De vetenskapliga samfundens publikationsverksamhet och internationella verksamhet

VSD förmedlar åt de vetenskapliga samfunden det anslaget för publikationsverksamheten och den internationella verksamheten som fås från undervisnings- och kulturministeriet. Stöd kan också beviljas åt allmänvetenskapliga samfund och vetenskapspolitiska föreningar som är verksamma i Finland, och för deras utgifter för högklassig publikationsverksamhet. Stödet beviljas för ett år i taget.

Ansökningstiden är i september varje år, d.v.s. 1-30.9. Ansökningar som lämnas in efter ansökningstiden behandlas inte.

Ansökningen görs på en nätblankett. Användningen av blanketten förutsätter registrering i tjänsten. Registreringen görs endast första gången som samfundet ansöker om stöd. Om samfundet har glömt sitt lösenord, kan lösenordet återställas på tjänstens inloggningssida. Närmare anvisningar finns under Ansökningsanvisningar, vilka är värda att läsa igenom när ansökningen ifylls.

Beviljade understöd meddelas på VSD:s webbsidor. Till dem som har fått ett positivt beslut skickas en begäran om tilläggsuppgifter per e-post till kontaktadressen för samfundets användarkonto. Efter begäran fyller samfundet i tilläggsuppgifterna såsom kontaktuppgifter till undertecknarna av det elektroniska bidragsavtalet samt utbetalningsuppgifter i understödssystemet.

Understödets mottagare binder sig till att lämna in en redovisning över verksamheten som utgör föremål för understödet senast 15.4 följande år efter understödets beviljande. Statsbidraget är ämnat som stöd i situationer då publikationsseriens intäkter inte räcker för att täcka utgifterna. Därför måste understödet återlämnas då skillnaden mellan understödsändamålets intäkter och utgifter är över 100 euro (från stödåret 2020). Den delen av understödet för internationella verksamhet som inte har använts måste återlämnas.

Förlängning av användningstiden för publikationsstödet kan sökas senast 31.10 under året som understödet används, ifall färdigblivandet av publikationen som erhållit understöd av vägande skäl fördröjs. Ansökan med motivering skickas per e-post till addressen kirsi.siitonen@tsv.fi.

När beslut om publikationsstöd fattas tas följande saker i beaktande:

 • Det är fråga om en kontinuerligt utkommande vetenskaplig publikationsserie.
 • Redaktörernas löne- och arvodesutgifter är rimliga i förhållande till upplagan och tryckkostnaderna.
 • Serien har försäljningsinkomster eller annat stöd, så att statens stöd inte täcker merparten av alla kostnader. Prenumerationspriset som ingår i medlemsavgifterna antecknas som seriens inkomst.
 • Även öppen publicering (open access) förutsätter att samfundet stöder nätpublikationen på något annat sätt (t.ex. med en andel av medlemsavgifterna).
 • Serien är väl redigerad.
 • Det är öppet att erbjuda manuskript till serien och dess vetenskapliga delar är kollegialt granskade.
 • Tryckningsarbetet är konkurrensutsatt.
 • I samfundets bokslut är publikationsverksamhetens kostnader och intäkter separat från samfundets övriga verksamhet. Ifall samfundet har flera publikationsserier, bör dessas försäljnings- och övriga intäkter samt kostnader som direkt anknyter till publikationsserien specificeras, t.ex. på egna kostnadsställen.
 • Behovet av stöd både med tanke på publikationen och den publicerande sammanslutningen (utgivaren).
 • Ifall serien är gemensamt bekostad bör partnerns roll i förhållande till seriens publicering framkomma tydligt.
 • Utgivaren binder sig till att främja vetenskapliga texters öppenhet, på ett sådant sätt som denna anser lämpligt. Öppenhetens sätt kan variera från tillåtande av fördröjd (med embargo) parallellpublicering av manuskripten till fullständig och omedelbar öppenhet av hela publikationen. OBS! Läs de förnyade kriterierna under Ansökningsanvisning.

Understödets mottagare önskas berättä t.ex. på sina webbsidor eller publikationer, att verksamheten har fått statsunderstöd från UKM. Till exempel: Denna publikation/tidskrift/bok har via VSD fått understöd för vetenskaplig publikationsverksamhet, som undervisnings- och kulturministeriet beviljar.

Internationellt stöd beviljas

 • för internationella vetenskapliga organisationers medlemsavgifter. Medlemskapet bör framgå i verksamhetsberättelsen och medlemsavgiftskostnaderna i resultaträkningen.
 • för resekostnader för internationella vetenskapliga organisationers möten, då samfundets representant är en medlem av den internationella vetenskapliga organisationens styrelse. Resekostnaderna bör framgå i samfundets resultaträkning.
 • för resekostnader för internationella vetenskapliga publikationers redaktionskommittéers möten, då samfundets representant är en medlem av den vetenskapliga publikationens redaktionskommitté. Resekostnaderna bör framgå i samfundets resultaträkning.

Stödet beviljas inte för konferensresor eller för VSD:s medlemsavgift. Stödet täcker endast resekostnader och boendekostnader under mötestiden, inte dagpenning.

Mer information

publikationsstöd och stöd för internationell verksamhet: vetenskapssekreterare Kirsi Siitonen, tfn (09) 228 69 269, kirsi.siitonen(at)tsv.fi

Mer information om undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområdes fördelning av understöd i ministeriets guide Guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd på ministeriets webbsida.

Uppdaterad 4.10.2023 13.53