Vetenskapliga samfundens delegations vetenskapspris till Musikvetenskapliga sällskapet i Finland och FM Tapio Onnela

Nyheter   29.6.2023 11.08   Uppdaterad 9.8.2023 13.36

Vetenskapliga samfundens delegations (VSD) vetenskapspris har beviljats Musikvetenskapliga sällskapet i Finland för främjandet av finländsk musikforskning samt FM Tapio Onnela för sitt livsverk i Agricola – Suomen humanistiverkko.

Med priset som delas ur Alfred Kordelins stiftelses Vetenskapliga samfundens delegations 100-årsfond uppmärksammas ett vetenskapligt samfund eller en samfundsaktiv, som har visat särskild förtjänstfullhet i synliggörandet av de vetenskapliga samfundens verksamhet, främjandet av öppen publicering, vetenskapskommunikation eller ordnandet av vetenskapsevenemang. Priset delas ut vartannat år.

Förslag till pristagare togs emot under januari 2023. Prisförslagen bereddes i fondens kommitté, i vilken ingick VSD:s styrelseordförande Petri Karonen, styrelsemedlem Mats Gyllenberg och styrelsesuppleant Jarkko Levänen. Alfred Kordelins stiftelses styrelse beslutade om pristagarna den 2 mars 2023.

Prisutdelningen ägde rum på Vetenskapliga samfundens delegations vårmottagning i Vetenskapernas hus 21.3.2023. Ordförande för VSD:s styrelse och medlem i prisjuryn Petri Karonen delade ut prisen.

Musikvetenskapliga sällskapet i Finland belönades för ett långsiktigt arbete för att främja den finländska musikforskningens samhälleliga betydelse

VSD:s vetenskapspris har tilldelats Musikvetenskapliga sällskapet i Finland, som har arbetat mångsidigt och långsiktigt för att främja den finländska musikforskningen och dess samhälleliga betydelse.

Musikvetenskapliga sällskapet i Finland främjar den finländska musikvetenskapliga forskningen och verkar till nytta för Finlands musikliv genom att sprida forskningsbaserad kunskap om musik och musikkulturer samt genom att delta i samhällelig växelverkan. Sällskapet har systematiskt moderniserat och utvecklat sin verksamhet mot vetenskaplig öppenhet och kvalitetssäkring. Sällskapet har också försökt värna gemenskapen och kollegialiteten inom området.

Sällskapets synligaste verksamhetsform är utgivandet av en tidskrift som samlar den finländska musikforskningen. Musiikki, som utkommit oavbrutet från och med år 1971, är vårt lands långvarigaste och den enda på de inhemska språken utgivna musikvetenskapliga tidskriften som är på nivå 2 i Jufo-klassificeringen. Tidskriften är en för alla tillgänglig nätpublikation.

Musikvetenskapliga sällskapet i Finland har verkat på ett förtjänstfullt sätt för att bygga upp såväl öppen publicering, en ny sorts vetenskapskommunikation som ett omfattande samarbete. Sällskapets långsiktiga arbete på frivilligbasis för främjandet av disciplinens synlighet och betydelse samt upprätthållandet av dess attraktionskraft förtjänade att uppmärksammas. Prissumman är 5 000 euro.

Fem personer ler mot kameran, en har en blombukett i händerna.

VSD:s vetenskapspris beviljades Musikvetenskapliga sällskapet i Finland samt Tapio Onnela (på bilden uppe till höger). Musikvetenskapliga sällskapets i Finland pris mottog samfundets vice ordförande Tuire Ranta-Myer (uppe till vänster), ordförande Milla Tiainen (nere i mitten) och Meri Kytö (nere till höger). Prisen utdelades av prisfondens kommittémedlem och VSD:s styrelseordförande Petri Karonen (nere till vänster). Bild: Anne Haapanen.

För Musikvetenskapliga sällskapet i Finland är priset också ett erkännande av konstforskningens betydelse

Priset mottog i Vetenskapernas hus Musikvetenskapliga sällskapets i Finland ordförande Milla Tiainen, vice ordförande och tidskriften Musiikkis huvudredaktör Tuire Ranta-Meyer samt styrelsemedlem och tidskriften Musiikkis huvudredaktör Meri Kytö.

