Månadens medlemssamfund är Finska Fornminnesföreningen

Nyheter   3.3.2020 16.12   Uppdaterad 1.4.2020 15.28

Finska Fornminnesföreningen rf är ett vetenskapligt samfund vars syfte är att främja Finlands och andra finskbesläktade folks och områdens arkeologiska, etnologiska, konsthistoriska och kulturhistoriska forskning som belyser forntiden. Målet är att sprida så aktuell forskningsdata som möjligt och hålla i gång ett intresse för kulturarvet. Föreningen förverkligar sitt syfte genom att ordna föredragstillställningar, kongresser och symposier samt utöva publikationsverksamhet.

Finska Fornminnesföreningen rf grundades år 1870 för att ”uttrycka, samla samt skydda mot förstörelse fosterlandets konst- och fornminnen, dikter, sånger och berättelser samt väcka Finlands folk att idka sina minnen”. Stadgarna var skrivna sin tids anda, men det centrala innehållet i dem är avläsbara även i föreningens nuvarande uppgifter. Föreningen vill stöda forskning kring forntiden samt sprida kunskap om fornminnen och värnandet om dem. På modernt språk vänder sig forntid likväl ofta till tal om kulturarv.

Under föreningens första år var dess viktiga uppgift att samla museiföremål till nutida Finlands nationalmuseum och verka aktivt för grundandet av själva museet. Under de första årtiondena samlade föreningen dryga 13 000 föremål till museets samling. Material alstrades också på forskningsresor som föreningen finansierade och organiserade. Docent Leena Valkeapääs forskning om de av föreningen ordnade konsthistoriska expeditionerna, som utkommer snart, ger mera information om dessa föreningens första år. (Mera om Finska Fornminnesföreningens historia kan läsas här.)


Emil Nervander, Axel Wikström och Armas Lindgren dokumenterar den gamla kyrkan i Kemi. Den var en av anhalterna för Finska Fornminnesföreningens VI:e konsthistoriska expedition år 1896. Bild: Museiverket, Historiska bildsamlingarna.

Finska Fornminnesföreningens verksamhet

Förbindelsen till Nationalmuseet har bibehållits och till exempel föreningens månadsmöten med föredrag ordnas på våren 2020 alltjämt i museets utrymmen den första onsdagen varje månad. Föreningens centrala verksamhetsformer är de regelbundet ordnade öppna föredragstillfällena samt publikationsverksamheten. Föreningen utger fyra vetenskapliga serier: Iskos, Kansatieteellinen Arkisto, Finska Fornminnesföreningens Tidskrift samt Suomen Museo – Finskt Museum. Sina första publikationsserier, Suomen Museo och Finskt Museum, började föreningen publicera år 1894.


Exkursioner har kvarstått som en av föreningens verksamhetsformer också på 2000-talet. På föreningens sommarutflykt år 2019 hördes bland annat om Storsarvlax herrgårds historia. Bild: Petra Lehtoruusu.

Finska Fornminnesföreningen firar i år 150-års jubileum

Temat för Finska Fornminnesföreningens 150 års jubileumsår är Monimuotoinen muinaisuus – yhteinen tulevaisuus. Med temat vill man framvisa kulturarvets mångformighet och dess tidsskikt. Kulturarvet är inte ett från det övriga samhället fristående fenomen, utan det har med tiden nyttjats i politiska och samhälleliga situationer med mycket olika motiv. Det är åter tid att se framåt och begrunda hur vi vill att det gemensamma kulturarvet ska se ut i framtiden – såsom gjordes för 150 år sedan.

Alla som är intresserade av ämnesområdet kan komma med i föreningens verksamhet, om än arkeologi, etnologi och konsthistoria är särskilt representerade bland vetenskapsområdena. Läs mer om medlemskap och medlemsförmånerna på föreningens webbisdor. Kulturarv är en glad sak, vilket vill betonas med hjälp av paneldiskussionen som ordnas i maj. Man kan gå med och fundera på vad i kulturarvet tilltalar just dig och vad det berättar om dig – och oss alla! Du kan läsa mer om diskussioner rörande kulturarv samt föreningens evenemang på Finska Fornminnesföreningens Facebook och Twitter.