Tieteellisten seurain valtuuskunnan tarjoamat palvelut ovat tärkeitä jäsenseuroille

Uutiset   5.5.2022 10.20   Päivitetty 5.5.2022 10.26

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) teki alkuvuodesta 2022 kyselyn kumppaneilleen, joilla on varasto-, myynti- tai vaihtosopimus TSV:n kanssa tai jotka käyttävät Journal.fi -palvelua lehden toimittamiseen tai julkaisemiseen.

TSV:n jäsenseuroilta ja muilta palveluita käyttäviltä kysyttiin kahta asiaa: kuinka tärkeä palvelu heille on ja kuinka hyvin tai huonosti palvelu on heidän mielestään sujunut. Lisäksi kyselylomakkeessa oli mahdollista antaa palautetta vapaaseen kenttää kirjoittamalla. 

Tulokset olivat kauttaaltaan positiivisia. Kyselyn vastaajat, joista valtaosa oli tieteellisiä seuroja, kokivat palveluiden sujuvan erinomaisesti. Lisäksi tuloksista välittyy selkeä viesti, että palvelut ovat tärkeitä niiden käyttäjille.

Julkaisuvaraston palvelut

Julkaisuvaraston palveluihin kuuluu varaston ylläpidon lisäksi muun muassa Tiedekirjan tilausten postitus, kansainvälisten tieteellisen kirjallisuuden vaihtopostitus ja muita logistisia tehtäviä. Varastosopimuksia on yli 150 seuran kanssa, ja vuonna 2021 julkaisuvarastolta lähti liki 20 000 lähetystä. Varaston hyllyillä on noin 160 000 julkaisua.

Palvelun tärkeyttä kartoittavaan kysymykseen sai vastata viisiportaisella asteikolla, jossa numero 1 kuvaa sitä, että palvelu ei ole seuralle tärkeä ja numero 5 sitä, että palvelu on seuralle välttämätön (vaihtoehtoa selvennettiin vielä määreellä ”toimintaa ei olisi ilman TSV:n palveluja”). 

Varastopalvelun tärkeyttä koskevaan kysymykseen vastasi yli kolmekymmentä prosenttia varastosopimuksen tehneistä seuroista eli hieman yli viisikymmentä seuraa. 60 prosentille vastaajista varastopalvelut ovat erittäin tärkeitä tai välttämättömiä. Alle viidennekselle vastaajista varastopalvelut eivät ole tärkeitä. (Kuvio 1.)

Kuinka tärkeä TSV:n tarjoama varastopalvelu on seuralle? 27 % välttämätön, 33 % erittäin tärkeä, 10 % tärkeä, 12 % jossain määrin tärkeä ja 19 % ei tärkeä.

Kuvio 1. Kuinka tärkeä TSV:n tarjoama varastopalvelu on seuralle? (n=52)

Kysymykseen, kuinka hyvin palvelu on sujunut, sai vastata niin ikään viisiportaisella asteikolla, jossa numero 1 tarkoittaa sitä, että palvelu on sujunut erittäin huonosti ja numero 5, että palvelu on sujunut erittäin hyvin. Vastaajista 86 prosenttia koki varastopalvelujen sujuneen hyvin tai erittäin hyvin. (Kuvio 2.)

Kuinka hyvin varastopalvelu on seurojen mielestä sujunut? 59 % eriättäin hyvin, 27 % hyvin, 11 % ei hyvin eikä huonosti, 2% huonosti ja 0 % erittäin huonosti.

Kuvio 2. Kuinka hyvin varastopalvelu on seurojen mielestä sujunut? (n= 44)

Tiedekirjan myyntipalvelut

Tiedekirja on tieteellisten seurojen kirjakauppa, joka välittää seurojen kustantamia kirjoja ja lehtiä. TSV ottaa välityspalkkiota vain 15 prosenttia eli tilittää seuroille 85 prosenttia myyntihinnasta. Tiedekirjalla on kivijalkamyymälä (Snellmaninkatu 13, Helsinki) ja verkkokauppa (tiedekirja.fi). Lisäksi kauppa kiertää erilaisissa myyntitapahtumissa, kuten kirjamessuilla ja yliopistoilla, myymässä tieteellistä kirjallisuutta. Vuosi 2021 oli Tiedekirjalle ennätyksellinen, vaikka kaikkia myyntitapahtumia ei voitu koronaepidemiasta johtuen järjestää. Koko myynti oli 345 000 euroa, ja tilauksia tuli kymmenistä eri maista.

