Redovisningsanvisning

Publikationsverksamhet och internationell verksamhet

Redovisning av beviljade understöd görs på våren följande år efter understödsåret, senast 15.4. Inloggning till systemet sker med samfundets användarkonto. Ifall samfundets kontaktpersons e-postadress används för registrering, ska samfundet vid byte av kontaktperson ändra den nya kontaktpersonens e-postadress i ansökningstjänsten under ”Profil”.

På grund av coronavirussituationen behöver samfundets bokslut i vår inte vara godkänt av årsmötet för redovisningen. I denna situation godkänner vi bokslut som samfundets styrelsemedlemmar har antingen undertecknat (elektronisk underskrift går också) eller t.ex. godkänt per e-post. Ifall bokslutet har godkänts per e-post, bifogas kopior av godkännandena till redovisningen.

OBS! I redovisningen är separata redovisningsblanketter för periodiska publikationer (tidskrift eller årsbok), monografiserier samt understöd för internationell verksamhet.

Till redovisningen bifogas elektroniskt följande dokument gällande understödsåret:

  • undertecknad resultaträkning och balansräkning med noter. Om publikationens intäkter och kostnader inte syns enligt slag i samfundets resultaträkning, bifogas utöver samfundets resultaträkning antingen en skild resultaträkning över publikationens kostnadsställe eller ett utdrag ur huvudboken över publikationens intäkter och kostnader.
  • undertecknad revisionsberättelse eller verksamhetsgranskningsberättelse
  • verksamhetsberättelse eller annan skriftlig utredning om samfundets verksamhet angående understödet.

I redovisningen uppges intäkter och kostnader på samma sätt som förgående års intäkter och kostnader i ansökningen. De uppgivna talen ska vara kontrollerbara i resultaträkningen. Alternativt kan kvitton angående verksamheten bifogas till ansökningen om verksamheten är småskalig, eller den egna revisorn bes om ett utlåtande där revisorn fastställer att publikationsstödet har använts i enlighet med understödsvillkoren, och att uppgifterna i redovisningen motsvarar talen i bokslutet.

Statsunderstödet är avsett som stöd i en situation där publikationsseriens intäkter inte räcker till för att täcka kostnaderna. Därför måste understöd återbetalas då skillnaden mellan understödsobjektets intäkter och kostnader är över 100 euro. Faktura för eventuell återbetalning skickas genast efter granskningen av redovisningarna.

Om redovisningen inte lämnas inom utsatt tid, måste understödet eller den beviljade summan indrivas.

Uppdaterad 9.4.2021 14.03