Laki TSVstä

Laki Tieteellisten seurain valtuuskunnasta

1 § Tarkoitus

Tieteellisten yhteisöjen yhteistoiminnan ja tieteellisen tiedonvälityksen edistämistä varten on Tieteellisten seurain valtuuskunta.

2 § Tehtävät

Valtuuskunnan tehtävänä on:

1) edistää valtuuskunnan jäsenyhteisöjen yhteistyötä ja tukea niiden toimintaedellytyksiä;
2) kehittää tieteellisen tiedon välitystä ja julkaisutoimintaa sekä hoitaa tieteellisen kirjallisuuden kansainvälistä vaihtoa;
3) edistää tutkimustiedon tunnetuksi tekemistä ja sen käyttöä yhteiskunnassa; sekä
4) hoitaa muut valtuuskunnalle sen säännöissä määrätyt tehtävät.

3 § Oikeuskelpoisuus ja kotipaikka

Valtuuskunta voi tehtävänsä hoitamista varten hankkia nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia, toimia asianosaisena viranomaismenettelyssä sekä kantaa ja vastata tuomioistuimessa.

Valtuuskunnan kotipaikka on Helsingin kaupunki.

4 § Valtuuskunnan jäsenet

Valtuuskunnan muodostavat ne tieteelliset yhteisöt, jotka tämän lain ja valtuuskunnan sääntöjen mukaisesti hyväksytään valtuuskunnan jäseniksi.

Valtuuskunnan jäseneksi voidaan hyväksyä yhteisö, joka täyttää tieteellisen ja muun toiminnan osalta valtuuskunnan säännöissä määrätyt perusteet. Jäsenet hyväksyy valtuuskunnan kokous.

5 § Valtuuskunnan toimielimet

Valtuuskunnan toimielimiä ovat valtuuskunnan kokous ja hallitus. Valtuuskunnalla voi olla myös muita toimielimiä siten kuin säännöissä määrätään.

Valtuuskunnan kokoukseen valitsevat jäsenyhteisöt kukin yhden edustajan.

Valtuuskunnan hallituksessa on 15 jäsentä ja heillä varajäsenet, jotka valtuuskunnan kokous valitsee tai vahvistaa siten kuin säännöissä määrätään.

6 § Valtuuskunnan kokouksessa päätettävät asiat

Valtuuskunnan kokouksessa on päätettävä:

1) valtuuskunnan sääntöjen hyväksymisestä ja muuttamisesta;
2) hallituksen, sen jäsenten ja tilintarkastajien valitsemisesta ja erottamisesta;
3) toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä;
4) toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä;
5) jäsenseurojen hyväksymisestä ja erottamisesta; sekä
6) muista asioista, jotka sääntöjen mukaan kuuluvat valtuuskunnan kokoukselle.

7 § Kirjanpito ja tilintarkastus

Valtuuskunta on kirjanpitovelvollinen, ja sen kirjanpitoon sovelletaan kirjanpitolakia (1336/1997).

Valtuuskunnalla tulee olla kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Muilta osin tilintarkastukseen sovelletaan tilintarkastuslakia (936/1994).

8 § Yhdistyslain säännösten soveltaminen

Valtuuskunnasta, sen säännöistä, hallinnosta, päätöksenteosta ja jäsenistä on soveltuvin osin voimassa, mitä yhdistyslain (503/1989) 6 §:n 2 momentissa, 8, 9, 11―15, 20, 24, 26―34 §:ssä, 35 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 36, 37 ja 39 §:ssä säädetään.

9 § Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Ennen tässä laissa tarkoitettujen sääntöjen voimaantuloa noudatetaan lain voimaan tullessa voimassa olleita Tieteellisten seurain valtuuskunnan sääntöjä. Lain voimaan tullessa toimivien Tieteellisten seurain valtuuskunnan toimielimien toimikausi jatkuu, kunnes uudet toimielimet on tämän lain ja uusien sääntöjen mukaisesti valittu.

Ne tieteelliset yhteisöt, jotka ovat valtuuskunnan jäseniä lain voimaan tullessa, siirtyvät tässä laissa tarkoitetun valtuuskunnan jäsenyhteisöiksi. Yhteisöllä, joka ei hyväksy valtuuskunnan sääntöjä, on oikeus välittömästi erota valtuuskunnasta.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 104/2006, SiVM 7/2006, EV 108/2006

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2006

Tasavallan Presidentti Tarja Halonen
Opetusministeri Antti Kalliomäki

 

Päivitetty 18.4.2024 14.59