektiosuuteen voi tutustua tarkemmin Julkaisufoorumin sivustolla.

Lisätietoa:

Erityisasiantuntija Mikael Laakso (mikael.laakso(at)tsv.fi)

GraspOS

eli Open Science Assessment Dataspace 20232025

GraspOS-hankkeen logo.

GraspOS-projektissa kehitetään tutkijan ja tutkimuksen arviointia Euroopassa. Projektin päämääränä on rakentaa avoimeen ja luotettavaan tietoon pohjautuva infrastruktuuri tulevaisuuden tutkimusmetriikoille ja indikaattoreille. Lisäksi tavoitteena on tarjota työkaluja, ohjausta ja muita palveluja kansainvälisten arviointiuudistusten tueksi. Projekti huomioi arvioinnin eri tasot: yksittäiset tutkijat ja tutkimusryhmät, tutkimusorganisaatiot ja rahoittajat sekä laajemmat kansalliset tarkastelut.

Kolmivuotinen projekti käynnistyi tammikuussa 2023. Konsortiossa on mukana yhteensä 18 organisaatiota 11 eri maasta. TSV:n lisäksi suomalaisista organisaatioista projektissa ovat mukana Itä-Suomen yliopisto ja Tieteen tietotekniikan keskus (CSC). Hanketta rahoittaa Euroopan unioni.

TSV:n päävastuu projektissa on nykytilanteen kartoitus (landscape analysis), joka tukee projektissa kehitettävän avoimen tieteen arviointikehyksen suunnittelutyötä. Kartoituksen avulla tuotetaan yleiskatsaus keskeisimmistä vastuullisen arvioinnin linjauksista, arviointikehyksistä ja näitä koskevista hankkeista sekä käytetyistä ja kehitteillä olevista arviointityökaluista. Kartoituksessa huomioidaan erityisesti avoimen tieteen arviointikäytännöt. Lisäksi TSV osallistuu avoimen tieteen arviointikehyksen kehitystyöhön, projektissa kehitettyjen työkalujen ja palveluiden testaamiseen sekä koulutukseen.

GraspOS-hankkeeseen voi tutustua sen omilla verkkosivuilla (englanniksi).

Lisätietoa:

Pääsihteeri Janne Pölönen (janne.polonen(at)tsv.fi)
Asiantuntija Elina Koivisto (elina.koivisto(at)tsv.fi)
asiantuntija Tiina Sipola (tiina.sipola(at)tsv.fi)

Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi

Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi -projektissa selvitetään tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin tarpeita ja mahdollisuuksia Suomessa. Lisäksi projektissa tarkastellaan vaikuttavuuden arvioinnin parhaita käytäntöjä kansainvälisesti ja kansallisesti sekä kehitetään vaikuttavuuden arvioinnin indikaattoreita. Projektin tavoitteena on laatia kansallinen viitekehys vaikuttavuuden arviointiin, joka olisi mukautettavissa korkeakoulujen ja muiden tutkimusta tekevien tai rahoittavien organisaatioiden tarpeisiin.

Vuoden 2023 aikana projektissa selvitetään akateemiselle yhteisölle ja tutkimusorganisaatioille suunnatulla kyselyllä vaikuttavuuden arvioinnin nykytasoa ja tarpeita. Kyselyjen tulokset julkaistaan raportissa yhdessä parhaiden käytäntöjen kartoituksen kanssa.

Vuoden 2023 aikana laaditaan myös projektin jatkosuunnitelma vuosille 2024-2025 sekä toimintasuunnitelma kansallisen vaikuttavuuden arvioinnin suosituksen toteuttamiseksi.

Projektiin voi tutustua tarkemmin Julkaisufoorumin sivustolla.

Lisätietoa:

erityisasiantuntija Reetta Muhonen (reetta.muhonen(at)tsv.fi)
projektitutkija Maria Pietilä (maria.pietila(at)tsv.fi)
pääsihteeri Janne Pölönen (janne.polonen(at)tsv.fi)

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan hankkeet

BEYOND

eli Beyond Bad Apples: Towards a Behavioral and Evidence-Based Approach to Promote Research Ethics and Research Integrity in Europe 20232025

BEYOND-hankkeen logo.

Tammikuussa 2023 alkaneen kolmivuotisen BEYOND-hankkeessa luodaan käyttäytymistieteellinen katsaus institutionaalisiin ja tutkijan urapolkuun liittyviin tekijöihin, jotka altistavat tutkimusvilpille ja luoda malleja, joilla näitä tekijöitä voitaisiin purkaa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) päätehtävänä hankkeessa on huolehtia hankkeen viestinnästä. TENK tekee hankkeessa myös konsultaatiota olemassa olevien tutkimusvilppiä vähentämään tarkoitettujen koulutusmallien hyödyllisyydestä ja tutkimusvilppitutkintojen ja -lausuntoprosessien vaikutuksesta niihin osallisille tutkijoille. Hanketta koordinoi Oslon yliopisto ja hankkeen toisena suomalaisena partnerina on Helsingin yliopisto.

Tutustu BEYOND-hankkeeseen sen verkkosivuilla (englanniksi).

Lisätietoa:

TENKin koordinaattori Anni Sairio anni.sairio(at)tenk.fi  

PREPARED

eli Pro-active Pandemic Crisis Ethics and Integrity Framework 20222025

PREPARED-hankkeen logo.

Syyskuussa 2022 alkaneen PREPARED-hankkeen päämääränä on luoda eettinen ohjeisto kriisiaikoina tehtävälle tutkimukselle, jossa tutkimustulokset tulee saada käyttöön nopeutetulla aikataululla. Hankkeen lähtökohtana on COVID-19-pandemian aikana kohdattuihin tutkimuseettisiin haasteisiin vastaaminen, joten konsortiossa on vahva bio- ja lääketieteellinen painotus. Hankkeessa luotavan ohjeistuksen tulisi kuitenkin olla sovellettavissa tutkimukseen laajemminkin.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan  keskeisimpinä tehtävinä kolmivuotisessa hankkeessa on kartoittaa eurooppalaisen tutkimuseettisen (research integrity) sääntelyn tapoja, tehdä sidosryhmäyhteistyötä eurooppalaisen tutkimusetiikan järjestö ENRIOn ja muiden tutkimuseettisten toimijoiden kanssa. Lisäksi TENKin tehtävänä on varmistaa, että hankkeessa tehtävä ohjeistus on tutkimusetiikan eurooppalaisten käytäntöjen ja ohjeistuksen mukainen. Hanketta koordinoi University of Central Lancashire (Kypros).

Hankkeesta voi lukea tarkemmin sen verkkosivuilta (englanniksi). 

Lisätietoa:

TENKin kansainvälisten asioiden koordinaattori Kalle Videnoja kalle.videnoja(at)tenk.fi

Päivitetty 11.3.2024 14.39