Lag om VSD

Lag om De vetenskapliga samfundens delegation

1 § Syfte

För främjandet av samarbetet mellan de vetenskapliga samfunden och av den vetenskapliga informationsförmedlingen finns De vetenskapliga samfundens delegation.

2 § Uppgifter

Delegationen skall

1) främja samarbetet mellan medlemssamfunden i delegationen och stödja deras verksamhetsbetingelser,
2) utveckla förmedlingen av vetenskaplig information och publikationsverksamheten samt sköta det internationella utbytet av vetenskaplig litteratur,
3) arbeta för att forskningsrönen blir kända och utnyttjade i samhället, samt
4) sköta de övriga uppgifter som ålagts delegationen i dess stadgar.

3 § Rättskapacitet och hemort

Delegationen kan för skötseln av sina uppgifter förvärva rättigheter i sitt namn och ingå förbindelser, uppträda som part vid myndighetsförfarande samt kära och svara vid domstol.

Delegationens hemort är Helsingfors stad.

4 § Delegationens medlemmar

Delegationen består av de vetenskapliga samfund som i enlighet med denna lag och delegationens stadgar godkänns som medlemmar i delegationen.

Som medlem i delegationen kan godkännas ett samfund som i fråga om vetenskaplig och övrig verksamhet uppfyller de kriterier som anges i delegationens stadgar. Medlemmarna godkänns av delegationsmötet.

5 § Delegationens organ

Organ vid delegationen är delegationsmötet och styrelsen. Delegationen kan också ha andra organ enligt vad som bestäms i stadgarna.

Varje medlemssamfund väljer en representant till delegationsmötet.

I delegationens styrelse finns 15 medlemmar och suppleanter för dem, vilka delegationsmötet väljer eller fastställer enligt vad som bestäms i stadgarna.

6 § Ärenden som skall avgöras vid delegationsmöte

Vid delegationsmötet fattas beslut om

1) godkännande och ändring av delegationens stadgar,
2) val eller avskedande av styrelsen, en styrelsemedlem eller en revisor,
3) godkännande av verksamhetsplanen och budgeten,
4) fastställande av verksamhetsberättelsen och bokslutet samt beviljande av ansvarsfrihet,
5) godkännande eller uteslutande av medlemssamfund, samt
6) andra ärenden som enligt stadgarna ankommer på delegationsmötet.

7 § Bokföring och revision

Delegationen är bokföringsskyldig. På dess bokföring tillämpas bokföringslagen (1336/1997).

Delegationen skall ha två revisorer och två revisorssuppleanter. Minst en av revisorerna och en av revisorssuppleanterna skall vara en av Centralhandelskammaren eller en handelskammare godkänd revisor. I fråga om revisionen tillämpas i övrigt revisionslagen (936/1994).

8 § Tillämpning av bestämmelser i föreningslagen

I fråga om delegationen, dess stadgar, förvaltning, beslutsfattande och medlemmar gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i 6 § 2 mom., 8, 9, 11–15, 20, 24, 26–34 §, 35 § 1 och 2 mom. samt 36, 37 och 39 § i föreningslagen (503/1989).

9 § Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Före ikraftträdandet av de stadgar som avses i denna lag iakttas de stadgar för De vetenskapliga samfundens delegation som gällde vid ikraftträdandet. Mandatperioden för de organ vid De vetenskapliga samfundens delegation som är verksamma när lagen träder i kraft fortsätter tills nya organ enligt denna lag och enligt de nya stadgarna har valts.

De vetenskapliga samfund som är medlemmar i delegationen vid lagens ikraftträdande blir medlemssamfund i den delegation som avses i denna lag. Ett samfund som inte godkänner delegationens stadgar har rätt att omedelbart utträda ur delegationen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 104/2006, KuUB 7/2006, RSv 108/2006

 

Uppdaterad 23.6.2020 13.49