Kysely tutkijoiden saamasta palautteesta - Enkät om feedback som forskare har fått

Uutiset   16.4.2019 12.16   Päivitetty 24.6.2020 13.16

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) kerää tietoa tutkijoiden saamasta palautteesta silloin kun he esiintyvät asiantuntijoina julkisuudessa.  Esiintymisellä tarkoitetaan esim. tietokirjan julkaisemista, esitelmiä yleisöseminaareissa, haastatteluiden antamista tai kirjoituksia lehdissä, blogeissa tai sosiaalisessa mediassa.

Kyselyssä kerätään tietoa esiintymisen kanavista ja palautteen määrästä ja laadusta. Kyselyssä palaute jaetaan kahteen kategoriaan, asialliseen ja häiritsevään palautteeseen. Asiallinen palaute on positiivista, neutraalia tai perusteltua ja rakentavaa kritiikkiä. Häiritsevä palaute aiheuttaa saajalleen kohtuutonta pahaa mieltä ja ahdistusta. Tutkijan saama palaute voi olla suusanallista tai kirjallista ja se voi esiintyä erilaisissa medioissa, sähköisissä viestimissä ja sosiaalisessa mediassa.

Häiritsevä palaute voi olla fyysistä tai sisältää fyysisen uhkauksen. Se voi kohdistua myös asiantuntijan lähipiiriin tai omaisuuteen.

Tutkijan saamat asiallisesti perustellut eriävät mielipiteet tai tieteelliset kiistat eivät ole kyselyssä tarkoitettua häiritsevää palautetta.

Verkkokysely toteutetaan anonyymisti. Lomake on auki 15.4.-15.5.2019.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) on opetus- ja kulttuuriministeriön asiatuntijaelin, joka seuraa tieteen, taiteen ja tekniikan eri alojen saavutuksia Suomessa ja ulkomailla sekä muun kansallisen ja kansainvälisen tiedon kehitystä.

Lisätietoja antaa pääsihteeri Reetta Kettunen, p. 040 733 5935 tai sähköpostitse reetta.kettunen(at)tjnk.fi

***

Enkät om feedback som forskare har fått när de har uppträtt offentligt som sakkunniga 2019

Delegationen för informationsspridning samlar in uppgifter om feedback som forskare har fått när de har uppträtt offentligt som sakkunniga. Med uppträdande avses t.ex. publicering av fackböcker, föredrag vid allmänna seminarier, intervjuer eller artiklar i tidningar, på bloggar eller i sociala medier.

Med hjälp av enkäten samlar man in uppgifter om genom vilka kanaler uppträdanden sker, samt mängden av feedback och vilken slags feedback det handlar om. I enkäten delas feedbacken upp i två olika kategorier, saklig och störande. Saklig feedback är positiv, neutral eller motiverad och konstruktiv kritik. Störande feedback får mottagaren att må dåligt och känna ångest. Den feedback som forskaren får kan vara direkt muntlig eller skriftlig kommunikation och kan förekomma i olika mediekanaler, elektroniska och sociala medier. Störande feedback kan vara fysisk eller innehålla ett fysiskt hot. Den kan även vara riktad mot den sakkunniges närmaste krets eller egendom.

Sakligt motiverade avvikande åsikter eller vetenskapliga tvister är inte sådant som i denna enkät avses som störande feedback.

Enkäten genomförs och svaren behandlas anonymt. Informationen samlas under tiden 15.4.-15.5.2019. 

Till webbenkätt.

Delegationen för informationsspridning är undervisnings- och kulturministeriets sakkunnigorgan, som följer de senaste rönen inom forskningen, konsten och de tekniska områdena i Finland och utomlands samt den nationella och internationella informationsutvecklingen i övrigt.

Mer information fås från generalsekreteraren Reetta Kettunen, tfn 040 733 5935 eller e-post reetta.kettunen(at)tjnk.fi.