Villkor för användning av märket

 

Märkets styrgrupp har specificerat anvisningen. Den specificerade anvisningen är i kraft från och med 1.1.2022. 

Märkets ägare och användningsrätt

Märket för kollegial granskning är ett av Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) registrerat varumärke, med vilket vetenskapliga förläggare kan märka artiklar och böcker som genomgått vetenskaplig förhandsgranskning. Märket visar att referentgranskningen av publikationen i fråga har genomförts i enlighet med de kvalitativa och etiska kraven som det internationella vetenskapssamfundet följer. Användningsrätt till märket kan sökas av förläggare som utövar regelbunden vetenskaplig publiceringsverksamhet i Finland. Som ägare av märket ger VSD användningsrätt till alla vetenskapliga förläggare som förbinder sig att följa de på denna sida ställda villkoren.

Förläggaren å sin sida beskriver på publiceringskanalens webbsidor sin praxis för referentgranskning samt - efter erhållen användningsrätt - meddelar ha förbundit sig att följa kraven som ställts för användningen av märket. Som hjälp i beskrivningen av referentgranskningsprocessen kan användas material (på finska) som VSD utarbetat.

En förläggare som bryter mot villkoren för märkets användning kan förlora användningsrätten på beslut av Publikationsforumets styrgrupp.

Krav beträffande referentgranskningsprocessen

 • Redaktionen som ansvarar för den vetenskapliga publicerbarheten har bett om och fått utlåtanden om manuset av minst två personer som ombetts utföra granskningen (undantaget verk som grundar sig på doktorsavhandlingar*).
 • Granskarna är externa och, i förhållande till manuset som granskas, oberoende disputerade forskare eller andra sakkunniga. Granskningen kan utföras antingen anonymt eller öppet.
 • I referentgranskningsprocessen granskas materialets omfattning och behärskning av den teoretiska referensramen, tillförlitlighet och precision i undersökningens genomförande samt forskningsproblemets eller forskningsplaneringens och resultatens originalitet och nyhetsvärde i förhållande till tidigare forskning på ett för vetenskapsområdet vedertaget sätt.
 • Utgivaren ska skicka sakkunnigutlåtandena till manusets skribenter.
 • Genom att ansöka om märket förbinder sig förläggaren att - i sin egen verksamhet - främja principer förenliga med Förbundets för vetenskapspublicering i Finland anvisningar för referentgranskning (på finska) och Forskningsetiska delegationens anvisningar om god vetenskaplig praxis.

Krav beträffande regelbunden dokumentation av referentgranskningsprocessen

 • Den vetenskapliga förläggaren sparar regelbundet (i pappers- eller elektronisk form) centrala uppgifter och dokument rörande granskningsprocessen för alla de manus som godkänts till referentgranskning. Lagring av nödvändiga uppgifter i redaktionssystemet (Journal.fi eller motsvarande) anses vara tillräcklig dokumentation.
 • Uppgifterna förvaras i minst fem år. För att försäkra god vetenskaplig praxis och med tanke på vetenskapshistorisk arkivering rekommenderas varaktig förvaring av uppgifterna om möjligt. 
 • Av både refuserade och accepterade referentgranskade manuskript sparas minst följande uppgifter: datumet för mottagandet och datumet då beslutet skickats, skribenternas publikationsförslag, skribenternas namn och manusets rubrik, granskarnas namn och utlåtanden, samt beslut om publicering som redaktionen skickat till skribenterna.
 • De sparade uppgifterna är inte offentliga och de rapporteras inte regelbundet till VSD. Förläggaren förbinder sig ändå att på begäran skicka uppgifter och dokument angående referentgranskningen av en enskild bok eller artikel till VSD eller Forskningsetiska delegationen.
 • Erbjudandet av ett manus för publicering anses samtidigt som skribentens meddelande om sitt godkännande av förläggarens referentgranskningspraxis. Därför ska förläggaren meddela skribenterna och granskarna tydligt och öppet om sin dokumentationsplikt. Genom att gå med på att granska artikeln eller boken accepterar granskaren samtidigt förläggarens referentgranskningspraxisar och deras dokumentering.
 • Förläggaren svarar för att dataskyddsförordningens krav följs i den redaktionella processen. Referentgranskningsprocessens dokumentation ska beaktas i förläggarens dataskyddsbeskrivning. För dem som brukar Journal.fi-tjänsten för redaktionellt arbete räcker Journal.fi:s dataskyddsbeskrivning (pdf, på engelska). Det behövs ingen separat dataskyddsbeskrivning för referentgranskningsprocessen, utan dokumentationen kan beaktas i förläggarens dataskyddsbeskrivning på till exempel följande sätt: PDF icon dataskyddsbeskrivningsmall.pdf

Märkningen av publikationerna

 • Förläggare som erhållit användningsrätt förser böcker och artiklar som genomgått referentgranskning med märket. Bildfiler skickas i samband med meddelande om godkännande.
 • Märket ska märkas i publikationen så att det framgår entydigt vilka skrifter som är referentgranskade. Märket kan omfatta hela verket ifall det innehåller bara referentgranskade skrifter, eller det kan angå enskilda skrifter ifall både referentgranskade skrifter och icke-referentgranskade skrifter publicerats i verket.
 • Publikationerna förses med märket från och med det datum då ansökan godkänts, inte retroaktivt i publikationer som utkommit innan beslutet om godkännande.
 • I märkningssättet följs vidstående anvisningar (pdf, på finska, svenska och engelska).

* Märket ska inte märkas före disputationen eller i doktorsavhandlingar som publicerats som sådana, eftersom det är fråga om lärdomsprov som genomgår en av universitetet tillsatt granskningsprocess. Ifall ett nytt verk utarbetas på basis av doktorsavhandlingen kan märket användas. Då utför två oberoende sakkunniga verkets referentgranskning. En lättare referentgranskning med en granskare räcker i sådana fall där förläggaren har doktorsavhandlingens granskares utlåtanden till sitt förfogande samt skribentens utförliga rapport över ändringar.

Uppdaterad 1.6.2021 13.30