Internationella konferenser och möten inom idrottssektorn

VSD förmedlar det statsunderstöd som fås från undervisnings- och kulturministeriet för anordnandet av internationella konferenser och nationella möten inom idrottssektorn. Stödet kan beviljas för tre år.

Främst prioriterade är de internationella vetenskapliga organisationernas återkommande konferenser, vilka finländarna i sin egen tur anordnar i Finland. En betydande del av utgifterna bör täckas med deltagandeavgifterna. I undantagsfall kan, beroende på prövning, också annan egen finansiering godkännas. I så fall måste ansökaren tydligt visa den andra finansieringen, om vars användande anordnarna får bestämma. Uppmärksamhet bör särskilt fästas vid budgetens balans. Med understödet kan man högst täcka 30 % av utgifterna och finansieringsandelen som kommer från statens håll får inte i sin helhet överskrida 30 %.

Understödet beviljas endast åt evenemang som anordnas i Finland.

Ansökningstider

Årligen ordnas två ansökningar: de följande ansökningstiderna är 1.-29.2.2024 och 1.-31.10.2024. Konferensunderstöd kan beviljas för tre år. Beslut fattas i början av maj 2024 och i början av februari 2025.

Mer information

Georg Strien: tfn (09) 228 69 238, e-post: avustukset(at)tsv.fi

Uppdaterad 28.11.2023 18.30