Tuore raportti kartoittaa korkeakoulujen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen muotoja ja mittaamista

Tiedotteet   18.5.2015 15.35   Päivitetty 19.5.2015 17.04

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus on tällä vuosituhannella alettu ymmärtää yliopistojen kolmanneksi tehtäväksi. Vuonna 2010 uudistetun yliopistolain mukaan perustehtäviä – tutkimusta ja koulutusta – hoitaessaan ”yliopistojen tulee edistää elinikäistä oppimista, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta”. Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen on myös toivottu saavan entistä suuremman painoarvon yliopistojen toimintaa arvioitaessa, minkä tulisi näkyä myös ministeriön käyttämässä rahoitusmallissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä valmistelee mallia, jonka perusteella valtionrahoitus jaetaan yliopistoille vuodesta 2017 alkaen. Nykyisessä mallissa 41 % rahoituksesta jaetaan koulutuksen ja 34 % tutkimuksen vaikuttavuutta, laatua ja kansainvälisyyttä osoittavilla kriteereillä. Suoranaisesti yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen (YVV) mittareita mallissa ovat koulutusosiossa yhteensä 3 % painolla avoimena yliopisto-opetuksena ja erillisinä opintoina suoritetut opintopisteet, sekä valmistuneet työlliset. Tutkimusosion puolella yliopistojen tuottamien vertaisarvioimattomien tieteellisten, ammatillisten ja yleistajuisten julkaisujen perusteella jaetaan yhteensä noin 0,5 %.         

Nykyisen rahoitusmallityöryhmän tehtävänantoon kuuluukin ottaa huomioon ”yliopistojen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaamisessa tapahtuvaa kehitystä”. Tätä varten ministeriö käynnisti keväällä 2014 selvitystyön, joka koostuu tarjouskilpailun perusteella valituista yhdestätoista raportista, joissa on tarkasteltu yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ilmenemismuotoja ja arviointia. Emerituskansleri Ilkka Niiniluoto kutsuttiin laatimaan yhteenveto erillisraporteista sekä korkeakoulujen roolista yhteiskunnallisina vaikuttajina. Selvitystyön tuloksena syntynyt raportti Vastuullinen ja vaikuttava: tulokulmia korkeakoulujen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen julkaistiin 15.4.2015 Finlandia talolla järjestetyssä seminaarissa.   

Yhteenvedossaan Niiniluoto tähdentää, että on erotettava selvästi toisistaan yliopistojen toiminnan tulokset ja vaikutukset. Tutkimuksen ja koulutuksen tuloksia ovat uutta tutkimustietoa sisältävät tieteelliset julkaisut sekä suoritetut opintopisteet ja tutkinnot. Näiden tulosten vaikutukset sivistykseen, hyvinvointiin, elintasoon ja kilpailukykyyn voivat olla monenlaisia ja tapahtua vaikeasti tunnistettavien kausaaliketjujen kautta. Yliopistot voivat kuitenkin omalla toiminnallaan edistää yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja tulosten vaikuttavuutta, mitä voidaan arvioida määrällisillä indikaattoreilla. Niiniluoto ehdottaa, että nykyistä YVV-mittaristoa täydennettäisiin seuraavilla vuosittain korkeakouluilta kerättävillä tiedoilla:

  • taiteellisen toiminnan tuotokset
  • lisenssit, patentit, start up ja spin off –yritykset
  • tiedeyhteisön luottamustehtävät
  • ulkopuoliset asiantuntijatehtävät
  • sidosryhmille järjestetyt tapahtumat

Rahoitusmallin osalta Niiniluoto ehdottaa jatkossa harkittavaksi, että valmistuneiden työllistymistä koskevan kriteerin perusteella jaettava 1 % osuus korvattaisiin YVV-korilla, josta yliopistot saisivat valita oman toimintansa yhteiskunnallista vaikuttavuutta parhaiten kuvaavat mittarit. Tämä edellyttäisi kerättävien tietojen täsmällistä määrittelyä ja luotettavan tiedonkeruun järjestämistä. Rahoitusmallin nykyisiä painotuksia Niiniluoto pitää kuitenkin yliopistojen tavoitteiden kannalta perusteltuina: ”tutkimus ja koulutus ovat edelleen yliopistojen perustehtävät, joiden laadukas toteuttaminen on myös yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen edellytys”.

Finlandia-talolla järjestetty seminaari sekä selvitystyön tuloksena syntynyt raportti ovat keskustelunavaus prosessille, jossa vaikuttavuus halutaan nostaa korkeakoulujen koulutus- ja tutkimustoiminnan keskiöön. Muun muassa TSVn jäsenseurat ovat järjestäneet aiheeseen liittyviä tilaisuuksia: Hallinnon tutkimuksen seuran 17.4.2015 järjestämässä Tutkimuksen yhteiskunnallinen tehtävä, tutkimuksen arviointi ja tutkimuksesta palkitseminen -seminaarissa Niiniluoto esitteli raporttia ja ehdotustaan YVV-mittariston täydentämisestä. Samassa tilaisuudessa toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen puhui Tieteellisten seurain valtuuskunnan roolista tiedepoliittisessa keskustelussa. Hän korosti valtuuskunnan roolia puolueettomana tieteen ja yhteiskunnan sillanrakentajana, jolla on eri tavoin tiedettä ja tutkimustuloksia tunnetuksi tekevät laajat asiantuntija- ja osaamisverkostot ja joka voi tarttua vaikeisiinkin tiedepoliittisiin kysymyksiin ja luoda kohtaamisen ja vaikuttavuuden toimintamalleja.

Yksi tällainen toimintamalli on Tieteessä tapahtuu –foorumi, joka on TSV-yhteisön eli TSV:n ja sen yhteydessä toimivien asiantuntijaelinten eli Julkaisufoorumin, Tiedeakatemiain neuvottelukunnan, Tutkimuseettisen neuvottelukunnan sekä Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan yhteinen keskustelusarja. Seuraava foorumi järjestetään 20.10.2015. Tilaisuuden aiheena on tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja sen mittaaminen.

Vastuullinen ja vaikuttava -raportti on luettavissa OKM:n verkkosivuilla.
Nykyinen vuodesta 2015 käytetty rahoitusmalli OKM:n verkkosivuilla.
Vahvempaa vaikuttavuutta, tiiviimpää yhteistyötä -seminaarin ohjelma ja esitykset OKM:n verkkosivuilla.
Tutkimuksen yhteiskunnallinen tehtävä, tutkimuksen arviointi ja tutkimuksesta palkitseminen –seminaarin ohjelma Hallinnon tutkimuksen seuran verkkosivuilla.