Organisation

Vetenskapliga samfundens delegation är ett offentligrättsligt samfund, på vars verksamhet föreningslagens förordningar tillämpas. Delegationens högsta beslutsfattande organ är ett årsmöte som hålls två gånger om året. I årsmötet kan en befullmäktigad representant från varje medlemssamfund delta. Vid vårmötet beslutas om godkännandet av nya medlemssamfund och fastställs föregående års verksamhetsberättelse samt bokslut. Vid höstmötet godkänns följande års verksamhets- och ekonomiplan och väljs styrelsens nya medlemmar i stället för dem som står i tur att avgå. Information om kandidatnomineringen och valet av styrelsemedlemmar finns att läsa i nedre delen av denna webbsida.

Styrelsen svarar för upprättandet och förverkligandet av delegationens verksamhets- och ekonomiplan. Till styrelsen hör 15 medlemmar. Varje medlems styrelseperiod är tre år och vid årsmötet väljs årligen fem nya medlemmar i stället för de medlemmar som står i tur att avgå. Som styrelsens ordförande fungerar professor Petri Karonen och som vice ordförande docent Emilia Palonen. Mer information om ordförandena hittas på den egna webbsidan.

Ärenden som beslutas i årsmötet och i styrelsen förbereds i arbetsutskottet och i understödssektionen. Arbetsutskottets uppgift är att bereda ärenden som ska behandlas i styrelsen samt att sköta uppgifter givna av styrelsen. Styrelsen tillsätter arbetsutskottet för ett kalenderår. Delegationens ordförande fungerar som styrelsens ordförande och som sekreterare fungerar verksamhetsledaren. Till arbetsutskottet hör också styrelsens vice ordförande och minst två andra styrelsemedlemmar. Understödssektionen gör förslag till delegationens styrelse om publikations- och konferensunderstöd. Styrelsen utnämner sektionen för tre år.

Delegationens verksamhetsledare svarar för förberedandet av ärenden som behandlas i organen, verkställandet samt uppföljningen och rapporteringen av besluten, samt leder delegationens kansli.

I anslutning till delegationen verkar Forskningsetiska delegationen, Delegationen för informationsspridning och Publikationsforum. De har självständiga uppgifter men är administrativt en del av delegationen.

Mer information om delegationens organs ansvar och uppgifter finns i delegationens reglemente (på finska).

Kandidatnominering och val av styrelsemedlemmar

Vid delegationens vårmöte 14.3.2016 beslöts att förslag till medlemmar i styrelsen kan göras redan på förhand innan det egentliga höstmötet. Kandidater och deras personliga suppleanter kan föreslås via en webblankett. Kandidaternas namn kommer att publiceras alltefter som förslag har gjorts.

Närmare information om kandidatnomineringen ges i medlemsbrevet, VSD:s webbsidor och sociala kanaler i god tid före höstmötet. Kandidater kan även föreslås på plats på höstmötet, men vi önskar att kandidater skulle föreslås innan höstmötet så att medlemssamfunden i god tid kan reda ut vem som är intresserade av styrelsearbete.

Valet av styrelsemedlemmar genomförs som majoritetsval av flera personer. Majoritetsval av flera personer används då kandidaterna är flera än de lediga styrelseplatserna. Vid omröstning kan varje auktoriserad mötesdeltagare på röstsedeln skriva högst så många namn som det väljs medlemmar. Varje kandidat som mötesdeltagaren röstar på får en röst. Om det till exempel väljs fyra personer till styrelsen, kan den som använder sin rösträtt skriva av exempelvis sex nominerade kandidater de för hen angenämaste fyras namn på sin röstsedel. Röstsedlar med för många namn kasseras. Ordningen på namnen på röstsedeln spelar ingen roll. Varje namn på röstsedeln får en röst och så blir de som fått största antalet röster valda.

Mer information om valförfarandet fås av verksamhetsledaren Lea Ryynänen-Karjalainen: lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi.

Uppdaterad 2.1.2023 8.32