Nya medlemmar till VSD:s styrelse

Nyheter   23.9.2021 17.36

Vid Vetenskapliga samfundens delegations (VSD) höstmöte valdes fyra nya styrelsemedlemmar och bekräftades en medlem för perioden 2022–2024.

VSD:s höstmöte ordnades 22.9.2021 i Vetenskapernas hus tillfälliga lokaler i Aalto-universitetet Tölö. På delegationens höstmöte behandlades stadgeenliga ärenden, alltså ordnades val av styrelsemedlemmar, behandlades verksamhets- och ekonomiplanen för år 2022 och valdes revisorer. I mötet deltog 61 medlemssamfunds mötesrepresentanter.

Följande personer valdes till VSD:s styrelse för perioden 2022–2024 (inom parentes personlig suppleant):

 • Saara Pellander, 28 röster (Sari Näre), Sällskapet för forskning i etniska relationer och internationell migration ETMU, Ungdomsforskningssällskapet, Sällskapet för kulturstudier i Finland, Finländska sällskapet för barndomsforskning, Migrationsinstitutet, Antropologiska Sällskapet i Finland
 • Petri Karonen, 23 röster (Sari Katajala-Peltomaa), Finska Historiska Samfundet
 • Jouko Rikkinen, 22 röster (Liisa Kulmala), Suomen Biologian Seura Vanamo, Finlands Forstvetenskapliga Samfund, Dendrologiska Sällskapet, Societas pro Fauna et Flora Fennica, Finska Sällskapet för Markvetenskap, Lantbruksvetenskapliga Samfundet i Finland, Torvmarksföreningen i Finland
 • Sara Heinämaa, 17 röster (Risto Saarinen), Suomen Filosofinen Yhdistys - Filosofiska Föreningen i Finland

Följande fick röster i omröstningen, men blev inte invalda:

 • Kirsi-Pauliina Kallio, 14 röster (Jarkko Levänen), Alue- ja ympäristötutkimuksen seura, Sällskapet för samhällsvetenskaplig miljöforskning i Finland, Pohjois-Suomen Maantieteellinen seura, Geografiska Sällskapet i Finland
 • Pauliina Ilmonen, 9 röster (Pekka Pere), Statistiska Samfundet i Finland
 • Mikko Ritala, 9 röster (Pekka Joensuu), Suomalaisten Kemistien Seura
 • Päivi Pahta, 8 röster (Meri Larjavaara), Uusfilologinen yhdistys – Nyfilologiska föreningen
 • Janne Salminen, 7 röster (Petra Sund-Norrgård), Suomalainen Lakimiesyhdistys, Juridiska Föreningen i Finland
 • Raine Mäntysalo, 4 röster (Pia Bäcklund), Föreningen för samhällsplanering
 • Jarkko Saarinen, 3 röster (Outi Rantala), Sällskapet för turismforskning i Finland

Dessutom bekräftades vid mötet Mats Gyllenberg (suppleant Heikki Tenhu) som Finska Vetenskaps-Societetens – Suomen Tiedeseuras representant.

Höstmötet beslöt också om förslaget till verksamhets- och ekonomiplan för år 2022 som görs för undervisnings- och kulturministeriet. I samband med budgeten beslöts att hålla medlemsavgifterna oförändrade, det vill säga att VSD:s årliga medlemsavgift är 37 cent/samfundets medlem, ändå minst 110 euro och högst 1400 euro/samfund, samt för de medlemssamfunden som inte har personmedlemmar 250 euro.

Vid mötet berättades också om hur Vetenskapernas hus grundreparation framskrider, statsunderstödens utvecklingsprojekt och reformen gällande avkastningen av penningspelsverksamheten.