Ansökningsanvisning

Understödsansökningen görs i den elektroniska ansökningsdatabasen som finns på VSD:s nätsidor och som ansökaren först måste registrera sig i.  Efter registreringen skickar VSD en lösen för inloggning till databasen. Obs! Lösen måste begäras senast en vecka innan ansökningstiden går ut. Om en gammal lösen finns kvar, används den.

Länk till registreringen

Statens understöd är främst avsett för de viktigaste utländska talarnas resekostnader. Beträffande internationella evenemang kan understöd även beviljas för

 • lokalkostnader
 • sekretariatskostnader
 • kommunikation (ändå inte för konferenspublikationer)

Att ta i beaktande när ansökningen görs

 • en noggrant formulerad ansökan
 • en noggrant uppgjord totalbudget, där alla utgifter och inkomster framkommer. Budgeten ska vara i balans och självfinansieringsandelen tillräcklig. Budgeten skickas som bilaga till ansökningen.
 • det preliminära programmet, också skickat som bilaga
 • de utländska huvudtalarnas meritförteckningar

Finansiering beviljas i regel inte för följande ändamål

 • evenemang, där idrotts- och gymnastikvetenskap inte behandlas
 • nationella seminarier, där det inte finns utländska talare
 • forskningsprojekts interna arbetsseminarier
 • internationella organisationers årsmöten
 • arbetsmöten som syftar till förberedning av internationella forskningsprojekt
 • konferenser som anordnas utomlands
 • forskarutbildningskurser och sommarskolor
 • konferenser vars arrangemang är så pass i början att programmet inte ännu är tillgängligt eller talare som ska inbjudas inte är kända, eller som annars inte svarar mot de ovan nämnda villkoren
 • evenemang, som vid stunden för beslutsfattandet, redan är över.
Uppdaterad 30.7.2020 15.02