VSD:s vetenskapspris utdelas våren 2023 – föreslå prismottagare

Nyheter   2.1.2023 9.35   Uppdaterad 3.2.2023 10.39

TSV:n tiedepalkinto.

Bild: VSD.

Känner du till ett vetenskapligt samfund eller en person som är aktivt engagerad i samfundsverksamhet, som har gjort ett föredömligt arbete för att främja vetenskapens öppenhet och synlighet? Berätta för oss, då Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) ber om förslag till mottagare av årets 2023 VSD:s vetenskapspris.

VSD:s vetenskapspris har utdelats ur Alfred Kordelins stiftelses Vetenskapliga samfundens delegations 100-årsfond från år 2018. Idag utdelas det vartannat år. Priset är avsett för ett vetenskapligt samfund eller en samfundsaktiv som har visat särskild förtjänstfullhet i synliggörande av de vetenskapliga samfundens verksamhet, främjande av öppen vetenskaplig publicering, vetenskapskommunikation eller ordnande av vetenskapsevenemang.

År 2023 är prissumman 10 000 euro. En priskommitté som består av representanter för både VSD och Alfred Kordelins stiftelse väljer pristagaren. Kommittén förbereder förslagen och det slutliga beslutet om pristagaren gör Alfred Kordelins stiftelses styrelse.

Kandidaterna önskas höra till Vetenskapliga samfundens delegations medlemskår. Förslag kan göras av utomstående parter, såsom andra samfund eller medlemskåren av samfundet som föreslås. Samfundets funktionärer eller medlemmar i styrelsen eller andra förtroendeorgan kan inte föreslå sitt eget samfund eller sig själv.

Förslag på pristagare kan göras i Alfred Kordelins stiftelses elektroniska stipendiesystem 1.131.1.2023. Inloggning i systemet sker med egna bankkoder eller mobilcertifikat. Förslagen ska även åtföljas av tydliga motiveringar till varför just samfundet eller personen i fråga förtjänar att belönas.

Besluten görs i februari-mars utifrån förslagen och priset delas ut på Vetenskapliga samfundens delegations vårmottagning 21.3.2023.

Ge ditt förslag till mottagare av priset i Alfred Kordelins stiftelses elektroniska stipendiesystem 1.131.1.2023 (på finska). Systemet stängs sista dagen i januari kl. 24:00.

**

Alfred Kordelins stiftelse är en privat allmännyttig stipendiestiftelse, som stöder vetenskap och kultur med cirka fem miljoner euro årligen. Vetenskapliga samfundens delegations 100-årsfond är en av sexton av Kordelins stiftelses särskilda fonder. Fondens syfte är att stöda spridandet av kännedom om betydelsen av vetenskapens resultat inom landet och internationellt, samt ordnande av olika vetenskapsevenemang i Finland.

Du kan bekanta dig med tidigare års pristagare och prismotiveringar på VSD:s webbsida.

Mer information:

Elina Suominen
fondens ombud och administrativ assistent, Vetenskapliga samfundens delegation
elina.suominen(at)tsv.fi