VSD:s år 2023 var en tid av aktivt nätverkande och utvecklande

Nyheter   29.4.2024 10.41   Uppdaterad 13.5.2024 14.53

VSD:s logo och texten toimintakertomus 2023 med vitt mot lila bakgrund.

I VSD arbetades fram en ny strategi för åren 2024–2030 i samarbete med personalen, medlemskåren och intressentgrupper. Strategin bearbetades i flera workshoppar och sammanträffanden. I strategin förtydligades VSD:s uppgift och fastställdes arbetets tyngdpunkter.

Strategiprocessen visade att styrkor i VSD:s verksamhet är förmågan att känna igen förändringar i verksamhetsmiljön och deras inverkan på vetenskapssamfundet, bred sakkunskap om vetenskap och vetenskapsförvaltning, snabba och flexibla verksamhetssätt samt förmågan att koordinera vetenskapssamfundet och för vetenskapssamfundet gemensamma och viktiga ärenden, säger VSD:s verksamhetsledare Lea Ryynänen-Karjalainen.

Dessutom begrundades VSD:s framtid, lösningar och verksamhetsmodeller utgående från en utredning som gjorts tillsammans med Delegationen för informationsspridning (TJNK) och Forskningsetiska delegationen (TENK) och som undervisnings- och kulturministeriet beställt. Arbetet fortsätter år 2024.

VSD stärker sina medlemmars tillhörighet till vetenskapssamfundet

VSD fick fyra nya medlemmar under året. Medlemmarna är nu 298 och de har sammanlagt cirka 260 000 personmedlemmar.

Medlemskap i VSD söks för att det anses förstärka tillhörigheten till vetenskapssamfundet och främja mångsidigt nätverksarbete och möjligheter att påverka den nationella vetenskapspolitiken och uppskattningen för vetenskap, konstaterar Lea Ryynänen-Karjalainen.

Vi kartlade de i Finland verksamma vetenskapliga samfundens och vetenskapsakademiernas styrelsemedlemmars yrkesmässiga förbindelser och utbildningsbakgrund. Utredningen påvisar de vetenskapliga samfundens och vetenskapsakademiernas styrelsemedlemmars mångsidiga och höga nivå av yrkeskunnande. Medlemskårens förtroendevalda har kontakter till ett avsevärt antal universitet, offentliga och tredje sektorns organisationer samt företag.

Internationellt samarbete ökar den finländska forskningens genomslag

I VSD:s mångsidiga år ingick främjande av vetenskapen såväl i Finland som internationellt.

Vi tror att genom internationellt samarbete och påverkan kan det inhemska vetenskapssamfundets livskraft främjas och finländskt kunnande lyftas fram, säger VSD:s kommunikationschef Anna Kotaviita.

VSD anslöt sig som den första finländska organisationen till OPERAS, som är en känd publikations- och forskningsinfrastruktur, vars uppgift är att främja öppen vetenskapskommunikation och publicering. OPERAS koordinerar det humanistiska och samhällsvetenskapliga områdets utveckling i mer än 50 länder, särskilt i Europa.

Dessutom ökade VSD sin roll i den internationella koalitionen för forskningsbedömning CoARA, i vars nio arbetsgrupper VSD är med. VSD koordinerar en arbetsgrupp beträffande flerspråkighet.

Statsunderstöden viktiga i främjandet av vetenskapen

VSD delade vidare undervisnings- och kulturministeriets särskilda understöd. För de vetenskapliga samfundens publikationsverksamhet och internationella verksamhet delades i understöd 1 120 000 euro, för ordnandet av internationella konferenser och nationella seminarier utdelades 820 000 euro.

Statsunderstöden har en betydande roll i att göra inhemsk forskningsbaserad kunskap känt och i stödandet av de vetenskapliga samfundens livskraft.

Bekanta dig med VSD:s verksamhetsberättelse 2023 (pdf, på finska). Verksamhetsberättelsen innehåller också översikter över Delegationens för informationsspridning (TJNK) samt Forskningsetiska delegationens (TENK) år, som verkar i anslutning till VSD.