Nya medlemmar i VSD:s styrelse

Nyheter   26.9.2019 8.22   Uppdaterad 3.8.2020 11.19

På Vetenskapliga samfundens delegations höstmöte 23.9.2019 behandlades stadgeenliga ärenden: val av styrelsemedlemmar, verksamhets- och ekonomiplanen för år 2020 och val av revisorer. Vid mötet presenterades också en utredning om VSD:s medlemssamfund, som publiceras i oktober.

Följande personer valdes till VSD:s styrelse för perioden 2020–2022:

  • Ulla-Maija Forsberg (suppleant Jyrki Kalliokoski), Finsk-Ugriska Sällskapet, Sällskapet för forskning i finska språket, 25 röster
  • Sanna Turoma (suppleant Joni Virkkunen), Suomen Slavistipiiri – Finlands Slavistkrets, Karl Marx–sällskapet i Finland, Kirjallisuudentutkijain Seura, Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura - Sällskapet för Rysslands- och Östeuropaforskning, 21 röster
  • Cecilia af Forselles (suppleant Katariina Lehto), Suomen Oppihistoriallinen Seura - Finlands Lärdomshistoriska Samfund, Finlands Medicinhistoriska Sällskap, 20 röster

Dessutom bekräftades Arto Haapala (suppleant Elina Ikonen) som Finska Vetenskapsakademins representant och Hannu Riikonen (suppleant Jukka Meurman) som Finska Vetenskaps-Societetens representant.

I höstmötet deltog sammanlagt 51 mötesrepresentanter. I röstningen gavs sammanlagt 50 röstsedlar. Höstmötet beslöt också om förslaget till verksamhets- och ekonomiplan för år 2020 och valde revisorer för år 2020. I samband med budgeten beslöts att hålla medlemsavgifterna oförändrade; 37 cent/samfundets medlem, ändå minst 110 euro och högst 1400 euro/samfund, samt för de medlemssamfunden som inte har personmedlemmar 250 euro.