Publishers and funders for Open Access in Finland

Tapahtumat   18.4.2016 17.02   Päivitetty 13.6.2016 11.08
24.5.2016 järjestetty seminaari kokosi kustantajia, tutkimusrahoittajia ja tieteellisten kirjastojen edustajia keskustelemaan avoimen julkaisemisen rahoittamisesta.
 
Työpäivän tuloksena oli useita hyviä keskustelunavauksia avoimen julkaisemisen kannalta keskeiseen ongelmaan eli rahoitukseen.
 
Aamupäivän ohjelma rakentui berliiniläisen Fullstopp-yrityksen [http://fullstopp.com/] toimitusjohtajan, Sven Fundin, esitelmän ja sitä seuranneiden kommenttipuheenvuorojen ympärille. Ohjelman avasi opetus- ja kulttuuriministeriön puheenvuoro, jossa valotettiin kansallisen Avoin tiede ja tutkimus –hankkeen tavoitteita ja nykytilaa.
 
Sami Niinimäen avaussanojen jälkeen vuoroon tullut Sven Fund on istunut akateemisten julkaisujen tilausmaksuja koskeneissa neuvotteluissa kummallakin puolella pöytää – alun perin suurena kustantajana tunnetun Springerin työntekijänä ja myöhemmin tiedekirjastojen edustajana. Fundin viesti esitelmän alussa oli, että OA-julkaisua edistävien tahojen tulisi kiinnittää huomiota juuri suurten kustantajien kasvavaan asemaan myös tällä saralla. Avoimen julkaisemisen keskeinen tavoite, eli suurten toimijoiden oligopolin murtaminen, on muussa tapauksessa vaarassa. Tehtävä vaatii uudenlaista ajattelua erityisesti kirjastojen suunnalta, jotka ovat tottuneet maksamaan tilausmaksuja ja täydentämään omia kokoelmiaan. Kirjoittajien kanta on yleisesti ottaen positiivinen avointa julkaisemista kohtaan, kunhan julkaisun tasokkuudesta voi olla varma. Kirjoittajamaksujen suosio ei ole niin selvä.
 
Fund on ollut mukana Knowledge Unlatched –hankkeessa  [http://www.knowledgeunlatched.org/ku-in-60-seconds/], jonka tulosten esittely oli pääosassa hänen puheenvuorossaan. Tiivistetysti hankkeen ideana on koota kirjastojen yhteistyöverkosto, joka yhdessä maksaa tiedekustantajalle kiinteän korvauksen siitä, että kustantaja julkaisee tietyn julkaisun avoimesti saataville. Mitä enemmän kirjastoja osallistuu, sitä halvemmaksi yksittäinen ”vapautettava” julkaisu tulee yksittäiselle kirjastolle. Alkuvaiheessa KU-hanke on keskittynyt vain englanninkielisiin monografioihin yhteiskuntatieteen ja humanististen tieteiden alalta. Samaa mallia on kuitenkin tarkoitus testata vuonna 2018 myös tiedelehtien kanssa ja samalla monografioiden kokoelmaa kasvatetaan edelleen.
 
Knowledge Unlatched on yksi ratkaisuyritys avoimen julkaisemisen edistämiseksi. Sen lähestymistapa on sopeuttaa nykyinen tilauspohjainen järjestelmä kohti joukkorahoitettua avointa julkaisemista. Sven Fundin kuvaamassa KU-hankkeessa onkin joitakin yhtymäkohtia Kotilava-hankkeeseen, jonka esitteli hankkeen rahoitusmallin selvitystyöstä vastaava Riitta Koikkalainen. Myös kotimaisten tiedelehtien rahoituskysymyksen ratkaisuksi ollaan suunnittelemassa useiden toimijoiden yhteenliittymää, joka tukisi monissa yhteyksissä tärkeiksi todettujen kotimaisten tiedelehtien toimintaa. Tällaiseen konsortiomalliin voisivat osallistua tiedekirjastot ja yliopistot, tutkimusorganisaatiot sekä erilaiset tutkimusrahoittajat.
 
Mahdollisten rahoittajatahojen kommentteja avoimesta julkaisemisesta kuultiinkin Koneen säätiötä edustavalta Kalle Korhoselta sekä Helsingin yliopiston kirjaston Annikki Roosilta. Jotkin ulkomaiset rahoittajat ovat alkaneet vaatia tulosten avointa julkaisemista, mutta Suomessa esitetään tavallisesti suosituksia. Näin tekee myös Koneen säätiö, jonka aihetta koskevia linjauksia Korhonen esitteli. Korhonen alleviivasi esitelmänsä lopussa, että nyt elettävän siirtymävaiheen aikana tulee tehdä huolellisia kokeiluja avoimeen julkaisemiseen siirtymisessä, jotta arvokkaat tiedelehdet pysyvät hengissä ja voivat toimia myös uudella aikakaudella.
 
