Fortsatt förtroende för vetenskapen

Meddelanden   10.11.2016 11.18   Uppdaterad 16.12.2016 8.22

Enligt Vetenskapsbarometern 2016 har intresset för vetenskap ökat (+3 %) vilket strider mot uppfattningar och oro som framförts i offentligheten, enligt vilka folket skulle ha börjat nedvärdera vetenskaplig information.

Speciellt stor tilltro åtnjuter de för samhällets säkerhet ansvarande organisationerna, dvs. polisen och försvarsmakterna. Också universiteten och högskolorna litas på, och förtroendet för dessa institut har också stigit sedan förra mätningen (75 % känner mycket stor eller rätt stor tilltro). Det samlande och något allmännare utvärderingsobjektet ”vetenskapssamfundet” (vetenskap och forskning, vetenskapssamfundet allmänt taget) placerar sig också avsevärt högt, fjärde efter universiteten och högskolorna (66 %).

Som det mest intressanta vetenskapsområdet anses medicin. Också vetenskapens utveckling, uppfinnigar och nya forskningsrön följs mer än förut. Även forskningsinformation om miljöns tillstånd intresserar. Ungefär hälften av dem som svarade på enkäten var intresserade av historia och kulturforskning, informationsteknik samt genforskning och bioteknologi. Rymdforskning intresserar var tredje.

Tv och radio är de viktigaste källorna för information om vetenskap (81 %). Som nästa centrala informationskällor nämns tidningar (71 %) och Internet (70 %). Internet är ett viktigt redskap för båda könen, alla åldersgrupper och dem med olika utbildning. Informering om vetenskap och dess resultat till medborgarna ansågs emellertid bristfällig. Vid barometerns publicering önskades att forskarna skulle ha färdighet att komma fram och tala om också annatt än den egena forskningen. De borde synas på nya forum och ta ställning till aktuella frågor.

Undersökningen Vetenskapsbarometern 2016 har utförts av Yhdyskuntatutkimus Oy på uppdrag av Forskningsinformation rf. Den skriftliga enkäten besvarades av 1 056 personer. Vetenskapsbarometern finns att läsa på finska på Forskningsinformation rf:s webbplats (http://www.tieteentiedotus.fi/tiedebarometri.html).