De vetenskapliga samfundens publikationsverksamhet och internationella verksamhet

OBS! Redovisningsdelen för årets 2019 understöd för publikations- och internationell verksamhet öppnas i systemet vecka 17. Sista tidpunkten för inlämning av redovisningar har förlängts till 30.4.2020.

På grund av coronavirussituationen behöver samfundets bokslut i vår inte vara godkänt av årsmötet för redovisningen. I denna situation godkänner vi bokslut som samfundets styrelsemedlemmar har antingen undertecknat (elektronisk underskrift går också) eller t.ex. godkänt per e-post. Ifall bokslutet har godkänts per e-post, bifogas kopior av godkännandena till redovisningen.

VSD förmedlar åt de vetenskapliga samfunden det anslaget för publikationsverksamheten och den internationella verksamheten som fås från undervisnings- och kulturministeriet. Stöd kan också beviljas åt allmänvetenskapliga samfund och vetenskapspolitiska föreningar som är verksamma i Finland, och för deras utgifter för högklassig publikationsverksamhet. Stödet är bundet till Veikkaus spelverksamhets avkastning och det beviljas för ett år i taget.

Ansökningstiden är i september varje år, d.v.s. 1-30.9. Ansökningar som lämnas in efter ansökningstiden behandlas inte.

Ansökningen görs på en nätblankett. Användningen av blanketten förutsätter registrering i tjänsten. Registreringen görs endast första gången som samfundet ansöker om stöd. Om ett samfund som registrerat sig förra året har glömt sitt lösenord, kan lösenordet återställas på tjänstens inloggningssida. Blanketter kan kompletteras och ändras under hela ansökningstiden.

Understödets mottagare binder sig till att lämna in en redovisning över verksamheten som utgör föremål för understödet senast 15.4 följande år efter understödets beviljande (OBS! Undantagsvis för årets 2019 understöd senast 30.4.2020). Statsbidraget är ämnat som stöd i situationer då publikationsseriens intäkter inte räcker för att täcka utgifterna. Därför måste understödet återlämnas då skillnaden mellan understödsändamålets intäkter och utgifter är över 10 euro.

Förlängning av användningstiden kan sökas hos verksamhetsledaren senast 31.10, ifall färdigblivandet av de publikationer som erhållit understöd av vägande skäl fördröjs.

När beslut om publikationsstöd fattas tas följande saker i beaktande

(Närmare anvisningar finns under Ansökningsanvisningar, vilka är värda att läsa igenom när ansökningen ifylls)

 • det är fråga om en kontinuerligt utkommande vetenskaplig publikationsserie
 • redaktörernas löne- och arvodesutgifter är rimliga i förhållande till upplagan och tryckkostnaderna
 • serien har försäljningsinkomster eller annat stöd, så att statens stöd inte täcker merparten av alla kostnader. Prenumerationspriset som ingår i medlemsavgifterna antecknas som seriens inkomst
 • även öppen publicering (open access) förutsätter att samfundet stöder nätpublikationen på något annat sätt (t.ex. med en andel av medlemsavgifterna)
 • serien är väl redigerad
 • det är öppet att erbjuda manuskript till serien och dess vetenskapliga delar är kollegialt granskade
 • tryckningsarbetet är konkurrensutsatt
 • i samfundets bokslut är publikationsverksamhetens kostnader och intäkter separat från samfundets övriga verksamhet. Ifall samfundet har flera publikationsserier, bör dessas försäljnings- och övriga intäkter samt kostnader som direkt anknyter till publikationsserien specificeras, t.ex. på egna kostnadsställen. Alternativt kan samfundets revisor göra ett skilt uttalande om användningen av understödet, vilket bifogas ansökningen och redovisningen.
 • behovet av stöd både med tanke på publikationen och den publicerande sammanslutningen (utgivaren)
 • ifall serien är gemensamt bekostad bör partnerns roll i förhållande till seriens publicering framkomma tydligt
 • utgivaren binder sig till att främja vetenskapliga texters öppenhet, på ett sådant sätt som denna anser lämpligt. Öppenhetens sätt kan variera från tillåtande av fördröjd (med embargo) parallellpublicering av manuskripten till fullständig och omedelbar öppenhet av hela publikationen.

Understödets mottagare önskas berättä t.ex. på sina webbsidor eller publikationer, att verksamheten har fått statsunderstöd från UKM. Till exempel: Denna publikation/tidskrift/bok har via VSD fått understöd för vetenskaplig publikationsverksamhet, som undervisnings- och kulturministeriet beviljar ur Veikkaus avkastning.

Internationellt stöd beviljas

 • för internationella vetenskapliga organisationers medlemsavgifter. Medlemskapet bör framgå i verksamhetsberättelsen och medlemsavgiftskostnaderna i resultaträkningen.
 • för resekostnader för internationella vetenskapliga organisationers möten, då samfundets representant är en medlem av den internationella vetenskapliga organisationens styrelse. Resekostnaderna bör framgå i samfundets resultaträkning.
 • för resekostnader för internationella vetenskapliga publikationers redaktionskommittéers möten, då samfundets representant är en medlem av den vetenskapliga publikationens redaktionskommitté. Resekostnaderna bör framgå i samfundets resultaträkning.

Stödet beviljas inte för konferensresor eller för VSD:s medlemsavgift. Stödet täcker endast resekostnader och boendekostnader under mötestiden, inte dagpenning.

Mer information

publikationsstöd och stöd för internationell verksamhet: vetenskapssekreterare Kirsi Siitonen, tfn (09) 228 69 269, kirsi.siitonen(at)tsv.fi

Mer information om undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområdes fördelning av understöd i ministeriets guide Guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd på ministeriets webbsida.

Uppdaterad 25.6.2020 13.50