Tiedekirjan myyntipalvelun tärkeyttä koskevaan kysymykseen vastausprosentti oli yli kolmekymmentä (53 vastausta) eli tavoitimme noin kolmanneksen Tiedekirjan välityssopimuksen tehneistä seuroista. Yli puolet vastaajista piti palvelua vähintään erittäin tärkeänä (28 % piti palvelua välttämättömänä ja 34 % erittäin tärkeänä). Noin viidennes vastaajista arvioi, että palvelu ei ole tärkeä heille. (Kuvio 3.)

Kuinka tärkeä Tiedekirjan myyntipalvelu on seuroille? 28 % välttämätön, 34 % erittäin tärkeä, 11 % tärkeä, 8 % jossain määrin tärkeä ja 19 % ei tärkeä.

Kuvio 3. Kuinka tärkeä Tiedekirjan myyntipalvelu on seuroille? (n= 53)

Palvelun sujuvuus arvioitiin huippulukemiin: 64 prosenttia vastaajista katsoi palvelun sujuneen erittäin hyvin ja 26 prosenttia hyvin. Huonoa arviointia ei tullut yhdeltäkään vastaajalta. (Kuvio 4.)

Kuinka hyvin Tiedekirjan myyntipalvelu on seurojen mielestä sujunut? 64 % erittäin hvyin, 26 % hyvin, 11 % ei hyvin eikä huonosti, 0 % huonosti ja 0 % erittäin huonosti.

Kuvio 4. Kuinka hyvin Tiedekirjan myyntipalvelu on seurojen mielestä sujunut? (n= 47)

Journal.fi ja Edition.fi

Journal.fi ja Edition.fi -palvelut ovat tieteellisten lehtien ja kirjojen verkkojulkaisualustoja, joita TSV ylläpitää. Journal.fi:ssa julkaisee tällä hetkellä noin 120 tieteellistä lehteä. Näistä lehdistä valtaosa on välittömästi avoimesti luettavissa, ja pieni osa avaa tekstinsä kaikille vapaasti luettavaksi pienellä viiveellä. Journal.fi on ollut toiminnassa vuodesta 2017 saakka, jolloin se korvasi aiemman avoimen lehtiportaalin.

Vajaa vuosi sitten avatulla kirjojen julkaisualusta Edition.fi:ssä on tähän mennessä julkaissut monografioita tai kokoomateoksia kuusi eri kustantajaa. Julkaistujen kirjojen määrä tulee kasvamaan nopeasti lähitulevaisuudessa.

TSV vastaa Journal.fi:n ja Edition.fi:n kehittämisestä, ylläpidosta, käyttäjien koulutuksesta ja neuvonnasta. Palvelu on maksuton TSV:n jäsenseuroille.

Kuinka tärkeitä Journal.fi ja Edition.fi ovat seuroille ja muille palveluissa julkaiseville? 57 % välttämätön, 34 % erittäin tärkeä, 8 % tärkeä, 2 % jossain määrin tärkeä ja 0 % ei tärkeä.

Kuvio 5. Kuinka tärkeitä Journal.fi ja Edition.fi -palvelut ovat alustoilla julkaiseville kumppaneille? (n=53)

Palveluiden käyttäjistä niitä piti toiminnalleen välttämättömänä yli puolet (57 %). Välttämättömänä tai erittäin tärkeänä palveluita piti yhteensä noin 90 prosenttia vastaajista. Tulos kertoo, että yhteiselle alustalle koottu palvelu on onnistunut tehtävässään. (Kuvio 5.)

