Månadens medlemssamfund är Finska Juristföreningen

Nyheter   6.3.2018 10.47   Uppdaterad 30.12.2021 9.54

Finska Juristföreningen (Suomalainen Lakimiesyhdistys) är en år 1898 grundad vetenskaplig förening, vars syfte är att främja forsknings- och utbildningsverksamhet inom rättsvetenskapen, publiceringen av rättsvetenskaplig forskning och övrigt bekantgörande, att värna rättskulturen samt fungera som en föreningslänk mellan finländska jurister och överlag främja juristkårens gemensamma strävanden.

Föreningen sammanför såväl vetenskapare, jurister från olika branscher som studeranden i rättsvetenskap. Detta förverkligas särskilt i de månatliga mötena, där aktuella teman diskuteras. Från och med år 2013 har mötena videobandats, och banden finns för medlemmar att se i efterhand på föreningens hemsida. På så sätt kan mötena följas även från andra håll i Finland.

Vid den årligen ordnade Rättskulturens dag utdelas föreningens priser och stipendier. Föreningen är den största enskilda stödjaren av rättsvetenskaplig forskning. Årligen delas över 100 000 euro ut som priser och stipendier. Utöver de förnämsta prisen Idmanska priset och Allan Serlachius-Särkilahti-priset utdelas olika skribentpris och studerandens deltagande i internationella rättsfallstävlingar stöds.

Människor sitter och lyssnar på ett tal.
Rättskulturens dag i Ständerhuset år 2010. Talare Idmanska prisets mottagare jur.dr. Niilo Jääskinen.

Sedan år 1903 utkomna tidskriften Lakimies är ledande publikation inom rättsvetenskap (Jufo II, VSD:s märke för kollegial granskning). Tidskriftens elektroniska version utges i laginformationstjänsten Edilex, så tidskriften når vitt alla jurister. Också årsboken Oikeustiede–Jurisprudentia publiceras med ett års fördröjning i Edilex-tjänsten. Dessutom publicerar föreningen fem olika bokserier, som alla har egna profiler. I A-serien har utgetts finskspråkiga doktorsavhandlingar samt övriga förnämliga monografier.

Föreningen gick med i projektet Vetenskapstermbanken i Finland år 2012. Rättsvetenskapens termdatabas innehåller för närvarande 2230 termer, som är tillgängliga för alla. Termbanken kompletteras kontinuerligt med nya ämnesord och uppdateringar av författningar. Termbanken baserar på det på 1990-talet utgivna Encyclopaedia Iuridica Fennica (EIF).

En aktiv medlemskår avgör föreningens framtid. Föreningen har 2050 medlemmar och till föreningens medlemmar hör också 18 lokalavdelningar runtom Finland. Medlemsantalet har, som i flera andra föreningar, de senaste åren varit sjunkande. Ett nära samarbete med universitetens rättsvetenskapliga fakultet samt andra rättsvetenskapliga samfund och fackmässiga organisationer erbjuder vetenskapens resultat och aktuella juridiska frågor för gemensam diskussion. Läs mera om Finska Juristföreningen på dess webbsidor.

Logo.