Öppenhet, tillgänglighet och ansvarsfullhet – Presentation av Idrottsvetenskapliga Sällskapet i Finland

Nyheter   15.2.2023 10.43   Uppdaterad 12.4.2023 11.10

Öppenhet, tillgänglighet och ansvarsfullhet styr vetenskapskommunikationen vid Idrottsvetenskapliga Sällskapet i Finland. Sällskapets vetenskapskommunikatör Salla Karjalainen berättar vad det betyder i praktiken.

Idrottsvetenskapliga Sällskapet i Finland (Liikuntatieteellinen Seura, LTS) är en medborgarorganisation och vetenskapskommunikationsorganisation som bildas av personer och samfund som är intresserade av idrottsvetenskaper, -kultur och -politik. På vårt kontor jobbar tio personer. Till vårt sällskap hör över 1 000 personmedlemmar och cirka 50 samfund.

Vår verksamhet kan sammanfattas i tre helheter: flerkanalig vetenskapskommunikation, ordnande av vetenskapliga seminarier samt genomförande av utvärderingar ja utredningsprojekt baserade på forskningsdata. Vi utger tidskriften Liikunta & Tiede och förlägger idrottsvetenskapliga böcker samt rapporter från forsknings- och utredningsprojekt.

Öppenhet, tillgänglighet och ansvarsfullhet styr vår kommunikation. Innehållsmässigt erbjuder vi aktuell information om idrott att använda till stöd för vardagens val, särskilt för sakkunniga och beslutsfattare inom idrotts-, hälso- och välfärdsområdet. Dessutom vill vi erbjuda mångsidiga och även kritiska perspektiv på aktuella fenomen inom idrottsfältet. Diskussion för vi utgående från forskningsbaserad kunskap.

Två personer som joggar.

Bild: Antero Aaltonen / Idrottsvetenskapliga Sällskapet i Finland.

Öppenhet – tillgång till forskningsbaserad kunskap enkelt

Vi förverkligar den öppna vetenskapens verksamhetskultur så brett som möjligt. Som en ansvarfull vetenskaplig förläggare vill vi underlätta åtkomsten till forskningsbaserad kunskap och synas också utanför vår egen idrottsbubbla. Vi vill säkerställa möjligheterna för studerande och forskare samt alla andra som är intresserade av forskningsbaserad idrottskunskap att använda informationsmaterialen.

I praktiken betyder öppenhet att vi erbjuder våra innehåll öppet och gratis för användning på våra webbsidor och i våra evenemang som genomförs på nätet. Till exempel finns alla referentgranskade forskningsartiklar som publicerats i tidskriften Liikunta & Tiede från och med år 2008 på vår webbsida i PDF-format. Öppen verksamhetskultur främjas också genom att vi berättar om forskningsutredningarna och projekten redan under implementeringsfasen.

Tillgänglighet – jämlikhet i praktiken

I vår kommunikation beaktar vi kraven som lagen om digitala tjänster ställer enligt WCAG 2.1 AA-nivån. Att säkra tillgängligheten är inte bara en nödvändig åtgärd. Med vår verksamhet vill vi aktivt främja människors jämlikhet.

I vår kommunikation betyder tillgänglighet till exempel att vår webbplats är tekniskt och innehållsligt så tillgänglig som möjligt. Vi satsar på tydlig finska. Vi ser till att använda tillräckliga färgkontraster och fontstorlek. Vi skapar alt-textbeskrivningar för bildfiler och fäster uppmärksamhet vid ett tydligt språk även i kommunikation i sociala medier. Vi lägger till textmotsvarigheter för video- och ljudfiler som vi publicerar.

Vi utvecklar kontinuerligt tillgängligheten i vår kommunikation och inser att det ännu finns arbete att göra. I mitt eget arbete som vetenskapskommunikatör känner jag att min uppgift också är att hjälpa de andra anställda i vårt sällskap med hur de kan främja tillgängligheten i sitt arbete. Saken är gemensam.

En parafriidrottare.

Bild: Antero Aaltonen / Idrottsvetenskapliga Sällskapet i Finland.

Ansvarsfullhet – utgångspunkt för etiskt hållbar kommunikation

Ansvarsfullhet berör kommunikation såväl vad gäller innehåll som vardagens praxis. Vi lyfter aktivt fram aspekter av hållbar utveckling som anknyter till hälsa och motion (till exempel idrottens klimatpåverkan och jämlikhet) och ansvarsfullhet syns även i vår visuella kommunikation. Med vårt bildmaterial vill vi lyfta fram mångfalden av motionerare och motionsformer.

Vi föredrar miljövänliga val i vardagen: vi publicerar i huvudsak på nätet, vi överväger noga beställning av trycksaker och beaktar produkternas livscykel i våra anskaffningar. I första hand använder vi befintliga material om det inte är ändamålsenligt att uppdatera dem. Vi tar utskrifter endast vid behov, överväger användning av färger och föredrar dubbelsidiga utskrifter. Vi återvinner.

Idrottens vetenskapskommunikation sedan år 1933 – alltjämt i tiden!

Idrottsvetenskapliga Sällskapet i Finland grundades år 1933, så i år firar vi 90-årsfest. Under sin långa historia har LTS samlat företrädare för olika områden och perspektiv. Än idag har kommunikation som koncentrerats till webben inte omint etgjort mänsklig interaktion. Utgångspunkterna för arbetet med att främja forskningsbaserad kunskap har också bibehållits fastän medel och värdegrund har uppdaterats.

På våra webbsidor (på finska) hittar ni information om vår verksamhet och våra evenemang på finska och engelska. Håll dig uppdaterad och läs tidskriften Liikunta & Tiede och följ oss på sociala medier!

Text: Salla Karjalainen, vetenskapskommunikatör
Idrottsvetenskapliga Sällskapet i Finland

Text "LTS 90, 60 Liikunta ja Tiede".

Bild: Idrottsvetenskapliga Sällskapet i Finland.