Nya medlemmar till VSD:s styrelse

Meddelanden   28.9.2018 9.51   Uppdaterad 4.8.2020 14.27

På Vetenskapliga samfundens delegations höstmöte 24.9.2018 behandlades stadgeenliga ärenden: val av styrelsemedlemmar, verksamhets- och ekonomiplanen för år 2019 och val av revisorer. På mötet presenterades också styrelsens 3.9.2018 fastställda VSD:s strategi för åren 2019–2023 och planer angående Vetenskapernas hus eventuella remont.

Följande personer valdes till styrelsen för perioden 2019-2021:

  • Anna Rastas (suppleant Miia Halme-Tuomisaari), Antropologiska Sällskapet i Finland, 33 röster
  • Pia Letto-Vanamo (suppleant Niklas Bruun), Suomalainen Lakimiesyhdistys (Juridiska Föreningen i Finland), 20 röster
  • Anna-Kaisa Kuusisto (suppleant Kirsi Pauliina Kallio), Alue- ja ympäristötutkimuksen seura (Suomen Maantieteellinen Seura - Geografiska Sällskapet i Finland), 19 röster
  • Petri Karonen (suppleant Sari Katajala-Peltomaa), Finska Historiska Samfundet, 16 röster.

Dessutom bekräftades Mats Gyllenberg (suppleant Hanna Snellman) som representant för Finska Vetenskaps-Societeten. Som Finska Vetenskapsakademins representant för år 2019 bekräftades Arto Haapala, som har verkat som suppleant för Keijo Hämäläinen som var ordinarie medlem åren 2017-2018. Till Haapalas suppleant bekräftades Elina Ikonen.

I höstmötet deltog sammanlagt 62 mötesrepresentanter. I röstningen gavs sammanlagt 61 röstsedlar. Höstmötet beslöt också om förslaget till verksamhets- och ekonomiplan för år 2019 och valde revisorer för år 2019. I samband med budgeten beslöts att hålla medlemsavgifterna oförändrade; 37 sent/samfundets medlem, ändå minst 110 euro och högst 1400 euro /samfund, samt för de medlemssamfunden som inte har personmedlemmar, 250 euro.