Organisation

De Vetenskapliga samfundens delegation är ett offentligrättsligt samfund, på vars verksamhet tillämpas föreningslagens förordningar. Delegationens högsta beslutsfattande organ är ett årsmöte som hålls två gånger om året. I årsmötet kan en befullmäktigad representant från varje medlemssamfund delta. Vid vårmötet beslutas om godkännandet av nya medlemssamfund och bekräftas det förgående årets verksamhetsberättelse samt bokslut. Vid höstmötet godkänns nästa års verksamhets- och ekonomiplan och väljs styrelsens nya medlemmar i stället för de som är i tur att avgå.

Styrelsen svarar för upprättandet och förverkligandet av delegationens verksamhets- och ekonomiplan. Till styrelsen hör 15 medlemmar. Varje medlems styrelseperiod är tre år, och vid årsmötet väljs årligen fem nya medlemmar i stället för de medlemmar som är i tur att avgå. Som styrelsens ordförande fungerar professor Keijo Hämäläinen till 28.2.2018 och fr.o.m. 1.3.2018 professor Ulla-Maija Forsberg, som vice ordförande fungerar FD Cecilia af Forselles.

Ärenden som beslutas i årsmötet och i styrelsen förbereds i arbetsutskottet och i understödsutskottet. Arbetsutskottets uppgift är att förbereda ärenden som ska behandlas i styrelsen samt att ta hand om uppgifter givna av styrelsen. Styrelsen utser arbetsutskottet för ett kalenderår. Delegationens ordförande fungerar som styrelsens ordförande och som sekreterare fungerar verksamhetsledaren. Till arbetsutskottet hör också styrelsens vice ordförande och minst två andra styrelsemedlemmar.

Understödsutskottet gör framlägganden till styrelsen om VSD:s publikations- och konferensunderstöd. Styrelsen utnämner utskottet för tre år.

Delegationens verksamhetsledare svarar för förberedandet av ärenden som behandlas i organen, verkställande samt uppföljning och rapportering av besluten, och leder delegationens byrå.

I anslutning till delegationen verkar Forskningsetiska delegationen, Delegationen för informationsspridning och Publikationsforum. De har självständiga uppgifter men är administrativt en del av delegationen.

Mer information om delegationens organs förpliktelser och uppgifter hittas i delegationens reglemente PDF iconTSV Ohjesääntö (pdf, på finska)

Uppdaterad 25.6.2020 12.40