Ohjausryhmä ja tausta

Ohjausryhmä

Ohjausryhmä koostuu vertaisarviointitunnusta koskevan ehdotuksen laatineen työryhmän jäsenistä. Ohjausryhmän vastuulla on tunnuksen kehittäminen ja sen käytössä mahdollisesti ilmenevien ongelmien käsittely.

Ohjausryhmän jäsenet

  • Ilkka Niiniluoto (puheenjohtaja)
  • Jukka Haapamäki, opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Leena Kaakinen, Gaudeamus
  • Johanna Lilja, Kansalliskirjasto
  • Anne Mäntynen, Suomen tiedekustantajien liitto
  • Tero Norkola, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
  • Janne Pölönen, Tieteellisten seurain valtuuskunta
  • Sami Syrjämäki, Tieteellisten seurain valtuuskunta
  • Jennica Thylin-Klaus, Svenska litteratursällskapet i Finland
  • Elina Pylvänäinen, Tieteellisten seurain valtuuskunta (sihteeri)

Tausta

Vertaisarviointitunnuksen suunnittelu alkoi keväällä 2013, kun Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV), Suomen tiedekustantajien liiton sekä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) edustajat kokoontuivat keskustelemaan siitä, kuinka kansallisella tasolla voitaisiin yhdenmukaistaa laadunarviointikäytäntöjä ja vertaisarvioinnin määritelmää sekä parantaa arviointiprosessin läpinäkyvyyttä. Keskusteluissa todettiin, että tavoitteita voitaisiin edistää vertaisarvioidut tekstit identifioivalla tunnuksella, jonka käyttö edellyttäisi tiedekustantajilta yhteisten laadullisten ja eettisten standardien noudattamista sekä arviointiprosessin säännöllistä dokumentointia. Keskustelun yhtenä lähtökohtana toimi Flanderin kirjakustantajien yhdistyksen rekisteröimä vertaisarvioiduille kirjoille tarkoitettu Guaranteed Peer Reviewed Content -leima, joskin tähän malliin kuuluvaa hallinnointia pidettiin liian raskaana.

Tässä vaiheessa kotimaisista kirjankustantajista Suomalaisen Kirjallisuuden Seura oli jo ottanut käyttöön vertaisarvioitujen kirjojen tunnisteena toimivan leiman. Myös muutamat tieteelliset lehdet olivat ryhtyneet merkitsemään tieteellisen laadunarvioinnin läpikäyneet kirjoitukset siten, että vertaisarvioidut tekstit saattoi yksiselitteisesti erottaa vertaisarvioimattomista teksteistä (esim. Historiallinen aikakauskirja ja Tiedepolitiikka-lehti). Sen sijaan, että jokainen tieteellistä julkaisutoimintaa harjoittava kirjankustantaja tai aikakauslehti merkitsisi vertaisarvioidut julkaisut omien käytäntöjensä mukaisesti, TSV:n, Tiedekustantajien ja OKM:n edustajat pitivät tärkeänä, että suomalaisille tiedekustantajille saataisiin määritellyksi yhteiset pelisäännöt.

Tieteellisten seurain valtuuskunnassa perustettiinkin työryhmä, joka asetti tehtäväkseen laatia ehdotuksen vertaisarvioiduille julkaisuille tarkoitettua kansallista tunnusta koskien. Tunnuksen suunnitteluvaiheessa konsultoitiin TSV:n silloista toiminnanjohtajaa Aura Korppi-Tommolaa ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) pääsihteeriä Sanna-Kaisa Spoofia. Työryhmän ehdotukseen liittyvät vertaisarviointia koskevat laadulliset ja eettiset standardit laadittiin pääsääntöisesti Tiedekustantajien liiton vuonna 2009 julkaiseman vertaisarviointiohjeen pohjalta, jota täydensi TENK:in Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa -ohje vuodelta 2012.

Työryhmä esitti tunnuksen rekisteröimistä tavaramerkiksi joko Tieteellisten seurain valtuuskunnan, Suomen kustannusyhdistyksen tai Suomen tiedekustantajien liiton nimiin. Näistä vaihtoehdoista työryhmä päätyi kannattamaan TSV:tä. Perusteena oli se, että TSV:n lakisääteisiin tehtäviin kuuluu tieteellisen tiedon välityksen ja julkaisutoiminnan kehittäminen. Tieteellinen julkaisutoiminta on tärkeä osa jäsenseurojen toimintaa ja sen edistäminen sisältyy TSV:n strategiaan. TSV:n vastuulla on myös julkaisuavustusten jakaminen tieteellisille julkaisusarjoille sekä Julkaisufoorumi-luokituksen ylläpito ja kehittäminen. Lisäksi Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) sekä tieteellisen julkaisutoiminnan eettisiä kysymyksiä ja loukkauksia käsittelevä TENK toimivat TSV:n yhteydessä.

TSV:n hallitus hyväksyi 3. joulukuuta 2013 vertaisarvioiduille julkaisuille tarkoitetun tunnuksen rekisteröimisen TSV:n nimiin. Graafikko Heikki Kalliomaan suunnittelema tunnus otettiin käyttöön lokakuussa 2014.

Päivitetty 17.9.2020 13.03