Vetenskapliga samfundens delegations strategi för åren 2019–2023

Meddelanden   1.11.2018 13.11   Uppdaterad 4.8.2020 13.43

Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) har publicerat sin strategi för åren 2019–2023. De strategiska tyngdpunkterna är att stärka medlemssamfundens identitet, främja en nationell verksamhetskultur inom den öppna vetenskapen, utveckla medlemssamfundens öppna publicering samt att bredda publikunderlaget för VSD:s evenemang och tjänster riktade till allmänheten.

VSD:s vision är att tillsammans med sina medlemssamfund utveckla ett öppet, vitalt och inflytelserikt vetenskapssamfund. VSD har en speciell roll som en oberoende och mångvetenskaplig sammanslutning som främjar samarbete och att hitta lösningar inom vetenskapssamfundet. Genom sina olika verksamhetsformer erbjuder VSD en sakkunnig och pålitlig plattform för vetenskapspolitisk diskussion, för delande av vetenskaplig kunskap och för växelverkan mellan vetenskap och samhälle. VSD:s värden – öppenhet, tillförlitlighet, oberoende och gemenskap – stöder visionen samt de strategiska tyngdpunkterna.

VSD:s strategi i bildform.

VSD:s strategi för åren 2019–2023 styr både VSD:s och dess medlemssamfunds verksamhet. Strategin grundar sig på resultaten från medlemsenkäten, workshoppar med medlemmarna och diskussioner med intressentgrupper, på feedbacken från halvtidsutvärderingen av strategin för åren 2014–2018, samt på personalens och medlemmarnas synpunkter på VSD:s verksamhetsmiljö och tjänster.

De vetenskapliga samfunden för vetenskapen sedan år 1899.

Strategin kan läsas i sin helhet på VSD:s webbsida.

Tilläggsinformation

Lea Ryynänen-Karjalainen
verksamhetsledare
tfn (09) 228 69 222
lea.ryynanen-karjalainen@tsv.fi