Månadens medlemssamfund är Finska Historiska Samfundet

Nyheter   4.6.2019 13.28   Uppdaterad 3.8.2020 15.15

Finska Historiska Samfundet (SHS) är det äldsta finskspråkiga vetenskapliga samfundet inom historia, grundad 1875. Samfundets syfte är att främja historieforskning och kännedom i samhället. SHS är en partipolitiskt obunden gemenskap för historieforskare och -entusiaster. SHS tar ställning till såväl vetenskapspolitik som viktiga frågor inom historieområdet.

Finska Historiska Samfundet fungerade en gång i tiden som en slags portvakt för forskning och skaffade till och med forskningsmaterial till Finland. Också mångahanda erfarenhetsberättelser samlades ända fram till 1950-talet. SHS:s arkiv förvaras i Riksarkivet och är fritt tillgänglig för forskare.

Redan på 1920-talet började samfundet samla Finska historiska bibliografin, ett viktigt redskap för forskning, som innehåller finländsk historieforskning från och med år 1544. Uppgifterna om verken är fram till år 1960 i tjocka bokband som kan läsas i biblioteken. Från år 1960 finns uppgifterna också på nätet då SHS i samarbete med Riksarkivet har fört ut dem på webben på 2000-talet. SHS redigerar alltjämt bibliografin. Uppgifterna finns i Riksarkivets ARTO-databas via vilken de hittas även genom sökning i Finna. Nuförtiden fokuserar SHS på att föra uppgifterna om vetenskapliga artiklar i samlingsverk och tidskrifter i bibliografin, annars skulle de vara verkligen svåra att finna.

SHS anser att Vetenskapstermbanken är ett viktigt redskap för såväl forskare, studerande, skolelever som redaktörer. Därför har SHS velat vara med i dess görande. I våras publicerades ämnesområdet historia i Vetenskapstermbanken, redigerad av FD Jouko Nurmiainen. Termbankens syfte är att få ämnesområdena att småningom fungera som en slags akademisk wiki-plattform, och termernas förklaringar är bearbetbara där. Det finns utmaningar då begreppen är historiska och deras betydelser ändras. Läs mera på Termbankens webbsida.

Verksamhet och samarbete

SHS administrerar och förverkligar nationellt betydelsefulla forskningsprojekt. Samfundet började också hopsamlandet av Nationalbiografin som överfördes till Finska Litteratursällskapets biograficentrum år 2000. Senare projekt har varit Finlands jordbruks historia samt Uppfostrans och utbildningens historia i Finland, och snart är projektet Vetenskapens och samhällets dialog. Finska Historiska Samfundets historia 1875-2015 färdigt. I den granskas SHS:s historia ur den samhälleliga dialogens perspektiv. Som resultat av forskningen utkommer ett verk vars publiceringsseminarium hålls måndagen 9.9.2019 i Vetenskapernas hus.

Det inhemska samarbetet är en viktig del av verksamheten. Till exempel publikationsverksamhet görs i samarbete med Historian Ystäväin Liitto. Tidskriften Historiallinen aikakauskirja är på nivå 2 i Publikationforumet, vilket är betydande för forskare. Övrig förlagsverksamhet sammanslogs år 2000 med Finska Litteratursällskapet, så SHS:s traditionella publikationsserier överfördes dit. Förvisso väljer SHS ännu vad som publiceras i dess serier. Stora bokförlag har sina fördelar, och nu på gång är digitalisering av SHS:s gamla publikationer och texterna finns i Doria.

Också internationellt samarbete är viktigt. SHS:s sektion för internationella ärenden fick förra hösten status som Nationalkommitté för historievetenskap. Genom den hålls kontakt med världsorganisationen för historievetenskap, Comité International des Sciences d’Historiques’iin, vars medlem SHS är. Nästa år ordnas världskonferens i Poznań, Polen. Som resultat av det internationella samarbetet – som samnordiskt projekt – publiceras också Scandinavian Journal of History.

Medlemskap

Finska Historiska Samfundet ordnar nationella och internationella konferenser, mindre föredragstillfällen och bokseminarier, om vilka meddelas på samfundets nät- och Facebooksidor. Vartannat år ordnar SHS tillsammans med något universitet de riksomfattande Historiantutkimuksen päivät, där såväl unga forskare som professorer presenterar sina forskningar. I evenemanget deltas från alla universitet och på hösten 2019 ordnas dagarna i samarbete med Uleåborgs universitet.

Som årsmedlem i samfundet är alla personer som är intresserade av historia och understöder samfundets mål välkomna. Medlemsavgiften är 25 euro per år och medlemmar får rabatter i Vetenskapsbokhandeln. Samfundet inbjuder meriterade historieforskare till forskarmedlem endera genom ansökan eller på rekommendation av två av sina forskarmedlemmar. Finska Historiska Samfundets medlemmar bildar en proffsgemenskap inom historieområdet som följer historieforskning och är intresserad av dess aktuella dimensioner. Medlemmar kan beställa Historiallinen Aikakauskirja till medlemspris. Via samfundet är det lätt att hålla kontakt till historieområdet, även fast jobbet skulle föra livet i en annan riktning.

Välkommen att bli årsmedlem i Finska Historiska Samfundet!