Månadens medlemssamfund är Religionsvetenskapliga sällskapet i Finland

Nyheter   7.1.2019 10.30   Uppdaterad 4.8.2020 13.08

Religionsvetenskapliga sällskapet i Finland grundades år 1963 i Åbo. Sällskapet vill genom sin verksamhet främja mångdisciplinär religionsforskning, fungera som samarbetsorgan för forskare som är intresserade av religion som fenomen, samt delta i den nationella och internationella debatten om religion, både i vetenskapliga forum och i egenskap av samhällsaktör. Sällskapet är numera aktivt även i sociala medier.

De första professurerna i religionsvetenskap grundades inte förrän i början av 1960-talet, trots att religionsvetenskap bedrivits i Finland sedan Mikael Agricolas tid. Sällskapets syfte blev att förena religionsforskare från olika universitet och discipliner, och att trygga mångvetenskaplig religionsforskning och internationellt samarbete. Dessutom ansågs det viktigt att utveckla religionsundervisningen i finländska skolor mot ett mer religionsvetenskapligt närmandesätt som också beaktar de religiösa traditionerna i världen.

Sällskapets 50-årsjubileum år 2013 var en viktig milstolpe i sällskapets historia. Då lanserades en antologi på webben: Hur blev jag doktor i religionsvetenskap?. Antologin uppdateras kontinuerligt och erbjuder en lärdomshistoriskt intressant översikt över centrala aktörer inom den finländska religionsforskningen.

Publikationer

Sedan år 1965 utger sällskapet tidskriften Temenos. Nordic Journal of Comparative Religion. Publikationen utkommer på engelska och fokuserar på forskning i de nordiska länderna, men utesluter inte andra teman. Temenos rankas på nivå 3 i Publikationsforumet och utkommer sedan 2015 som open access e-tidskrift på publikationsportalen som upprätthålls av Vetenskapliga samfundens delegation.

Religionsvetenskapliga sällskapet utger också en finsk- och svenskspråkig open access e-tidskrift, nämligen Uskonnontutkija – Religionsforskaren, som erbjuder både yngre och mer erfarna forskare en möjlighet att publicera referee-granskade artiklar, konferensrapporter och bokrecensioner. Religionsforskaren ger en insikt i den senaste religionsforskningen i Finland.

Verksamhet

Religionsvetenskapliga sällskapet ordnar årligen tre större evenemang. På våren ordnas Religionsvetenskapens dag, ofta riktat till en bredare publik, i samarbete med andra aktörer kring aktuella teman. Under de senaste åren har bland annat religiös läskunnighet, religioner och världspolitik, samt polarisering och radikalisering varit centrala teman. På Religionsvetenskapens dag utdelas också Temenos-priset för bästa avhandling i religionsvetenskap under det föregående året.

På hösten ordnar sällskapet en Temenos-föreläsning där en inbjuden internationell religionsforskare föreläser kring ett aktuellt tema. Till exempel Linda Woodhead, Eileen Barker och Christopher Partridge hör till anlitade föreläsare. År 2018 höll Justin Beaumont föreläsning kring temat ”Postsecularity or reflexive secularization?”.

Tre leende personer sitter vid ett bord.
Doktorandworkshop i Tvärminne år 2017.

Sällskapets mest långlivade verksamhetsform är doktorandseminariet vid Tvärminne forskningsstation som ordnats sedan år 1978, många år med bidrag från Donnerska institutet. Doktoranderna står själva för arrangemangen och väljer både teman och föreläsare. Seminariet är ett tillfälle där doktorander kan knyta kontakter, bekanta sig med andra religionsforskare och förstås tala om sin egen forskning.

Läs mer om Religionsvetenskapliga sällskapet på dess webbsidor. Sällskapet finns även på Facebook, Twitter samt Instagram.