Internationella konferenser och möten inom idrottssektorn

VSD förmedlar det statsunderstöd som fås från undervisnings- och kulturministeriet för anordnandet av internationella konferenser och nationella möten inom idrottssektorn. Stödet kan beviljas för tre år.

Främst prioriterade är de internationella vetenskapliga organisationernas återkommande konferenser, vilka finländarna i sin egen tur anordnar i Finland. En betydande del av utgifterna ska täckas med egen finansiering såsom deltagaravgifter eller finansiering från arrangörens egen budget. Tydligt visa den andra finansieringen, om vars användande anordnarna får bestämma. Uppmärksamhet bör särskilt fästas vid budgetens balans. Med understödet kan man högst täcka 30 % av utgifterna och finansieringsandelen som kommer från statens håll får inte i sin helhet överskrida 30 %.

Understödet beviljas endast åt evenemang som anordnas i Finland.

Ansökningstider

Årligen ordnas två ansökningar: de följande ansökningstiderna är 1.-29.2.2024 och 1.-31.10.2024. Konferensunderstöd kan beviljas för tre år. Beslut fattas i början av maj 2024 och i början av februari 2025.

Mer information

Georg Strien: tfn (09) 228 69 238, e-post: avustukset(at)tsv.fi

Uppdaterad 18.12.2023 13.01