Förslag till finansiering av inhemska vetenskapliga tidskrifter öppet för kommentarer

Nyheter   21.8.2023 8.22   Uppdaterad 12.9.2023 12.26

Förslag till finansiering av öppna inhemska vetenskapliga tidskrifter.

En arbetsgrupp tillsatt av Vetenskapliga samfundens delegation har tagit fram ett förslag på hur de inhemska vetenskapliga tidskrifternas finansiering ska tryggas. Förslaget är öppet för kommentarer till och med den 29.9.2023.

Enligt förslaget sker finansieringen av inhemska vetenskapliga tidskrifter genom understöd för öppen tillgång från forskningsorganisationerna. Alla sakkunniggranskade inhemska, icke vinstdrivande vetenskapliga tidskrifter som följer nationella och internationella riktlinjer för öppen tillgång är berättigade till bidraget.

Bidragsbeloppet baseras på antalet artiklar som publiceras öppet tillgängliga i inhemska vetenskapliga tidskrifter, och det fördelas till tidskrifterna av Vetenskapliga samfundens delegation parallellt med processen för fördelning av statsunderstöd för inhemsk vetenskaplig publicering.

Arbetsgruppens förslag är ett svar på den utredning av alternativ till finansieringsmodeller för inhemska vetenskapliga tidskrifter som gjordes av Samordningen för öppen vetenskap och forskning.

“Bakgrunden till detta är en över tio år lång utveckling, där intäkterna för inhemska vetenskapliga tidskrifter har minskat avsevärt i samband med övergången till öppen tillgång, men inga alternativa inkomstkällor har hittats”, säger arbetsgruppens ordförande, äldre universitetslektor Emilia Palonen.

Öppenhet tjänar hela samhället, eftersom inhemska vetenskapliga publikationer vänder sig till en finländsk publik och lyfter fram frågor som är viktiga i Finland. Inhemska vetenskapliga publikationer värnar också de inhemska språkens livskraft, till exempel genom att erbjuda nya begrepp. Genom att göra forskningsbaserad information tillgänglig för alla bidrar de till att skydda mot felaktig information. Samtidigt är inhemska publikationer ofta respekterade också internationellt och länkar den finländska samhällsdebatten till den globala debatten.

Alla är välkomna att kommentera förslaget, men forskningsorganisationernas synpunkter är av särskilt intresse. Efter kommentarperioden kommer arbetsgruppen att vid behov uppdatera förslaget och sedan börja förhandla med intressenterna om dess genomförande.

Förslagets författare

Förslaget har utarbetats av en arbetsgrupp tillsatt av Vetenskapliga samfundens delegation. Medlemmar är styrelsemedlemmarna vice ordförande Emilia Palonen (äldre universitetslektor, Helsingfors universitet, arbetsgruppens ordförande), Outi Fingerroos (professor, Jyväskylä universitet), Anna Mauranen (professor, Helsingfors universitet) och Reetta Muhonen (forskare, Tammerfors universitet) samt verksamhetsledare Lea Ryynänen-Karjalainen (VSD), publikationschef Sami Syrjämäki (VSD), sakkunnig Ilmari Jauhiainen (VSD, arbetsgruppens sekreterare) och sakkunnig Hanna Lahdenperä (VSD). Arbetsgruppen tillsattes i december 2022 av styrelsen för Vetenskapliga samfundens delegation.

Arbetsgruppen har konsulterat Förbundet för vetenskapspublicering i Finland, ordförande Mikael Laakso (universitetslektor, Svenska handelshögskolan), generalsekreterare Pauliina Raento (docent, Tammerfors universitet) och styrelsemedlem Anu Lahtinen (professor, Helsingfors universitet).

Mera information om förslaget ger:

Emilia Palonen, vice ordförande för VSD:s styrelse, emilia.palonen(at)helsinki.fi, (029) 412 3571.

Ilmari Jauhiainen, sakkunnig, VSD, ilmari.jauhiainen(at)tsv.fi, (09) 228 69 277.

Sami Syrjämäki, publikationschef, VSD sami.syrjamaki(at)tsv.fi, (09) 228 69 229.

Materialet har uppdaterats 12.09.2023 med ett förtydligande gällande Nationalbibliotekets kostnadsuppföljning på sidan 5 i förslaget och sidan 11 i sammanfattningen.