TSV:n strategiatyöpajoissa puhutti tieteellisten seurojen identiteetti ja TSV:n rooli tiedeyhteisössä

Uutiset   1.3.2018 9.35

Tieteellisten seurain valtuuskunta on valmistelemassa uutta strategiaa kaudelle 2019–2023. Syksyllä 2017, osana strategian valmisteluprosessia järjestettiin neljä TSV:n jäsenseuroille suunnattua strategiatyöpajaa, joiden teemat nousivat keväällä 2017 teetetyn jäsenseurakyselyn vastauksista. Työpajat käsittelivät tieteellisten seurojen välistä yhteistyötä, seurojen osaamisen kehittämistä, julkaisutoimintaa sekä TSV:tä ja tieteellisiä seuroja tiedepoliittisina toimijoina. Työpajoihin osallistui edustajia kymmenistä tieteellisistä seuroista.

Työpaja 1: Tieteellisten seurojen osaamisen kehittäminen

Tieteelliset seurat eivät ole homogeeninen joukko, joten seurojen tarpeet oman osaamisen kehittämisen suhteen ovat osittain hyvin erilaisia. Yhteisinä haasteina TSV:n jäsenseurakyselyn vastauksista nousivat esiin viestintä sekä seuratoiminnan arjen pyörittäminen. Viestinnän osalta seurojen kokemat haasteet liittyivät digitalisaatioon, joka muuttaa viestintämuotoja jatkuvasti, sekä viestintää koskevien vaatimusten kasvamiseen. Seuratyöskentelyssä omaa osaamista haluttiin kehittää yhdistystoiminnan pyörittämisessä. Lisää tietoa kaivattiin jäsenrekistereiden ylläpidosta veroilmoitusten tekemiseen.

Työpajassa puitiin seurojen kohtaamia haasteita ja mietittiin, miten TSV voisi tukea jäsenseurojaan niissä. TSV:n rooli seurojen osaamisen kehittäjänä nähtiin koulutusten tarjoajana ja alustojen ylläpitäjänä. TSV:n järjestämää Ajankohtaista julkaisemisessa -päivää pidettiin hyvänä esimerkkinä vuosittaisesta koulutuspäivästä, jossa seurojen edustajat kohtaavat ja saavat tietoa julkaisumaailman ajankohtaisista teemoista. Samantyyppisiä koulutuspäiviä voisi järjestää myös viestinnän ja tapahtumien saralla. Seuratoimintaan ja yhdistystoimintaan TSV voisi laatia sähköisen oppaan, jota päivitettäisiin tasaisin väliajoin. Opas toimisi hyvänä oppikirjana tieteellisten seurojen uusille jäsenille. Erilaisia alustoja kaivattaisiin sekä seurojen toiminnasta tiedottamiseen että eri seurojen jäsenten kohtaamiseen. Valmisteilla olevan seuraportaalin todettiin ratkaisevan monta seurojen väliseen viestintään liittyvää haastetta.

Koulutusten järjestämisen ja alustojen ylläpidon lisäksi työpajassa toivottiin, että TSV voisi tukea seuroja löytämään yhteisen identiteetin. Osana strategiatyötä tulisi pohtia, mikä on tieteellinen seura ja miksi ne ovat olemassa. TSV voisi vahvistaa tieteellisten seurojen identiteettiä tieteellisinä seuroina.

Työpaja 2: Tieteellisten seurojen keskinäisen yhteistyön kehittäminen

TSV:n jäsenseurakyselyssä kysyttiin, miten seurat voisivat parhaiten edistää keskinäistä yhteistyötään. Kyselyn vastaajat keksivät paljon erilaisia keinoja edistää yhteistyötä seurojen välillä. Vahvimpina yhteistyömuotoina nousivat esille yhteiset tapahtumat, jaettu infrastruktuuri, yhteiset kannanotot ja hankkeet. Yhteisiä tapahtumia järjestämällä voisi jakaa kuluja ja vastuuta sekä tavoittaa suurempia yleisömääriä. Pienillä budjeteilla toimivat seurat säästäisivät merkittävän summan rahaa ja energiaa, kun yhteistä infraa olisi enemmän. Myös seurojen käyttämiä, ulkopuolisilta ostettavia palveluita voisi kilpailuttaa yhdessä sen sijaan, että kukin seura jättää yksin tarjouspyynnön. Seurojen yhteistyön seurauksena voisi syntyä myös monitieteistä yhteistyötä, jolla voitaisiin tavoitella laajempaa tiedepoliittista näkyvyyttä.

