Ansökningsanvisning

Understödsansökningen görs i den elektroniska ansökningsdatabasen som finns på VSD:s nätsidor och som ansökaren först måste registrera sig i.

Statens understöd är i första hand avsett för resekostnader för huvudtalare som bor utomlands. Beträffande internationella evenemang kan understöd även beviljas för

 • lokalkostnader
 • sekretariatskostnader
 • kommunikation (ändå inte för konferenspublikationer)

Att ta i beaktande när ansökningen görs

 • en noggrant formulerad ansökan
 • en noggrant uppgjord totalbudget, där alla utgifter och inkomster framkommer, inklusive de ovan nämnda punkterna specificerade. Budgeten ska vara i balans och självfinansieringsandelen tillräcklig. Budgeten skickas som bilaga till ansökningen.
 • det preliminära programmet, också skickat som bilaga
 • de utländska huvudtalarnas meritförteckningar

Finansiering beviljas i regel inte för följande ändamål

 • evenemang, där idrotts- och gymnastikvetenskap inte behandlas
 • nationella seminarier, där det inte finns utländska talare
 • forskningsprojekts interna arbetsseminarier
 • internationella organisationers årsmöten
 • arbetsmöten som syftar till förberedning av internationella forskningsprojekt
 • konferenser som anordnas utomlands
 • forskarutbildningskurser och sommarskolor
 • konferenser vars arrangemang är så pass i början att programmet inte ännu är tillgängligt eller talare som ska inbjudas inte är kända, eller som annars inte svarar mot de ovan nämnda villkoren
 • evenemang, som vid stunden för beslutsfattandet, redan är över.
Uppdaterad 18.12.2023 13.03