Årets vetenskapsbok -pris 2016 till Marjo Laitala och Vesa Puuronen

Årets vetenskapsbok   12.1.2017 15.22

Priset Årets vetenskapsbok har tilldelats Marjo Laitala och Vesa Puuronen för verket Yhteiskunnan tahra? Koulukotien kasvattien vaietut kokemukset (Vastapaino). Priset är på 10 000 euro.

Hedersomnämnande (2 500 euro) fick Ilkka Hanskis verk Tutkimusmatkoja saarille. Luonnon monimuotoisuutta kartoittamassa. (Gaudeamus).

Priset delas ut av Vetenskapliga samfundens delegation och Förbundet för vetenskapspublicering i Finland. Priset finansieras med upphovsrättsersättningar som Kopiosto samlar in. Priset har utdelats sedan år 1989. I prisjuryn satt i år professor Erik Bonsdorff, docent Ulla-Maija Peltonen och professor Jukka Rantala. Som juryns sekreterare verkade Vetenskapliga samfundens delegations publikationschef Johanna Lilja.

Årets vetenskapsbok -juryn eftersträvade att belöna ett verk som skulle väcka samhällelig debatt och få läsaren att tänka på ett nytt sätt. Under hösten har juryn gått igenom ca 60 böcker från olika vetenskapsområden, såväl humanistiska, samhällsvetenskapliga som naturvetenskapliga. I sina bedömningar har juryn speciellt fäst uppmärksamhet vid just för vetenskapsboken typiska drag, såsom kollegial granskning, källreferenser, fungerande begränsning samt framförandet av behandlade frågor, använda metoder och bakomliggande tankar. Juryn hoppas att priset uppmuntrar forskare att publicera högklassiga vetenskapliga verk, för bara genom dessa kan den inhemska monografin stå sig som en uppskattad och slagkraftig publiceringsform.

 

PRISJURYNS MOTIVERING

Marjo Laitala & Vesa Puuronen: Yhteiskunnan tahra? Koulukotien kasvattien vaietut kokemukset (Vastapaino 2016, 286 s.) Årets vetenskapsbok 2016.

Yhteiskunnan tahra -kirjan kansikuva

Marjo Laitalas och Vesa Puuronens undersökning behandlar i Finland i skolhem placerade barns och ungdomars erfarenheter under åren 1940–1985. Undersökningen baserar sig på muntlig tradition, som belyser i skolhem placerade barns och ungdomars erfarenheter från skolhemstiden. I tidigare undersökningar har granskats skolhemmens uppfattningar om disciplin och undersökts speciellt uppfostrans idé. Skolhemmens dokument som varit dessa undersökningars källmaterial berättar ofta inte om våld, sexuellt utnyttjande, godtycke, mobbning eller annan kränkande behandling. Laitalas och Puuronens på muntlig tradition baserade viktiga undersökning lyfter fram ”annan information” – skolhemmens elevers egen erfarenhet.   

Yhteiskunnan tahra visar att det i omhändertagandena och placeringarna i skolhem har skett oförrätter och att skolhemmens idé och praxis är en del av den statliga nyrasismens system, med hjälp av vilken grupper med låg social ställning och deras enskilda medlemmar har behärskats. Laitala och Puuronen betonar viktigheten av undersökning om mänsklighet, rättvisa, solidaritet och jämlikhet i samhället. Undersökningen betonar att samhället ska reagera på oförrätter också i efterhand. Den på ett flytande och medryckande sätt skrivna undersökningen har för sin del inverkat på det att staten i november 2016 framförde en ursäkt till dem som vanvårdats inom barnskyddets vård utom hemmet.

PeM Marjo Laitala är forskare i sociologi och SVD Vesa Puuronen professor i sociologi vid Uleåborgs universitet.

 

Ilkka Hanski: Tutkimusmatkoja saarille: Luonnon monimuotoisuutta kartoittamassa. (Gaudeamus 2016, 351 s.) Hedersomnämnande. 

Tutkimusmatkoja saarille -kirjan kansikuva

 

Tutkimusmatkoja saarille är akademiker Ilkka Hanskis verk, som blev hans sista, som Jorma Keskitalo har översatt till finska från hans engelskspråkiga manuskript. Hanskis livsverk i undersökningen av ö ekologi har varit även internationellt mätt i vetenskapens främsta led. Presentationen av studieobjekt från Borneo till Grönland får läsaren att vakna till insikt om hurdana följder människans verksamhet har för naturens diversitet och hur denna mångfald på väg att äventyras. Den välskrivna och skickligt redigerade boken öppnar forskarens arbete för läsaren på ett förståeligt sätt. Såväl sakkunniga som allmänt av naturvetenskaper intresserade läsare kan inhämta från boken något nytt och fascinerande.

Akademiker Ilkka Hanski (1953–2016) var professor och forskare i ekologi ja evolutionsbiologi vid Helsingfors universitet.   
 

 

De prisbelönta böckernas pärmbilder finns att hämta på adressen:

http://www.tieteessatapahtuu.fi/vtkkannet2016.zip

 

Mer information:
Johanna Lilja
Publikationschef
Vetenskapliga samfundens delegation
johanna.lilja@tsv.fi
tel. 09 228 69 229,
044 730 5737