Månadens medlemssamfund är Sällskapet för samhällsvetenskaplig miljöforskning i Finland

Nyheter   6.2.2019 10.58   Uppdaterad 1.3.2019 10.45

Samhällsvetenskaplig miljöforskning är forskning om miljöfrågors sociala och kuturella kontext. Forskning om miljöfrågors samhälleliga dynamik är viktig grundforskning och samtidigt ger den information som är tillämpbar inom planering och politik. Till sällskapets grunduppgifter hör att representera den samhällsvetenskapliga miljöforskningens gemensamma intressen och till detta hör bl.a. att ge promemoria, resolutioner och yttranden. Viktigt är också att följa den samhällsvetenskapliga miljöforskningens finansiering.

Mål och olika verksamhetsformer

Sällskapet är grundat 1994 för att främja samhällsvetenskaplig miljöforskning och samarbete mellan områdets forskare, lärare och studerande. Sällskapet har ca 230 medlemmar. För verksamheten ansvarar styrelsen, i vars sammansättning både regional och vetenskapernas representation har beaktats. Sällskapet strävar efter öppen samhällelig dialog om aktuella miljöfrågor med såväl myndigheter, företag som medborgarsamhället. Ett centralt sätt för detta är Politikdialog-seminariet som ordnas årligen i samarbete med Miljökunskapsforumet samt med växlande samarbetspartners enligt aktuella teman.

Temat för Politikdialogen som ordnas på våren 2019 i Helsingfors är hållbar export. YHYS har deltagit i utvecklandet av Versus-nätpublikationen, en ny diskussionkanal för vetenskaplig forskning. Publikationen utvecklades tillsammans med Sällskapet för Regional- och Miljöforskning och Geografiska Sällskapet i Finland inom Julkea!-projektet som finansierades av Konestiftelsen. Målet med projektet var att väcka diskussion om inhemsk vetenskaplig publicering, dess verksamhetsförutsättningar och reformbehov. Sällskapet har ingen egen publikationsserie, men Sällskapets för Regional- och Miljöforskning tidskrift Alue ja Ympäristö fungerar som en central inhemsk referantgranskad publiceringskanal för sällskapets medlemmar.


Sällskapet för samhällsvetenskaplig miljöforskning i Finland har tillsammans med Sällskapet för Regional- och Miljöforskning och Geografiska Sällskapet i Finland publicerat Versus-nättidningen som en ny kanal för vetenskapsdialog. På bilden samlas redaktionen för första gången.

Sällskapets höstkollokvier är internationellt anmärkningsvärda vetenskapliga evenemang. Höstkollokviet ordnas ömsevis vid universitet som har undervisning i samhällsvetenskaplig miljöforskning. Förra november ordnades kollokviet för första gången vid Lapplands universitet och i år står Jyväskylä i tur. Temat för det 23:dje kollokviet är ”Wisdom in crisis”. Den Nordiska samhällsvetenskapliga miljöforskningens konferens (NESS) samlar områdets forskare varannat år. Sällskapet var med och ordna konferensen 2017 vid Tammerfors universitet. I år hålls konferensen i Luleå, Sverige. Sällskapet ordnar årligen en gradutävling, genom vilken söks förtjänsfulla lärdomsprov inom samhällsvetenskaplig miljöforskning vid inhemska universitet. Priset har namngetts Yrjö Haila-priset sällskapets långvariga ordförande till ära. Priset utdelas vid höstkollokviet i år för sjätte gången.


Sällskapets för samhällsvetenskaplig miljöforskning i Finland höstkollokvium ordnades i november 2018 för första gången vid Lapplands universitet.

Länkar:
YHYS har en aktiv e-postlista (yt-ymp@helsinki.fi), hemsidan (www.yhys.net) och ett twitter-konto (@yhys_ry).