Käytön edellytykset

 

Vertaisarviointitunnuksen ohjausryhmä on tarkentanut ohjeistusta. Tarkennettu ohjeistus koskee uusia hakemuksia ja tunnuksen nykyisten käyttäjien tulee huomioida ne viimeistään 1.1.2022 alkaen.  

Tunnuksen omistaja ja käyttöoikeus

Vertaisarviointitunnus on TSV:n rekisteröimä tavaramerkki, jolla tiedekustantajat voivat merkitä julkaisemansa tieteellisen ennakkoarvioinnin läpikäyneet artikkelit ja kirjat. Tunnus kertoo, että kyseisen julkaisun vertaisarviointi on toteutettu kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti. Tunnuksen käyttöoikeutta voivat hakea Suomessa säännöllistä tieteellistä julkaisutoimintaa harjoittavat kustantajat. Tunnuksen haltijana TSV antaa käyttöoikeuden kaikille tiedekustantajille, jotka sitoutuvat noudattamaan tällä sivulla esitettyjä ehtoja.

Kustantaja puolestaan esittää julkaisukanavan verkkosivuilla kuvauksen vertaisarviointikäytännöistään sekä - käyttöoikeuden saatuaan - ilmoittaa sitoutuneensa noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja vaatimuksia. Apuna vertaisarviointiprosessin kuvaamisessa voi käyttää TSV:n laatimaa prosessikuvausmateriaalia.

Tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja rikkova kustantaja voi menettää käyttöoikeuden Julkaisufoorumin ohjausryhmän päätöksellä.

Vertaisarviointiprosessia koskevat vaatimukset

 • Tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta vastaava toimitus on pyytänyt ja saanut käsikirjoitusta koskevat lausunnot vähintään kahdelta arviointitehtävään kutsutulta henkilöltä (poikkeuksena väitöskirjoihin pohjautuvat teokset*).
 • Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja arvioitavana olevan käsikirjoituksen suhteen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita asiantuntijoita. Arviointi voidaan suorittaa joko anonyymisti tai avoimesti.
 • Vertaisarviointiprosessissa tarkastellaan aineiston kattavuutta ja teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta sekä tutkimusongelman tai tutkimusasetelman ja tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla.
 • Julkaisijan tulee lähettää asiantuntijalausunnot käsikirjoituksen kirjoittajille.
 • Tunnusta hakiessaan kustantaja sitoutuu edistämään omassa toiminnassaan Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen (pdf) mukaisia periaatteita.

Vertaisarviointiprosessin säännöllistä dokumentointia koskevat vaatimukset

 • Tiedekustantaja tallentaa säännöllisesti itselleen (paperilla tai sähköisessä muodossa) kaikista vertaisarvioitavaksi hyväksytyistä käsikirjoituksista arviointiprosessia koskevat keskeiset tiedot ja asiakirjat. Tarvittavien tietojen tallentuminen toimitusjärjestelmään (Journal.fi tai vastaava) katsotaan riittäväksi dokumentoinniksi.
 • Tiedot säilytetään vähintään viiden vuoden ajan. Hyvän tieteellisen käytännön turvaamisen ja tieteenhistoriallisen arkistoinnin näkökulmasta suositellaan tietojen pysyvää säilyttämistä mahdollisuuksien mukaan.
 • Hyväksytyistä ja hylätyistä vertaisarvioiduista käsikirjoituksista tallennetaan seuraavat tiedot: käsikirjoituksen vastaanottopäivämäärä, tekijöiden nimet ja käsikirjoituksen otsikko, arvioijien nimet ja lausunnot, sekä julkaisemista koskevat päätökset ja niiden lähetyspäivämäärät.
 • Tallennetut tiedot eivät ole julkisia, eikä niitä raportoida säännöllisesti TSV:lle. Tiedekustantaja sitoutuu kuitenkin pyydettäessä toimittamaan yksittäisen kirjan tai artikkelin vertaisarviointia koskevat tiedot ja asiakirjat TSV:lle tai TENK:lle.
 • Käsikirjoituksen tarjoaminen julkaistavaksi katsotaan samalla kirjoittajan ilmoitukseksi hyväksyä tiedekustantajan vertaisarviointikäytännöt. Tämän vuoksi tiedekustantajan on ilmoitettava dokumentointivelvollisuudestaan kirjoittajille ja arvioijille selvästi ja avoimesti. Suostuessaan arvioimaan artikkelin tai kirjan arvioija hyväksyy samalla tiedekustantajan vertaisarviointikäytännöt ja niiden dokumentoinnin.
 • Tiedekustantaja vastaa siitä, että toimitusprosessissa noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Tiedekustantajan tietosuojaselosteessa tulee huomioida vertaisarviointiprosessin dokumentointi.  Journal.fi-palvelua toimitustyössä käyttävien osalta riittää Journal.fi:n tietosuojaseloste (pdf). Vertaisarviointiprosessista ei tarvitse tehdä erillistä tietosuojaselostetta, vaan  dokumentoinnin voi huomioida tiedekustantajan tietosuojaselosteessa esimerkiksi seuraavalla tavalla: PDF icon tietosuojaselostemalli.pdf

Tunnuksen merkitseminen julkaisuihin

 • Käyttöoikeuden saanut tiedekustantaja liittää tunnuksen vertaisarvioituihin kirjoihin ja artikkeleihin. Kuvatiedostot toimitetaan hyväksymisilmoituksen yhteydessä.
 • Tunnus tulee merkitä julkaisuun siten, että käy yksiselitteisesti ilmi, mitkä kirjoitukset on vertaisarvioitu. Tunnus voi käsittää koko teoksen, jos se sisältää vain vertaisarvioituja kirjoituksia, tai se voi koskea yksittäisiä kirjoituksia, jos teoksessa on julkaistu sekä vertaisarvioituja että vertaisarvioimattomia kirjoituksia.
 • Tunnus merkitään julkaisuihin hakemuksen hyväksymispäivämäärästä alkaen, ei takautuvasti ennen hyväksymispäätöstä ilmestyneisiin julkaisuihin.
 • Tunnuksen merkitsemistavassa noudatetaan PDF icon merkitsemisohjetta (pdf)

* Tunnusta ei tule merkitä ennen väitöstilaisuutta tai sellaisenaan julkaistuihin väitöskirjoihin, sillä kyseessä on yliopiston asettaman arviointiprosessin läpikäyvä opinnäytetyö. Mikäli väitöskirjan pohjalta laaditaan uusi teos, tunnusta voidaan käyttää. Tuolloin teoksen arvioinnin suorittaa kaksi riippumatonta asiantuntijaa. Kevyempi yhden vertaisarvioijan suorittama arviointi kuitenkin riittää niissä tapauksissa, joissa kustantajalla on käytettävissään väitöskirjan tarkastajien lausunnot sekä tekijän laatima seikkaperäinen muutosraportti.

Päivitetty 2.12.2021 12.31