Reglemente

Med reglementet preciseras fördelningen av beslutanderätten och styrs den praktiska verksamheten inom Vetenskapliga samfundens delegation. I reglementet konstateras VSD:s organ, verksamhetsledarens och den övriga personalens uppgifter och behörighet samt övriga för delegationens förvaltning centrala frågor.

Reglementet finns endast på finska och kan läsas på den finskspråkiga sidan.

Uppdaterad 31.7.2020 13.08