Kuinka hyvin Journal.fi- ja Edition.fi -palvelut ovat sujuneet seurojen ja muiden julkaisjjoiden mielstä? 39 % erittäin hvyin, 49 % hyvin, 12 % ei hyvin, 0 % huonosti ja 0 % erittäin huonosti.

Kuvio 6. Kuinka hyvin Journal.fi ja Edition.fi -palvelut ovat sujuneet seurojen ja muiden alustalla julkaisevien mielestä? (n=51)

Lähes 90 prosenttia vastaajista arvioi palveluiden sujuneen vähintään hyvin. Kysymyksiin vastasi yli neljäkymmentä prosenttia palveluiden käyttäjistä. (Kuvio 6.)

Tieteellisen kirjallisuuden vaihtotoiminto

Vaihtotoiminnasta TSV:ssa huolehtii Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus. Sen tehtävänä on hoitaa suomalaisten tieteellisten seurojen ja muiden tahojen julkaiseman tieteellisen kirjallisuuden kansainvälistä vaihtoa. Toiminta perustuu UNESCO:n sopimukseen. Vaihtotoiminnassa tieteellisiä seuroja oli vuonna 2021 mukana yhteensä 56 ja vaihdettavia suomalaisia julkaisusarjoja yhteensä 128. Suomella on vaihtokumppaneita muualla maailmassa yhteensä 1 727, ja Suomeen saapuu vaihdossa yhteensä 3 701 julkaisusarjaa.

Kuinka tärkeä tieteellisen kirjallisuuden vaihtopalvelu on seuroille? 19 % välttämätön, 12 % erittäin tärkeä, 27 % tärkeä, 23 % jossain määrin tärkeä ja 19 % ei tärkeä.

Kuvio 7. Kuinka tärkeä tieteellisen kirjallisuuden vaihtopalvelu on seuroille? (n=26)

Vaihtosopimuksen tehneistä seuroista lähes puolet vastasi kyselyyn. Yli puolet vastaajista piti palveluita vähintäänkin tärkeänä. Välttämättömänä palvelua piti noin viidesosa. (Kuvio 7.) Kysymykseen, kuinka hyvin palvelut ovat sujuneet, yli puolet vastasi hyvin tai erittäin hyvin (kuvio 8).

Kuinka hyvin tieteellisen kirjallisuuden vaihtopalvelut ovat sujuneet seurojen mielestä? 28 % erittäin hyvin, 44 % hyvin, 28 % ei hyvin eikä huonosti, 0 % huonosti ja 0 % erittäin huonosti.

Kuvio 8. Kuinka hyvin tieteellisen kirjallisuuden vaihtopalvelut ovat sujuneet seurojen mielestä? (n=18)

Asiakastyytyväisyys kannustaa kehittämään palveluja jatkossakin

Kun kaikkien palveluiden sujuvuutta kartoittaneita vastauksia tarkastellaan yhdessä, yli puolet vastauksista on korkeimpia arvosasanoja 5 (5=palvelun arvioitiin sujuneen erittäin hyvin). Onkin hienoa kuulla, että TSV:n tarjoamat palvelut ovat kumppaneiden arvioin mukaan sujuneet näin hyvin. Vastaavalla tavalla tarkastellessa huomattavasti yli puolet vastaajista piti palveluja tärkeinä tai välttämättöminä.

Hyvien arvioiden saaminen ei kuitenkaan tarkoita, etteikö palveluja voitaisi myös parantaa esimerkiksi uusia palvelumuotoja kehittämällä tai virittämällä olemassa olevia palveluita entistä paremmiksi. Se, että palvelut ovat TSV:n kumppaneille tärkeitä, kannustaa tähän. 

Lisäksi TSV:ssa tullaan analysoimaan tarkemmin myös tekstimuodossa saatu palaute, ja mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan niissä esitettyjä toiveita.

Lisätietoa: Sami Syrjämäki, julkaisupäällikkö, sami.syrjamaki(at)tsv.fi