Tvärvetenskaplighet, hälsa och respekt – Presentation av Finlands Medicinhistoriska Sällskap

Nyheter   12.4.2023 11.16   Uppdaterad 26.5.2023 13.41

Tvärvetenskaplighet, hälsa och respekt är genomgående teman i Finlands Medicinhistoriska Sällskaps verksamhet. Sällskapets ordförande Elina Maaniitty öppnar upp bakgrunden till orden i presentationstexten, i vars innehåll och utformning hela sällskapets styrelse har deltagit.

Finlands Medicinhistoriska Sällskap är en år 1961 grundad vetenskaplig förening vars syfte är att främja forskning, kunskap och intresse för medicinens och hälsans historia. Majoriteten av vår medlemskår representerar antingen medicinska områden eller historieforskning, men Sällskapet välkomnar företrädare för alla vetenskapsgrenar samt alla som är intresserade av medicinens och hälsans historia. I vår verksamhet ingår bland annat seminarier, föredrag och exkursioner samt föreläsningar som är öppna för alla.

Till denna presentation har sällskapets styrelse valt tre ord som bäst beskriver Sällskapets verksamhet och karaktär. Den viktigaste av orden är tvärvetenskaplighet som syns i såväl Sällskapets verksamhet som medlemskår. Ordet hälsa berättar om Sällskapets viktigaste föremål för intresse: hälsans historia, dess upprätthållande och faktorer som hotar den. Som tredje ord har vi valt respekt som hänvisar speciellt till betydelsen av forskningsetik.

Ihmiset kuuntelevat luentoa.

Bild: Kenny Eliason / Unsplash.

Tvärvetenskaplighet  en diskussions- och mötesplats för dem som är intresserade av hälsans historia

Den viktigaste principen som styr Finlands Medicinhistoriska Sällskaps verksamhet är tvärvetenskaplighet. Forskning om medicinens och hälsans historia kräver expertis från många olika vetenskapsgrenar. Vårt mål är att föra samman människor från olika discipliner som delar ett intresse för medicinens och hälsans historia. Alltsedan Sällskapets stiftande möte (18.3.1961) har styrelsen försökt säkerställa en täckande representation av olika fält inom hälsovården. Man behöver inte vara en forskare inom något område eller professionell inom hälsovård för att bli medlem i Sällskapet – intresse för medicinens historia räcker gott!

Sällskapets roll som en vetenskaplig mötes- och diskussionsplats har förstärkts då medlemskåren kontinuerligt diversifierats. I vår verksamhet eftersträvar vi att främja dialog mellan kunskapsområdena och att erbjuda en uppmuntrande diskussionsmiljö. Tvärvetenskaplighet syns även i vår publikationsverksamhet. År 1983 grundade Hippokrates – årsskrift för Finlands medicinhistoriska sällskap är veterligen den enda referentgranskade vetenskapliga periodiska publikationen i Norden som specialiserar sig enbart på medicinens historia.

Opetuskuvia ihmisruumiista.

Bild: Annie Spratt / Unsplash.

Hälsa  historiekunskap stärker den forskningsbaserade kunskapens genomslag

Fast den etablerade termen medicinhistoria upprepas i Sällskapets namn, riktas vårt intresse ofta mer mot historien om hälsa, dess upprätthållande och faktorer som hotat den. Hälsa, att vara sjuk och ett gott liv har haft mycket olika betydelser under olika tider och inom olika samfund. Historien om att vårda och upprätthålla hälsan sträcker sig långt bak i tiden ända till förhistorisk tid, medan den egentliga medicinens historia är mycket kortare. I Finlands Medicinhistoriska Sällskap är vi intresserade av såväl den västerländska medicinens som andra helande systems och traditioners historia.

Nuförtiden är hälsa kontinuerligt föremål för en het debatt, både på nationellt plan och globalt. Diskussionsämnena varierar från lokal hälsopolitik och reglering till One Health-frågor och internationella fenomen, såsom vaccinationsmotstånd. Att lösa frågor relaterade till ordnande av hälsovård, minskad ojämlikhet samt medicinsk etik och bekämpning av desinformation kräver också grundliga kunskaper i historien. Finlands Medicinhistoriska Sällskap vill vara med och sprida kunskap, väcka diskussion och styra ämnesintresserade till aktuell och tillförlitlig forskningsbaserad kunskap. Till exempel var vår föreläsningsserie om sjukdomsutbrottens historia som ordnades under covid-19-pandemin riktad speciellt till allmänheten. Vi ansvarar också för arrangemangen för Nordic Medical History Congress som hålls vartannat år tillsammans med nordiska systersällskap.

Käsi ojentaa paperisydämen toiselle.

Bild: Kelly Sikkema / Unsplash.

Respekt  etiska frågor och utökning av materiellt kulturarv

För vårt Sällskap är respekt viktig som utgångspunkt och värde, vare sig det handlar om företrädare för andra vetenskapsgrenar, val av forskningsämne eller sättet att närma sig forskningen. Medicinens och hälsans historia är utöver vetenskapens, kulturens och samhällets, även maktstrukturernas historia. Forskningsetik är centralt inom varje vetenskapsområde, men till medicinens historia hör ofta ämnen och frågor som kräver särskild finkänslighet och etiskt övervägande. Vi strävar efter att kontinuerligt diskutera etiska frågor och att tillsammans utveckla fungerande lösningar.

Respekt syns också i Finlands Medicinhistoriska Sällskaps relation till medicinens och hälsovårdens materiella kulturarv. Sällskapet och dess många medlemmar har under tidigare årtionden haft en viktig roll i utökningen av medicinhistoriska museisamlingar, som idag hör till Helsingfors universitetsmuseums samlingar. Vi deltar även idag aktivt i arbete som är inriktat på att säkra hälsovårdens materiella kulturarv.

Text: Elina Maaniitty.