Käytön edellytykset

Tunnuksen omistaja ja käyttöoikeus

Vertaisarviointitunnus on TSV:n rekisteröimä tavaramerkki, jolla tiedekustantajat voivat merkitä julkaisemansa tieteellisen ennakkoarvioinnin läpikäyneet artikkelit ja kirjat. Tunnus kertoo, että kyseisen julkaisun vertaisarviointi on toteutettu kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti. Tunnuksen käyttöoikeutta voivat hakea Suomessa säännöllistä tieteellistä julkaisutoimintaa harjoittavat kustantajat. Tunnuksen haltijana TSV antaa käyttöoikeuden kaikille tiedekustantajille, jotka sitoutuvat noudattamaan tällä sivulla esitettyjä ehtoja.

Kustantaja puolestaan esittää julkaisukanavan verkkosivuilla kuvauksen vertaisarviointikäytännöistään sekä - käyttöoikeuden saatuaan - ilmoittaa sitoutuneensa noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja vaatimuksia. Apuna vertaisarviointiprosessin kuvaamisessa voi käyttää TSV:n laatimaa prosessikuvausmateriaalia.

Tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja rikkova kustantaja voi menettää käyttöoikeuden Julkaisufoorumin ohjausryhmän päätöksellä.

Vertaisarviointiprosessia koskevat vaatimukset

 • Tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta vastaava toimitus on pyytänyt ja saanut käsikirjoitusta koskevat lausunnot vähintään kahdelta arviointitehtävään kutsutulta henkilöltä (poikkeuksena väitöskirjoihin pohjautuvat teokset*).
 • Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja arvioitavana olevan käsikirjoituksen suhteen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita asiantuntijoita. Arviointi voidaan suorittaa joko anonyymisti tai avoimesti.
 • Vertaisarviointiprosessissa tarkastellaan aineiston kattavuutta ja teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla.
 • Julkaisijan tulee lähettää asiantuntijalausunnot käsikirjoituksen kirjoittajille.
 • Tunnusta hakiessaan kustantaja sitoutuu edistämään omassa toiminnassaan Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen (pdf) mukaisia periaatteita.

Vertaisarviointiprosessin säännöllistä dokumentointia koskevat vaatimukset

 • Tiedekustantaja tallentaa säännöllisesti itselleen (paperilla tai sähköisessä muodossa) kaikkien vertaisarvioitavaksi hyväksyttyjen käsikirjoitusten osalta arviointiprosessia koskevat keskeiset tiedot ja asiakirjat:
 • Vertaisarvioitujen mutta hylättyjen käsikirjoitusten osalta tallennetaan julkaisuehdotuksessa mainitut tekijöiden nimet ja käsikirjoituksen otsikko sekä arvioijien nimet.
 • Julkaistujen käsikirjoitusten osalta tallennetaan vähintään tekijöiden julkaisuehdotus, arvioijien lähettämät lausunnot ja toimituksen tekijöille lähettämät julkaisemista koskevat päätökset.
 • Tallennetut tiedot eivät ole julkisia, eikä niitä raportoida säännöllisesti TSV:lle. Tiedekustantaja sitoutuu kuitenkin tarvittaessa toimittamaan yksittäisen kirjan tai artikkelin vertaisarviointia koskevat tiedot ja asiakirjat TSV:lle tai TENK:lle.
 • Kustantajan on suositeltavaa kertoa verkkosivuillaan (esim. kirjoittajaohjeiden yhteydessä) dokumentointivelvollisuudesta, jotta kirjoittajat ovat tietoisia asiasta jo käsikirjoitusta tarjotessaan.

Tunnuksen merkitseminen julkaisuihin

 • Käyttöoikeuden saanut tiedekustantaja liittää tunnuksen vertaisarvioituihin kirjoihin ja artikkeleihin. Kuvatiedostot toimitetaan hyväksymisilmoituksen yhteydessä.
 • Tunnus tulee merkitä julkaisuun siten, että käy yksiselitteisesti ilmi, mitkä kirjoitukset on vertaisarvioitu. Tunnus voi käsittää koko teoksen, jos se sisältää vain vertaisarvioituja kirjoituksia, tai se voi koskea yksittäisiä kirjoituksia, jos teoksessa on julkaistu sekä vertaisarvioituja että vertaisarvioimattomia kirjoituksia.
 • Tunnus merkitään julkaisuihin hakemuksen hyväksymispäivämäärästä alkaen, ei takautuvasti ennen hyväksymispäätöstä ilmestyneisiin julkaisuihin.
 • Tunnuksen merkitsemistavassa noudatetaan PDF iconmerkitsemisohjetta (pdf)

* Tunnusta ei tule merkitä ennen väitöstilaisuutta tai sellaisenaan julkaistuihin väitöskirjoihin, sillä kyseessä on yliopiston asettaman arviointiprosessin läpikäyvä opinnäytetyö. Mikäli väitöskirjan pohjalta laaditaan uusi teos, tunnusta voidaan käyttää. Tuolloin teoksen arvioinnin suorittaa kaksi riippumatonta asiantuntijaa. Kevyempi yhden vertaisarvioijan suorittama arviointi kuitenkin riittää niissä tapauksissa, joissa kustantajalla on käytettävissään väitöskirjan tarkastajien lausunnot sekä tekijän laatima seikkaperäinen muutosraportti.

Päivitetty 10.9.2020 9.44