Månadens medlemssamfund är The International Society for Orthodox Church Music (ISOCM)

Nyheter   2.12.2019 9.09   Uppdaterad 4.8.2020 9.25

The International Society for Orthodox Church Music (ISOCM) rf grundades i juni 2005 som ett internationellt nätverk för forskare, tonsättare och musiker inom ortodox kyrkomusik. ISOCM rf:s verksamhet fokuserar på ordnandet av vetenskapliga och konstnärliga evenemang och publikationsverksamhet. Samfundet har 172 personmedlemmar och tre samfundsmedlemmar tillsammans från ungefär 30 länder. Teologiska fakulteten vid Östra Finlands universitet i Joensuu fungerar som dess bakgrundsorganisation.

ISOCM rf uppstod i samband med den internationella kyrkomusikkonferensen vid Joensuu universitet år 2005. Professorn i praktisk teologi Petri Piiroinen och engelsk-portugisiska tonsättaren Ivan Moody, som har fungerat som samfundets ordförande sedan grundandet, inverkade på samfundets grundande.

Gruppfoto på ISOCM rf:s grundare.
Grundarna av ISOCM rf på sommaren 2005. Bild: Kalevi Koslonen.

Syftet är att bryta gränser mellan forskningsområden och -traditioner, språk och bakgrunder. Fastän samfundets centrala verksamhet har att göra med forskning och utövande av den ortodoxa kyrkans musik är forskare inom andra kristna musiktraditioner och teologiområden också med. Samfundets medlemmar representerar många olika forskningstraditioner. En del undersöker gamla manuskript, till exempel bysantiska eller fornryska sångsamlingar. En del forskare begrundar kyrkomusikens framställningssätt och kontexter. Forskning görs även till exempel om sångares och tonsättares personhistoria eller den historiska utvecklingen av kyrkomusikens utbildnings- och publikationsverksamhet. Den ortodoxa kyrkans hymnografi, det vill säga kyrkopoesi, erbjuder ett rikt material för mången forskning.

Sånggruppen Uzorika i Joensuu kyrka 2019.
I samband med sommarens 2019 konferens ordnades i Joensuu kyrka en konsert i fornrysk sångkonst vars uppträdare var sånggruppen Uzorika från Moskva. Bild: Markus Hänninen.

Samfundets verksamhet bygger starkt på de vetenskapliga konferenserna som ordnas vid Östra Finlands universitet. Under åren 2005–2019 har ISOCM rf ordnat åtta internationella konferenser i Joensuu med 60–70 deltagare från olika delar av världen. Utöver vetenskapliga föredrag innehåller det en vecka långa programmet musikworkshoppar, konserter, gudstjänster och utflykter i närområdet. Kännetecknande för konferenserna är att musik och vetenskap förenas till en sammanhängande helhet. Från år 2016 har konferenser ordnats även i Prag och Nordamerika. Närmare information om konferenserna finns på ISOCM:s nätsida.

ISOCM rf:s publikationsverksamhet

ISOCM rf utger kyrkomusikforskning både i tryckt och elektronisk form. I tryckt form har utkommit sju konferenspublikationer:

  • Traditions of Orthodox Music (2007)
  • Composing and Chanting in the Orthodox Church (2009)
  • Church, State and Nation in Orthodox Church Music (2010)
  • Unity and Variety in Orthodox Music: Theory and Practice (2013)
  • Church Music and Icons: Windows to Heaven (2015)
  • Creating Liturgically: Hymnography and Music (2017)
  • Liturgy and Music (2019)

Pärmbild på monografin Modernism and Orthodox Spirituality in Contemporary Music.
Dessutom har Ivan Moodys monografi Modernism and Orthodox Spirituality in Contemporary Music (2014) utgetts.

Från och med år 2014 har samfundet publicerat den referentgranskade tidskriften Journal of the International Society for Orthodox Church Music (JISOCM) på nätet. Under hösten 2019 flyttades publikationen till publikationsplattformen Journal.fi som Vetenskapliga samfundens delegation upprätthåller. Samfundets kommande publikationer kommer att bli publicerade huvudsakligen på nätet.

Styrelse och medlemskap

Som ordförande för ISOCM rf:s styrelse verkar Ivan Moody. Andra styrelsemedlemmar är universitetslektor Damaskinos Olkinuora som jobbar på teologiska fakulteten vid Östra Finlands universitet, universitetsforskare Maria Takala-Roszczenko som även är samfundets publikationssekreterare, musikolog Costin Moisil från nationella musikuniversitetet i Bukarest och professor Bogdan Djakovic från universitetet i Novi Sad. Sekreteraruppgifter sköter doktorand Tuuli Lukkala från Östra Finlands universitet. Medlemskapet i samfundet är öppet för alla som är intresserade av dess verksamhet och medlemmar får rabatter på deltagaravgifter till evenemang. Samfundet informerar om sin verksamhet på bland annat sin hemsida, Facebookgrupp och Facebooksida. På samfundets YouTube-kanal kan man bekanta sig med dess konstnärliga verksamhet.