Vaikuta tieteellisten julkaisukanavien arviontiin!

Uutiset   22.2.2018 13.22   Päivitetty 23.2.2018 11.01

Julkaisufoorumi kutsuu tiedeyhteisön jäseniä osallistumaan tieteellisten julkaisukanavien päivitysarviointiin, joka toteutetaan tämän vuoden aikana. Julkaisufoorumi on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama, tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus, jonka toimintaa koordinoi Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV). Julkaisukanavien arvioinnista vastaavat 23 tieteenaloittaista asiantuntijapaneelia, joissa on yli 240 jäsentä yliopistoista ja tutkimuslaitoksista.

Tiedeyhteisöltä saadun palautteen on tarkoitus tuottaa tietoa paneelien arviointityön tueksi. Tiedeyhteisön jäsenet voivat vaikuttaa julkaisukanavien (lehdet/sarjat, konferenssit ja kirjankustantajat) päivitysarviointiin

  1. tekemällä muutosehdotuksia julkaisukanavien nykyisiin tasoihin 
  2. tekemällä oman TOP10-listan tutkimusalansa tärkeimpinä pitämistään julkaisukanavista

Verkkopalvelu Jufo-portaalissa tai Julkaisufoorumin sivuilla voi tarkastella nykyisiä tasoluokituksia ja tehdä muutosehdotuksia. TOP10-listoja voi tehdä Jufo-portaalissa. Ennen muutosehdotusten tekemistä kannattaa tutustua luokitteluperusteisiin. Tutkijat voivat kirjautua portaaliin omilla yliopiston tai tutkimuslaitoksen HAKA-tunnuksilla. Portaalissa muutosehdotusten ja TOP10-valintojen tekeminen onnistuu klikkaamalla rataspainiketta julkaisukanavan nimen edessä. Jos HAKA-tunnuksia ei ole, ehdotukset kannattaa tehdä tällä hetkellä Julkaisufoorumin sivuilla. Jatkossa käyttäjät, joilla ei ole HAKA-tunnuksia, voivat tehdä portaaliin erilliset tunnukset.

Maaliskuun 2018 loppuun mennessä portaalissa ja verkkosivuilla tehdyt ehdotukset ehditään huomioida päivitysarvioinnin ensimmäisessä vaiheessa. Paneelit valmistelevat huhti-toukokuussa uuden alustavan tasoluokitusehdotuksen, joka viimeistellään syksyn aikana.

Päivitysarvioinnin lisäksi paneelit tekevät jatkuvasti julkaisukanavien täydennysarviointia, jossa aiemmin luokittamattomia julkaisukanavia voidaan lisätä tasolle 1. Uusia julkaisukanavia voi ehdottaa arvioitavaksi Jufo-portaalissa tai Julkaisufoorumin sivuilla

Linkki tiedotteeseen Julkaisufoorumin verkkosivuilla:
http://julkaisufoorumi.fi/fi/arkisto/tiedotteet/vaikuta-tieteellisten-julkaisukanavien-arviontiin

Lisätietoa:
Julkaisufoorumin sivut
Luokitteluperusteet

Toimikauden 2018-2021 paneelit
julkaisufoorumi(at)tsv.fi

Julkaisufoorumi sosiaalisessa mediassa:
Facebook
Twitter

----
In English:

Participate in the evaluation of academic publication channels!

Publication Forum is inviting members of the scientific community to participate in a re-evaluation of the publication channels, which will be carried out during this year. Publication Forum is a publication channel classification system implemented by the Finnish scientific community that supports the quality assessment of research output. The Publication Forum’s operations are coordinated by the Federation of Finnish Learned Societies. The evaluation of publication channels is performed by 23 discipline-specific Expert Panels, with over 240 members from universities and research institutes. 

Feedback received from the scientific community is intended to provide information to support the evaluation carried out by the panels. Members of the scientific community can have an impact on the re-evaluation of the publication channels (journals/series, conferences and book publishers)

  1.  by suggesting changes the current level of rated publication channels 
  2. by compiling a TOP10 list of the publication channels that are considered most important in the relevant research discipline 

In the Jufo portal online service or the website of the Publication Forum, it is possible to check the current classification levels and suggest changes. TOP10 lists can be made in the Jufo portal. Before making suggestions, please have a look at the classification criteria. Researchers can sign in to the portal with their own university or research institute HAKA credentials. To suggest changes and make TOP10 lists, click on the cog icon in front of the publication channel. At present, users without HAKA credentials can make suggestions on the website of the Publication Forum. Later it will be possible for anyone to create an account for the portal. Suggestions made before the end of March 2018 will be included in the first stage of the re-evaluation. During April and May, the panels will prepare a new preliminary proposal for the classification levels, which will be finalised during autumn.

In addition to the re-evaluation, the panels continuously carry out complementary evaluation of the publication channels, where previously unrated publication channels can be upgraded to Level 1. It is possible to suggest new publication channels for evaluation at the Jufo portal or the website of the Publication Forum

Link to the announcement on the website of Publication Forum:
http://julkaisufoorumi.fi/fi/arkisto/tiedotteet/participate-evaluation-academic-publication-channels

Further information:
Publication Forum website
Classification criteria
Panels for the 2018-2021 period
julkaisufoorumi(at)tsv.fi

Publication Forum on Social Media:
Facebook
Twitter