Beviljade understöd

Beviljade understöd för anordnandet av internationella konferenser och nationella seminarier.

Ett beslutsbrev skickas till den i ansökningen angivna adressen till alla ansökare som fått positivt beslut. Den undertecknade avtalsblanketten för positivt beslut och anhållan om utbetalning returneras till delegationen före den i brevet nämnda tidpunkten.

Beviljade understöd (på finska)

Uppdaterad 30.12.2021 11.01