Månadens medlemssamfund är Finska Orientsällskapet

Nyheter   1.12.2017 14.02   Uppdaterad 29.12.2021 14.38

Finska Orientsällskapet (Suomen Itämainen Seura) grundades för att främja forskning och kännedom om österländska kulturer i Finland. Till en början riktades verksamheten i första hand mot Mellanöstern, men sedermera har den vidgats till att omfatta hela Asien och Afrika.

Finska Orientsällskapet är en central gemenskap för dem som är intresserade av utomeuropeiska kulturer i Finland. Sällskapet är grundat 7.12.1917 och dess hundraårsjubileumsår kulminerade i det 30.11 ordnade seminariet 100 vuotta Suomen ja Itämaiden suhteita. I det för allmänheten öppna seminariet behandlades på förmiddagen finländsk forskning om Asien, Afrika och Mellanöstern, och på kvällen hur orientalisk kultur har synts och syns i Finland. Utöver seminariet utkom i höst också sällskapets historik Vuosisata Aasiaa ja Afrikkaa (Klaus Karttunen 2017).

En kvinna håller ett föredrag.
Hundraårsseminariet behandlade bland annat faser i Afrikaforskningen, om vilka professor Elina Oinas berättade.

Finska Orientsällskapets verksamhets kärna har redan länge varit publikationsverksamheten. Sällskapet publicerar den internationella vetenskapliga publikationsserien Studia Orientalia samt dess elektroniska systerpublikation Studia Orientalia Electronica. Studia Orientalia har varit den viktigaste, om än inte den enda, kanalen för utvecklingen och internationaliseringen av den finländska forskningen inom området. På 2000-talet har det redan utkommit över hundra volymer av Studia Orientalia.

Märket för kollegial granskning tog sällskapet i bruk år 2015. De senast utkomna hela verken är Crosslinguistics and Linguistic Crossings in Northeast Asia: Papers on the languages of Sakhalin and adjacent regions (red. E. Gruzdeva & J. Janhunen) och The Image of Water in the Poetry of Euphrase Kezilahabi (Katriina Ranne). Vetenskapliga artiklar publiceras i Studia Orientalia Electronica i genomsnitt 5–10 stycken årligen.

Pärmarna på tre publikationer.
Sällskapets senaste publikationer.

Härutöver utger sällskapet publikationsserien Suomen Itämaisen Seuran suomenkielisiä julkaisuja, som riktar sig till den stora allmänheten. I den finskspråkiga serien utges bland annat läroböcker i språk, skönlitterära översättningar och facklitteratur inom området. I år har till exempel utöver historiken en lärobok i sumeriska språket utkommit i serien.

Vid sidan av publikationsverksamheten ordnar sällskapet populära föreläsningar för allmänheten. Föreläsningarna är sällskapets äldsta tradition, och de hölls länge månatligen under universitetets läsår. Numera hålls föredrag alltid i samband med årsmötet i mars-april, och vid behov vid övriga tider. Sällskapet deltar också i andra slags evenemang, såsom i januari 2018 i Vetenskapens natt var sällskapet ordnar utöver en föreläsning om forntida Assyrien också en workshop i kilskrift.

Fyra personer sitter och pysslar vid ett bord.
Ivriga bekantar sig med 4000 år gammal kilskrift i sällskapets workshop.

Alla som är intresserade av Asien, Afrika och Mellanöstern är välkomna att ansluta sig till sällskapet. Efter anslutningsavgiften uppbärs ingen årlig medlemsavgift, och medlemmarna kan köpa sällskapets publikationer till halva priset. Läs mera på sällskapets webbsidor och Facebooksida.