Internationella konferenser och möten inom idrottssektorn

Främst prioriterade är de internationella vetenskapliga organisationernas återkommande konferenser, vilka finländarna i sin egen tur anordnar i Finland. En betydande del av utgifterna bör täckas med deltagandeavgifterna. I undantagsfall kan, beroende på prövning, också annan egen finansiering godkännas. I så fall måste ansökaren tydligt visa den andra finansieringen, om vars användande anordnarna får bestämma. Uppmärksamhet bör särskilt fästas vid budgetens balans. Med understödet kan man högst täcka 30 % av utgifterna och finansieringsandelen som kommer från statens håll får inte i sin helhet överskrida 30 %.

Understödet beviljas endast åt evenemang som anordnas i Finland.

Ansökningstider

Årligen ordnas två ansökningar: de följande ansökningstiderna är 1.-31.10.2021 och 1.-28.2.2022. Konferensunderstöd kan beviljas för tre år.  Beslut fattas i början av februari och i början av maj 2022.

Mer information

Tel. (09) 228 69 238 (Georg Strien) E-post: avustukset(at)tsv.fi

Uppdaterad 13.4.2021 16.50