Handlingar

Vetenskapliga samfundens delegations uppgifter anges i lagen 938/2006 och i stadgarna och reglementet som trädde i kraft år 2013. Delegationens grundläggande uppgifter har fastställts i lagen, men delegationen har rätt att i sina stadgar definiera även andra uppgifter åt sig.

I delegationens strategi anges visionen och värden för verksamheten samt prioriteringar och mål för den valda strategiperioden. Åtgärderna för att uppnå målen anges årligen i verksamhets- och ekonomiplanen. Styrelsen följer regelbundet upp förverkligandet av målen och åtgärderna med hjälp av rapporter. I verksamhetsberättelsen berättas om årets väsentligaste prestationer och händelser.

Uppdaterad 24.11.2016 12.53