Uuteen aikakauteen loi katsauksen myös kirjastoja edustanut Roos. Kirjastojen edun mukaista olisi päästä eroon erilaisista päällekkäisistä maksujärjestelyistä ja korvaavia vaihtoehtoja on useita, joista APC-maksujen keskitetty kustantaminen voisi olla yksi. Suomalaisten tiedejulkaisujen avoimeksi saattamisen osalta Roos ei nähnyt mahdolliseksi vain kirjastojen muodostamaa konsortiota, kuten KU-hankkeen tapauksessa, vaan sellaisen takana pitäisi olla laaja joukko erilaisia toimijoita.
 
Kustantajien näkökulma oli odotetusti hieman erilainen ja heitä edustanut Suomen tiedekustantajien liiton Pekka Nygren totesikin olevansa tilaisuuden iso paha susi. Kustantajien viestinä kuitenkin oli, että avoin julkaiseminen on itsessään toivottava kehityssuunta, mutta samalla pitää huomioida kustantajan kasvavat vastuut ja ratkaista rahoitukseen liittyvät ongelmat.
 
Aamupäivän viimeisen puheenvuoron piti Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Niklas Alén, joka esitteli avointen monografioiden julkaisemiseen liittynyttä hanketta. Seuran lähestymistapa avoimeen julkaisemiseen on ollut hyvin erilainen verrattuna Knowledge Unlatched –hankkeeseen, sillä tässä tapauksessa aloitteen on tehnyt kustantaja itse. Hankkeen tuloksena SKS alkaa julkaista avoimesti englanninkielistä Studia Fennica –sarjaa vielä tämän vuoden aikana.
 
Iltapäivän ajaksi osallistujat jakaantuivat kolmeen työryhmään jatkamaan aamulla aloitettuja keskusteluja eri näkökulmista. Sven Fundin vetämä työryhmä keskusteli avoimeen julkaisemiseen liittyvistä kansainvälisistä konsortioista ja Kalle Korhonen johti puhetta tutkimusrahoitukseen liittyen. Kotimaisia tiedelehtiä käsitellyttä ryhmää alustivat Riitta Koikkalainen sekä Poliitikasta.fi-julkaisun päätoimittaja Johanna Vuorelma.
 
Siitä huolimatta, että työryhmien teemat olivat lähtökohtaisesti erilaisia, päädyttiin joltain osin samojen ongelmakohtien pariin. Näistä keskeisimmät koskivat kotimaisilla kielillä tapahtuvan julkaisemisen tulevaisuutta ja toisaalta julkaisujen takana olevien seurojen tulevaisuutta. Aivan aiheellisesti useamassa yhteydessä nousi esille kysymys siitä, miten avoimeksi muuttuvan lehden takana oleva seura pystyy ylläpitämään toimintaansa ilman jäsenjulkaisuaan.
 
Antoisan tapahtuman esityskalvoja on jo nyt saatavilla Doriassa http://www.doria.fi/search?query=%22Publishers+and+Funders+for+OA+in+Fin...
 
Työryhmätyöskentelyä lukuun ottamatta esitelmiä koskeva tallenne saadaan myös pian nähtäville. 
 
 

Publishers and funders for Open Access in Finland

Seminar on May 24, 2016 in the House of Science and Letters (Kirkkokatu 6, Helsinki)

Programme:

9:30–10             Registration & coffee

10–10:20           Opening words / Sami Niinimäki, Senior Advisor, Ministry of Education and Culture

10:20–11           Keynote: Open Access in HSS – Books and Journals. The next step for Knowledge Unlatched? / Dr. Sven Fund, Managing Director, fullstopp GmbH

11–11:10           Questions from the audience

11:10–12           Comments:

·         Kotilava – Academic journals towards open access in Finland / Riitta Koikkalainen, Information specialist, The National Library of Finland

·         Perspectives of a private research funder / Kalle Korhonen, Head of research affairs, Kone Foundation

·         Publisher’s comment / Pekka Nygren, Board member, Finnish association for scholarly publishing

·         Views of libraries on OA scholarly publishing / Annikki Roos, Director of Access Services, Helsinki University Library

·         Open monographs / Niklas Alén, Project co-ordinator, Finnish Literature Society, SKS

12–13                 Lunch

13–15                 Workshops

·         Books, journals and international consortia; moderated by Sven Fund

·         Research funding and OA; moderated by Kalle Korhonen

·         Finnish scholarly journals as a channel for publishing in research organizations; moderated by Ilkka Väänänen, Research director, Lahti University of Applied Sciences and Johanna Vuorelma, researcher in the Department of Politics and International Studies, University of Warwick & editor-in-chief, politiikasta.fi

15–16                 Wrap up

16–16.05           Closing

The day will be facilitated by Jyrki Ilva, Information system specialist, The National Library of Finland.

The language of the presentations and discussions during the forenoon and the work group moderated by mr. Fund shall be English; the other two groups in the afternoon will work in Finnish yet the results will be reported in English. Free entrance. Registration. 

 

The seminar is produced by Kotilava.