Villkor för användning av märket

Märkets ägare och användningsrätt

Det märket för kollegial granskning är ett av Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) registrerat varumärke. Som ägare av märket ger VSD användningsrätt till alla vetenskapliga förläggare som förbinder sig att följa nedanstående villkor ställda för märkets användning.

På motsvarande sätt redovisar förläggaren på publiceringskanalens webbsidor en beskrivning av sin praxis kring kollegial granskning och meddelar sig förbunden att följa kraven ställda för märkets användning.

En förläggare som bryter mot villkoren ställda för märkets användning kan förlora användningsrätten på beslut av Publikationsforumets ledningsgrupp.

Krav beträffande den kollegiala granskningsprocessen

 • Redaktionen som ansvarar för den vetenskapliga publicerbarheten har bett om och fått utlåtandena beträffande manuset av minst två personer som ombetts att genomföra granskningen.
 • Granskarna är externa och i förhållande till manuset som bedöms oberoende, disputerade forskare eller andra sakkunniga.
 • Under den kollegiala granskningsprocessen granskas materialets omfattning och behärskning av teoretisk referensram, trovärdigheten i genomförandet av undersökningen och precision samt resultatens originalitet och nyhetsvärde i förhållande till tidigare forskning på ett sätt som är utmärkande för vetenskapsgrenen.
 • Publiceraren bör skicka sakkunnigutlåtandena till manusets skribenter.
 • Publiceraren förbinder sig att - i sin egen verksamhet - främja principer förenliga med Förbundets för vetenskapspublicering i Finland anvisningar för kollegial granskning (bara på finska) och Forskningsetiska delegationens (TENK) God vetenskaplig praxis -anvisningar (pdf).

Krav beträffande regelbunden dokumentation av den kollegiala granskningsprocessen

 • Vetenskapliga förläggaren bevarar regelbundet, på papper eller i elektroniskt format, för alla till kollegial granskning accepterade manusens del central information och dokument angående granskningsprocessen:
 • För de publicerade manusens del bevaras minst skribenternas publikationsförslag, granskarnas utlåtanden och redaktionens till skribenterna skickade beslut angående publicering.
 • För de kollegialt granskade men avvisade manusens del sparas de i publikationsförslaget nämnda skribenternas namn och manusets titel samt granskarnas namn.
 • Bevarade uppgifter är inte offentliga och de rapporteras inte regelbundet till VSD. Förläggaren förbinder sig dock att vid behov skicka uppgifter och dokument angående den kollegiala granskningen av en enskild bok eller artikel till VSD eller TENK.

Att märka märket i publikationerna

 • Förläggare som erhållit användningsrätt förser böcker och artiklar som genomgått kollegial granskning med märket.
 • Märket bör markeras i publikationen på så sätt att det framgår entydigt vilka skrifter som är kollegialt granskade. Märket kan omfatta hela verket, ifall den innehåller bara kollegialt granskade skrifter, eller det kan angå enskilda skrifter, ifall det i verket har publicerats både kollegialt granskade skrifter och skrifter som inte genomgått kollegial granskning.
 • I märkningssätt följs de anvisningar som finns på denna bilaga (pdf) (på finska, svenska och engelska).
Uppdaterad 9.9.2020 14.03