Månadens medlemssamfund är Statistiska Samfundet i Finland

Nyheter   3.4.2020 13.50   Uppdaterad 31.7.2020 14.46

Statistiska Samfundet i Finland r.f. är ett år 1920 grundat ideellt vetenskapligt samfund. Samfundets syfte är att främja forskning, undervisning och tillämpning av statistikvetenskap, samt vara en föreningslänk mellan statistiker och personer som gör statistik.

Statistiska Samfundet i Finland har omkring 300 medlemmar som jobbar vid universitet, forskningsinstitutioner, statens och kommunernas organisationer och företag i huvudsak inom forskning-, planerings-, undervisnings- och sakkunniguppgifter. Eftersom statistikvetenskap är en allmän metodvetenskap kan den tillämpas, forskas och utvecklas inom olika vetenskapsområden såsom matematik (sannolikhetskalkyl), miljövetenskaper, biovetenskaper (epidemiologi), ekonomiska vetenskaper (ekonometri) och IT-vetenskaper. Statistikvetenskap räknas numera till ett delområde i data science vid sidan av databehandling. Data science är en vetenskapsgren som behandlar analysering av olika material, och som material kan användas olika statistiker eller till exempel ljud, bilder och texter. På så sätt har statistikvetenskapen nära samband också till artificiell intelligens, datautvinning och maskininlärning.

Statistiska Samfundets i Finland historia

När Statistiska Samfundet grundades år 1920 såg världen väldigt annorlunda ut än nu. Världens förändring syns också i samfundets verksamhet. Samfundet grundades av sakkunniga inom statistikproduktion som jobbade på statens ämbetsverk, såsom Statistiska centralbyrån (som var Statistikcentralens företrädare). Samfundets mål var att förbättra speciellt statistikexperternas yrkesmässiga ställning, men också yrkeskompetens.

Innan andra världskriget fokuserade samfundets verksamhet närmast på ordnandet av seminarier som behandlade görande och tillämpande av statistiker. Först efter kriget började statistikvetenskapen med olika delområden samt statistikvetenskapens utveckling som vetenskapsområde synas mer i seminariernas teman. Statistikvetenskapens roll växte samtidigt som dess undervisning började i universiteten i Finland i slutet på 1940-talet. Statistiska Samfundets 80-årsjubileumsseminarium ordnades 14‒15.2.2000 i den tidigare Tekniska högskolans huvudbyggnad som fanns på Bulevarden i Helsingfors.

Marcel Van den Broecke håller seminarietal framför en publik.
Statistiska Samfundets 80-årsjubileumsseminariums öppning år 2000, där talare var ISI:s (International Statistical Institute) dåvarande direktör Marcel Van den Broecke (till höger på bilden). Bild: Juhani Korpi.

Statistiska Samfundets i Finland verksamhet

Statistiska Samfundets centrala verksamhetsformer är eftermiddagsseminarierna, Statistikdagarna (Tilastopäivät) som ordnas med några års mellanrum och deltagande i ordnandet av nordiska utbildningar inom statistik.

Statistikdagarna samlar med ett par års mellanrum ihop såväl statistiker som de med intresse för statistikvetenskapens tillämpningar. Temat för det förra, år 2017 i Åbo ordnade seminariet var saknade data, som vållar många slags utmaningar för forskningen.

Samfundet deltar också i ordnandet av nordiska möten inom statistikområdet. Mötena ordnas turvis i de nordiska länderna och som arrangörer fungerar värdlandets statistiska samfund tillsammans med landets universitet och statistikcentral.  

Eftermiddagsseminarier ordnas några gånger om året. De senaste teman har varit till exempel förhållandet mellan artificiell intelligens och statistikvetenskapen, att förespå med statistiker samt statistikerna i en förändrande värld. Statistiska Samfundets förman Pauliina Ilmonen konstaterar i den senaste Årsboken för Statistiska Samfundet i Finland (2017‒2018) att vi lever i en tid av alternativa sanningar och fejknyheter. I en sådan värld behöver vi officiella, tillförlitliga och aktuella statistiker samt deras experter. Därför lever vi även i statistikvetenskapens guldålder. 

Utöver ordnandet av evenemang delar Statistiska Samfundet i Finland regelbundet ut tre priser till meriterade utövare av statistikvetenskapen. Prisen är Leo Törnqvist-priset till en avhandling på pro gradu-nivå inom statistikvetenskapen eller ett närområde, Väitöskirjapalkinto samt Gunnar Modeen-minnesmedaljen. Läs mer om prisen och pristagarna på samfundets webbsida.

Samfundet utger med två års mellanrum en årsbok (läs mer om årsböckerna på samfundets webbsida) samt deltar i utgivningen av tidskriften Scandinavian Journal of Statistics med de nordiska statistiksamfunden. I år utkommer också en ny statistisk vokabulär. Statistiska Samfundet främjar aktivt även ungdomars färdigheter i att läsa och använda statistik genom bland annat en internationell statistikpostertävling. Samarbetspartners i detta är Statistikcentralen och MAOL rf (Riksförbundet för lärare i matematiska ämnen) och ISLP (International Statistical Literacy Project). I samfundets medlemsbrev berättas mera om samfundets verksamhet

Samfundets styrelse för år 2013 sitter på picknick.
Statistiska Samfundets i Finland styrelse år 2013 på sommarpicknick i Sveaborg. På bilden från vänster Kaisa Mäntysaari (samfundets sekreterare), Ville Hyvönen, Jyrki Möttönen, Maiju Pankakoski, Kimmo Vehkalahti (förman) och Annu Nissinen.

Statistiska Samfundet i Finland fyller 100 år!

I år har det gått hundra år sedan Statistiska Samfundet i Finland grundades. Jubileumsåret skulle firas i maj på Statistikdagarna, men på grund av coronavirusepidemin flyttas evenemanget till framtiden. Det kommer ändå att bli ett fint seminarium med många toppexperter inom ämnet. På Statistikdagarna behandlas bland annat samfundets historia samt ny statistisk vokabulär. Mer om samfundet och hundraårsfesten kan du läsa på samfundets webbsida. Alla med intresse för statistikvetenskap är välkomna med i Statistiska Samfundets i Finland verksamhet!