Nya medlemmar till VSD:s styrelse valdes vid höstmötet

Nyheter   26.9.2022 9.48   Uppdaterad 29.9.2022 10.18

Vid Vetenskapliga samfundens delegations (VSD) höstmöte valdes tre nya styrelsemedlemmar och bekräftades valet av två medlemmar samt en suppleant för perioden 2023–2025.

VSD:s höstmöte ordnades 21.9.2022 i Vetenskapernas hus. På delegationens höstmöte behandlades stadgeenliga ärenden, alltså ordnades val av styrelsemedlemmar, behandlades förslaget till verksamhets- och ekonomiplanen för år 2023 och valdes revisorer. I mötet deltog 59 medlemssamfunds mötesrepresentanter.

Följande personer valdes till VSD:s styrelse för perioden 2023–2025 (inom parentes personlig suppleant):

  • Kirsi Pauliina Kallio, 46 röster (Jarkko Levänen), Alue- ja ympäristötutkimuksen seura, Sällskapet för samhällsvetenskaplig miljöforskning i Finland, Suomen Maantieteellinen Seura – Geografiska Sällskapet i Finland, Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura
  • Jukka Mähönen, 28 röster (Viveca Still), Suomalainen Lakimiesyhdistys, Juridiska Föreningen i Finland
  • Jussi Ylikoski, 20 röster (Jaakko Leino), Finsk-Ugriska Sällskapet, Kotikielen Seura

Följande kandidater fick också röster men blev inte invalda:

  • Elina Fonsén, 20 röster (Taina Saarinen), Samfundet för Pedagogisk Forskning i Finland, Suomen Varhaiskasvatus ry, Progressiva vetenskapsförbundet, Työelämän tutkimusyhdistys, Korkeakoulututkimuksen seura
  • Juha Hakala, 17 röster (Sari Mäenpää), Finlands Marinarkeologiska Sällskap, Suomen merihistoriallinen yhdistys – Sjöhistoriska föreningen i Finland

Då Jussi Ylikoski och Elina Fonsén fick lika många röster, valdes Ylikoski till medlem med lott enligt delegationens stadgar.

Vid mötet bekräftades också Finska Vetenskaps-Societetens och Suomalainen Tiedeakatemias representanter. Till Finska Vetenskaps-Societetens representant valdes professor Heikki Tenhu (suppleant professor Charlotta Wolff). Dessutom har Finska Vetenskaps-Societeten utsett professor Pauline von Bonsdorff till ordinarie medlem professor Mats Gyllenbergs suppleant för perioden 2022–2024. Till Suomalainen Tiedeakatemias representant bekräftades professor Heta Pyrhönen (suppleant professor Johanna Mappes).

Höstmötet beslöt också om förslaget till verksamhets- och ekonomiplan för år 2023 till undervsinings- och kulturministeriet. I samband med budgeten beslöts att medlemsavgifterna hålls oförändrade. VSD:s årliga medlemsavgift är 37 cent/samfundets medlem, ändå minst 110 euro och högst 1400 euro/samfund. För de medlemssamfunden som inte har personmedlemmar är medlemsavgiften 250 euro.

Vid mötet berättades också att Vetenskapernas hus renovering blivit färdig och om UKM:s utredning angående VSD:s och delegationernas författningar och inbördes styrning samt ministeriets styrning som börjar på hösten 2022.