Nya medlemmar till VSD:s styrelse

Nyheter   1.10.2020 13.27

Vid Vetenskapliga samfundens delegations (VSD) höstmöte valdes tre nya styrelsemedlemmar och bekräftades två medlemmar för perioden 2021–2023.

VSD:s höstmöte ordnades 17–25.9.2020 undantagsvis med hjälp av distanskontakter på grund av sammankomstrestriktionerna som COVID-19-epidemin orsakat. På delegationens höstmöte behandlades stadgeenliga ärenden, alltså ordnades val av styrelsemedlemmar, behandlades verksamhets- och ekonomiplanen för år 2021 och valdes revisorer.

Besluts- och röstningsblanketten returnerades av 73 befullmäktigade, vilket är det största deltagarantalet på flera år. Medlemssamfundens ståndpunkter till besluten och röster i styrelsemedlemmarnas val räknades 28.9.2020. Närvarande vid tillfället var mötets ordförande, sekreterare och rösträknare.

Följande personer valdes till VSD:s styrelse för perioden 2021–2023 (inom parentes personlig suppleant):

 • Emilia Palonen, 25 röster (Mika Helander), Valtiotieteellinen yhdistys – Statsvetenskapliga föreningen, Westermarck Society
 • Reetta Muhonen, 23 röster (Timo Aarrevaara), Föreningen för vetenkaps- och teknikstudier i Finland, Progressiva vetenskapsförbundet
 • Outi Fingerroos, 14 röster (Tiina Seppä), Finska Litteratursällskapet, Föreningen för finsk folklivsforskning.

Följande fick röster i omröstningen, men blev inte invalda:

 • Sirpa Tani, 12 röster (Kimmo Jokinen), Ungdomsforskningssällskapet, Finländska sällskapet för barndomsforskning
 • Marjo-Riitta Antikainen, 12 röster (Tiina Mahlamäki), Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura
 • Pauliina Ilmonen, 11 röster (Pekka Pere), Statistiska Samfundet i Finland
 • Sara Heinämaa, 11 röster (Risto Saarinen), Suomen Filosofinen Yhdistys – Filosofiska Föreningen i Finland
 • Mikko Ritala, 9 röster (Pekka Joensuu), Suomalaisten Kemistien Seura
 • Kimmo Grönlund, 9 röster (Camilla Lindholm), Svenska litteratursällskapet i Finland
 • Eila Lindfors, 8 röster (Mervi Asikainen), Finländska sällskapet för forskning i konstfostran, Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura
 • Mikael Laakso, 8 röster (Elina Late), Föreningen för informationsforskning (FIF)
 • Päivi Pahta, 7 röster (Meri Larjavaara), Uusfilologinen yhdistys – Nyfilologiska föreningen
 • Taina Pihlajarinne, 3 röster (Jukka Mähönen), Suomalainen Lakimiesyhdistys.

Dessutom bekräftades vid mötet Anna Mauranen (suppleant Kimmo Kaski) som Finska Vetenskapsakademins representant och Panu Nykänen (suppleant Panu Sainio) som Akademins för tekniska vetenskaper representant.

Höstmötet beslöt också om förslaget till verksamhets- och ekonomiplan för år 2021 och valde revisorer för år 2021. I samband med budgeten beslöts att hålla medlemsavgifterna oförändrade, det vill säga att VSD:s årliga medlemsavgift är 37 cent/samfundets medlem, ändå minst 110 euro och högst 1400 euro/samfund, samt för de medlemssamfunden som inte har personmedlemmar 250 euro.