VSD:s vetenskapspris

VSD:s vetenskapspris beviljas till ett vetenskapligt samfund eller en samfundsaktiv som har visat särskild förtjänstfullhet i synliggörandet av de vetenskapliga samfundens verksamhet, främjande av öppen vetenskaplig publicering, vetenskapskommunikation eller ordnande av vetenskapsevenemang.

Priset har utdelats ur Alfred Kordelins stiftelses Vetenskapliga samfundens delegations 100-årsfond från och med år 2018. Idag utdelas priset vartannat år. Nästa gång utdelas VSD:s vetenskapspris i mars 2025. Priskommittén, som består av representanter för VSD och Alfred Kordelins stiftelse, bedömer och förbereder förslagen. Om en medlem av kommittén är jävig att behandla något av förslagen, deltar hen inte alls i bedömningen av det förslaget. Jäv konstateras senast vid priskommitténs möte där förslagen diskuteras och det beslutas om vem som ska få priset. Det slutliga beslutet om pristagaren gör Alfred Kordelins stiftelses styrelse.

Att göra förslag

Förslag på pristagare kan göras i Alfred Kordelins stiftelses elektroniska stipendiesystem (på finska) under nomineringstiden. Inloggning i tjänsten sker med egna bankkoder eller mobilcertifikat. Tjänstens allmänna anvisningar kan läsas på finska och engelska på Alfred Kordelins stiftelses webbsida.

Den nominerade kan vara ett vetenskapligt samfund eller en sammanslutning, men också en person som är medlem i något vetenskapligt samfund och deltar aktivt i dess verksamhet. Förslag kan göras av utomstående parter, såsom andra vetenskapliga samfund eller medlemskåren av samfundet som föreslås. Samfundets funktionärer och medlemmar i styrelsen eller andra förtroendeorgan kan inte föreslå sitt eget samfund eller sig själv. Kandidaterna önskas höra till Vetenskapliga samfundens delegations medlemskår.

Mera information

Mer information om priset ger fondens ombud och VSD:s kommunikationsassistent Elina Suominen, elina.suominen(at)tsv.fi.

Alfred Kordelins stiftelse är en privat allmännyttig stipendiestiftelse, som stöder vetenskap och kultur med cirka fem miljoner euro årligen. Vetenskapliga samfundens delegations 100-årsfond är en av sjutton av Kordelins stiftelses särskilda fonder. Fondens syfte är att stöda spridandet av kännedom om betydelsen av vetenskapens resultat inom landet och internationellt, samt ordnande av olika vetenskapsevenemang i Finland.

Beviljade pris

Prisets namn reviderades år 2021.

2023

Musikvetenskapliga sällskapet i Finland
FM Tapio Onnela

Läs meddelandet och prismotiveringar i VSD:s webbnyhet.

2021

Hangö fågelstation som upprätthålls av Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa rf

Läs meddelandet och prismotiveringar i VSD:s webbnyhet.

2019

Astronomiska föreningen Ursa rf
Matti Leskinen, Sällskapet för framtidsstudier

Läs meddelandet och prismotiveringar i VSD:s webbnyhet.

2018

Sällskapet för europeisk filosofi

Läs meddelandet och prismotiveringar i VSD:s webbnyhet.

Stipendier som tidigare beviljades ur fonden

Tidigare beviljades stipendier ur fonden vartannat år. Du kan läsa om de beviljade stipendierna åren 2013 och 2015 genom att PDF icon ladda ner filen (pdf, på finska).

Uppdaterad 10.1.2024 12.09