Työpajan keskusteluissa jäsenseurakyselyssä nousseita yhteistyömuotoja kehiteltiin pidemmälle. TSV:n rooli näiden hankkeiden edistäjänä nähtiin fasilitoijana ja mahdollistajana. TSV:n tulisi pyrkiä luomaan mahdollisuuksia seurojen jäsenten kohtaamiselle ja koordinoida yhteisiä hankkeita. Seurojen välistä yhteistyötä voidaan lähteä kehittämään pienin askelin tutustuttamalla seurojen jäseniä ensin toisiinsa koulutuksissa ja muissa tilaisuuksissa. Verkostojen luomisen seurauksena yhteistyö alkaa lähes itsestään. Pienten askelten lisäksi TSV voisi edesauttaa tieteellisten seurojen välistä yhteistyötä erilaisilla yhteistyöhankkeilla.

Työpaja 3: TSV ja tieteelliset seurat asiantuntijoina ja tiedepoliittisina toimijoina

Jäsenseurakyselyn vastaajista lähes kaikki näkivät tieteelliset seurat tiedepoliittisina toimijoina. Julkaisutoiminta on monelle seuralle keskeisin keino tieteellisen tiedon levittämiseen ja sitä kautta tiedepolitiikan harjoittamiseen, mutta myös asiantuntijalausunnot ja kannanotot medialle, tapahtumat sekä sosiaalisessa mediassa vaikuttaminen nähtiin tarpeellisina väylinä harjoittaa tiedepolitiikkaa. Vastauksissa korostui myös yhteistyön hyödyt sekä avoimen tieteen puolesta puhumisen tärkeys.

Työpajassa keskusteltiin TSV:n roolista tiedeyhteisössä. TSV nähdään neutraalina ja moniäänisenä organisaationa, joka voisi toimia tieteen puolesta puhujana ja pyrkiä vaikuttamaan suoraan suureen yleisöön. Koska seurojen välillä sekä yksittäisten seurojen sisällä voi olla mielipide-eroja, on tärkeää, ettei TSV ole yksittäisten mielipiteiden ajaja vaan pikemminkin organisaatio, joka voi nostaa esiin moniäänistä keskustelua ja kannanottoja sitoutumatta niihin. TSV:n omat kannanotot voisivat liittyä suurempiin tiedettä koskeviin kysymyksiin kuten ”Miksi maailmassa tarvitaan tutkittua tietoa?”. TSV:n tulisi ottaa julkisesti kantaa silloin, kun tieteellinen maailmankatsomus on tavalla tai toisella uhattuna. Avoin tiede mahdollistaa tieteen prosessien avaamisen. Siksi avoimen tieteen puolustaminen on tärkeää.

TSV voisi tukea jäsenseurojensa tiedepoliittista vaikuttamista tarjoamalla koulutusta tiedeviestinnästä sekä vipuapua erilaisten kannanottojen esilletuomiseen. TSV voisi myös koota tieteelliset seurat tekemään yhteistyötä tieteen vaikuttavuuden puolesta.

Työpaja 4: TSV ja tieteelliset seurat julkaisutoiminnan kehittäjinä

Julkaisutoiminta on merkittävä osa monen tieteellisen seuran toimintaa. Tämä tärkeä osa on ollut kovassa murroksessa viime vuosina digitalisaation sekä avoimen tieteen ja julkaisemisen vuoksi. Työpajassa kysyttiin, minkälaisia haasteita julkaisutoiminnan kentällä tällä hetkellä on ja miten TSV ja tieteelliset seurat voisivat niihin parhaiten vastata sekä, miten TSV ja sen jäsenseurat voisivat olla mukana edistämässä avointa tiedettä.

Työpajassa keskusteltiin tiedejulkaisemisen kielivalinnoista. Kotimaisilla kielillä julkaisemista pidettiin erittäin tärkeänä, sillä tieteentekijöillä on vastuu yhteiskunnalle, jonka varoilla tutkimus rahoitetaan. Kotimaisilla kielillä julkaiseminen pitää myös yllä eri tieteenalojen sanastoa. Työpajassa pohdittiin, voisiko TSV korostaa suomen- ja ruotsinkielisen julkaisemisen yhteiskunnallista merkitystä kannanotoissaan. Julkaisupuolella TSV:n rooli voisi olla avoimen julkaisemisen hankkeiden koordinaattori. Se on korkeakouluja neutraalimpi organisaatio tähän tehtävään. Lisäksi TSV voisi jatkossakin tarjota avoimia julkaisualustoja, säilytystä, taltiointia, koulutusta sekä Tiedekirjan myyntipalveluita. Tavoitteena Tieteellisten seurain valtuuskunta, joka koordinoi julkaisutoiminnan yhteistyöhankkeita ja tarjoaa jäsenseuroilleen julkaisutoimintaa tukevia palveluja.

Strategiatyöpajojen antia hyödynnetään TSV:n strategiatyössä toiminnan painopisteitä määriteltäessä. Tieteellisten seurain valtuuskunnan strategiaprosessi etenee sidosryhmien kuulemisella maalis- ja huhtikuussa 2018. Strategian on määrä valmistua kevään 2018 aikana.