”Det erkännande av musikvetenskapliga sällskapets arbete som VSD:s vetenskapspris ger uttryck för betyder mycket för oss i nuläget, där musikforskningens ställning inom vetenskapssamfundet är, liksom andra konstforskningsområden, hotad eller åtminstone osäker, när enheter inom området har gallrats vid finländska universitet de senaste åren. Även om reduceringar har gjorts på utbildningsinstitutionernas nivå, fortsätter den finländska musikforskningen att leva ett livligt, multidisciplinärt, tvärvetenskapligt liv med nationella och internationella nätverk”, säger samfundets ordförande Milla Tiainen.

Under den senaste tiden har sällskapet funderat på att den redan mångsidiga verksamheten i framtiden skulle kunna kompletteras med mentorsverksamhet för unga forskare.

FM Tapio Onnela belönades för sitt livsverk inom Agricola – Suomen humanistiverkko

VSD:s vetenskapspris har tilldelats FM Tapio Onnela för ett livsverk med att utveckla, koordinera och editera Agricola – Suomen humanistiverkko. Onnela har verkat långsiktigt och förtjänstfullt samt gjort banbrytande arbete inom öppen vetenskapspublicering och vetenskapskommunikation.

Agricola – Suomen humanistiverkko fungerar som ett forum som samlar vetenskapsområden och föder samarbete. Till portalen hör det humanistiska områdets databaser för käll- och forskningsmaterial, undervisningstjänster online samt nyhets- och diskussionsforum. Agricola – Suomen humanistiverkko publicerar också bokrecensioner och är en av utgivarna av den referentgranskade nätpublikationen Ennen ja nyt, i vars redaktion Onnela har medverkat aktivt.

Tapio Onnelas insats som främjare och genomförare av öppen publicering har varit unik i Finland: mer än ett kvartssekel av samarbete med många parter har möjliggjort utvecklingen av en riksomfattande portal, som också har internationell samverkan.

Onnela belönades för sitt långvariga arbete för portalens funktionalitet och mångsidighet. Som portalens ansvariga huvudredaktör har Onnela varit en central person i att Agricola blivit en mångsidig och innehållsmässigt rik portal var öppen publicering har stötts systematiskt och långsiktigt. Prissumman är 5 000 euro.

En man med glasögon och ljus skjorta ler mot kameran.

Tapio Onnela belönades för sitt livsverk inom Agricola – Suomen humanistiverkko. Bild: Maria Vasenkari.

Onnela hoppas att Agricola även i framtiden är det humanistiska områdets förenande kraft

”När Agricola i mitten av 1990-talet grundades hade universitetens tredje uppgift, det vill samverkan med samhället, inte ännu nämnts i universitetslagen. Humanisterna var ändå bland de allra första att utnyttja Internets möjligheter i att öka humanistisk publicitet, och jag är stolt över att ha fått vara med”, berättar Onnela om bakgrunden till Agricola.

Onnela anser det viktigt att Agricola även i fortsättningen skulle kunna vara en förenande kraft för humanister och humaniora.

”Betydelsen av Internet som en plattform för informationsförmedling och kommunikation har vuxit till proportioner som man på 1990-talet bara kunde ana. Detta har också resulterat i fragmentering som bara tycks tillta. Agricolas uppgift har varit att samla ihop bitarna. Jag tror att det i framtiden kan finnas ännu mer behov och efterfrågan på kuratering av humanistiskt medieinnehåll, sållning av det relevanta från det irrelevanta.”

Alfred Kordelins stiftelse är en privat allmännyttig stipendiestiftelse som stöder vetenskap och kultur med cirka fem miljoner euro årligen. Vetenskapliga samfundens delegations 100-årsfond är en av sexton av Kordelins stiftelses särskilda fonder. Fondens syfte är att stöda spridandet av kännedom om betydelsen av vetenskapens resultat inom landet och internationellt, samt ordnandet av olika vetenskapsevenemang i Finland. Priset har delats ut sedan år 2018.

Vetenskapliga samfundens delegation är ett betydande och oberoende sakkunnigorgan i frågor angående forskning och vetenskapspolitik. Den främjar samarbetet inom vetenskapssamfundet, vetenskaplig kommunikation och publikationsverksamhet samt ökar kännedomen om och användningen av forskningsbaserad kunskap i samhället. Till delegationen hör 295 medlemmar, varav 291 är vetenskapliga samfund och fyra vetenskapsakademier. Delegationens medlemskår representerar omfattande vetenskaplig sakkunskap från alla vetenskapsområden.

Mer information:

Elina Suominen
Ombud för VSD:s fond
Administrativ assistent
Vetenskapliga samfundens delegation
elina.suominen(at)tsv.fi | 044 745 6501